1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
866
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z, zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 376/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „odvodených produktov2) (ďalej len „živočíšny vedľajší produkt“)“ vkladá čiarka a slovo „krmív2aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
2aa) Čl. 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.“.
2.V § 1 ods. 1 písm. d) sa za slová „fyzických osôb“ vkladá čiarka a slová „fyzických osôb - podnikateľov“.
3. V § 2 písmeno d) znie:
„d) farmovým chovom trvalo ohradené miesto, kde sa chová inak voľne žijúca zver na účely rozmnožovania, získavania ich produktov, chovu jatočných zvierat, ich športového využitia alebo iného využitia a na účely zvyšovania úžitkovosti v sledovaných znakoch a vlastnostiach vrátane chovu pod šírym nebom; zver vo farmovom chove sa považuje za hospodárske zvieratá,“.
4.V § 3 písm. d) sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknutá úradná kontrola krmív podľa osobitného predpisu,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)“.
5.V § 3 písm. f) sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
2
6.V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 998/2003
z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS (Ú. v. L 146, 13. 6. 2003) v platnom znení“ nahrádzajú slovami „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. L 178, 28.6.2013)“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. L 35, 8.2.2005) v platnom znení.“.
7.V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „práva9)“ vkladajú slová „a krmivového práva9a)“ a slovo „vzťahujúceho“ sa nahrádza slovom „vzťahujúcich“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) Čl. 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
8.V § 4 ods. 3 písm. b) sa slová „osobitným predpisom,12)“ nahrádzajú slovami „osobitnými predpismi,12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) Zákon č. 271/2005 Z. z.,
Nariadenie (ES) č. 183/2005 v platnom znení,
Príloha IV nariadenia (ES) č. 999/2001 v platnom znení.“.
9.V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) pri ochrane zvierat.“.
10.V § 5 písmeno j) znie:
„j) zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat, zabezpečuje jej prevádzku podľa § 19; vedením počítačovej databázy centrálneho registra hospodárskych zvierat môže písomne poveriť fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu,“.
11.V § 6 ods. 2 písm. h) prvom bode sa slovo „y)“ nahrádza slovom „z)“.
12.V § 6 ods. 2 písm. h) druhom bode sa slová „vzťahuje osobitný predpis,31)“ nahrádzajú slovami „vzťahujú osobitné predpisy,31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) Nariadenie (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.
13.V § 6 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. zdravia zvierat, identifikácie zvierat, registrácie zvierat a ochrany zvierat u vlastníkov zvierat, držiteľov zvierat, sprostredkovateľov, dovozcov, vývozcov, prevozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo právnických osôb poverených vlastníkom zvieraťa v ním určenom rozsahu vykonávať právne úkony týkajúce sa zvereného zvieraťa (ďalej len „osoba oprávnená disponovať so zvieraťom“).“.
3
14.V § 6 ods. 2 písmená i) a j) znejú:
„i) vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.hraničné inšpekčné stanice pri dovoze z tretích krajín,
2.postupy vykonávané na zvieratách,
3.zariadenie fyzických osôb - podnikateľov alebo zariadenie právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu,
4.prevádzkareň na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov,32a)
5.dodávateľa priamo zásobujúceho produktmi živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu,
6.slobodné pásma a colné sklady,
7.prevádzkareň pri vývoze do tretích krajín, ak to vyžadujú príslušné orgány tretích krajín podľa právnych predpisov danej krajiny,
8.cirkus podľa osobitného predpisu,32b)
9.zariadenie, v ktorom sa držia zvieratá alebo chovajú zvieratá na účely zachovania druhov zvierat,
10.zariadenie, v ktorom sa držia zvieratá alebo chovajú zvieratá na účely vystavovania zvierat a vzdelávania verejnosti,
11.zariadenie, ktoré sa zaoberá základným výskumom, aplikovaným vedeckým výskumom, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého výskumu,
j) vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pri obchode s inými členskými štátmi alebo pri vývoze do tretích krajín pre
1.kontrolné miesta pri preprave zvierat,
2.inseminačné stanice,
3.tímy na odber a prenos embryí,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
32a) Čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.
32b) Čl. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi.“.
15.V § 6 ods. 2 písm. k) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
16.V § 6 ods. 2 písmeno o) znie:
„o) vydáva a zrušuje certifikáty o dodržaní veterinárnych požiadaviek podľa
§ 3
po vykonaní hraničnej veterinárnej kontroly pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín, ktoré sprevádzajú dovezené zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu
34)
do miest určenia,“.
17.Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
37) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013) v platnom znení.“.
4
18.V § 6 ods. 2 písm. w) sa za slovo „prideľuje“ vkladajú slová „a odníma“.
19.V § 6 ods. 2 písm. aa) znie:
„aa) povoľuje a zrušuje povolenie výnimiek podľa osobitného predpisu,39)“.
20.V § 6 ods. 2 písm. ab) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo živočíšne vedľajšie produkty,“.
21.V § 6 ods. 2 písm. al) sa za slovo „vydáva“ vkladá čiarka a slová „pozastavuje a zrušuje“.
22.V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno am).
Doterajšie písmená an) až av) sa označujú ako písmená am) až au).
23.V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami av) až be), ktoré znejú:
„av) vydáva a zrušuje rozhodnutie o schválení odchytu túlavých zvierat na obdobie piatich rokov pre fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu,
aw) vedie register odchytených túlavých zvierat,
ax) vedie zoznam prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív,
ay) vydáva a zrušuje malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách výnimky z frekvencie bakteriologického odberu vzoriek,
az) vykonáva dokumentačnú kontrolu zabezpečenia systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu50d) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,50e)
ba) ustanovuje zdravotné požiadavky, vzory certifikátov alebo iných sprievodných dokladov pri obchode s členskými štátmi a pri dovoze, ak ide o zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu, na ktoré zdravotné požiadavky nie sú harmonizované,
bb) povoľuje dovoz a prevoz vzoriek na výskum a diagnostiku,50f)
bc) povoľuje a zrušuje povolenie výnimky zo zákazu podľa § 22 ods. 4 písm. c),
bd) vedie elektronický systém nahlasovania zásielok zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu z iných členských štátov,
be) povoľuje a zrušuje povolenie výnimky podľa osobitného predpisu,50g).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50d až 50g znejú:
50d) Čl. 12 až 22 nariadenia (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.
50e) Nariadenie (ES) č. 1005/2008 v platnom znení.
50f) Čl. 27 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. L 54, 26.2.2011) v platnom znení.
50g) § 5 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín.“.
5
24.V § 6 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu51)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
25.V § 8 ods. 3 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „lekárov“ vkladajú slová „a úradných veterinárnych asistentov53)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
53) Čl. 2 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.“.
26.V § 8 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“.
27.V § 8 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 2“.
28.Poznámka pod čiarou k odkazu 69 znie:
69) Čl. 24 ods. 1 písm. b) až j) nariadenia (ES) č.
1069/2009
v platnom znení.“.
29.V § 8 ods. 3 písm. j) sa za slovo „vydáva“ vkladajú slová „a zrušuje“.
30.V § 8 ods. 3 písm. k) sa vypúšťa slovo „hospodárskych“.
31.V § 8 ods. 3 písm. n) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
32.Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:
72) Čl. 16 písm. g) a čl. 18 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.
33.V § 8 ods. 3 písm. u) sa za slovo „povoľuje“ vkladajú slová „a zrušuje povolenie na“.
34.V poznámke pod čiarou k odkazu 78a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „čl. 7 nariadenia (ES) č. 999/2001 v platnom znení.“.
35.V § 8 ods. 3 písm. z) tretí bod znie:
„3. vykonávanie činností súvisiacich so sprostredkovaním nákupu a predaja zvierat právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi pri obchode a vývoze do tretích krajín,“.
36.V § 8 ods. 3 písm. z) piaty bod a šiesty bod znejú:
„5. rozrábkarne na odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu, ktorý pôvod v členskom štáte alebo v tretej krajine s kontrolovaným alebo neurčeným rizikom bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE), a ktorý sa týka kostí chrbtice u hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov a rozrábkárne na odoberanie mäsa z hláv hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov,
6. zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa osobitného predpisu78aa).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78aa znie:
6
78aa) § 45 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
37.V § 8 ods. 3 písm. z) siedmom bode sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „fyzických osôb,“.
38.V § 8 ods. 3 písm. z) deviatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ak nejde o zariadenie na záchranu chránených živočíchov podľa osobitného predpisu.78aa)“.
39.Poznámka pod čiarou k odkazu 78c znie:
78c) Čl. 19 ods. 1 písm. a), b, d) a f) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.
40.V § 8 ods. 3 písmeno ah) znie:
„ah) vykonáva identifikačnú kontrolu a fyzickú kontrolu zabezpečenia systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu78e) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,78f)“.
41.V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami aj) až an), ktoré znejú:
„aj) povoľuje a zrušuje výnimky z povinnosti označovať vajcia podľa osobitného predpisu,78j)
ak) povoľuje zabíjanie zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat,
al) registruje a zrušuje registráciu chovu hospodárskych zvierat,
am) zabezpečuje konanie podľa § 29a ods. 6,
an) registruje a zrušuje registrácie prevádzok a chovov zvierat podľa osobitného predpisu.78k)“.
Poznámky pod čiarkou k odkazom 78j a 78k znejú:
78j) Príloha VII časť VI nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení.
78k) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z.“.
42.V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Ústav kontroly veterinárnych liečiv
a) schvaľuje prevádzkareň na prípravu a uvádzanie medikovaných krmív na trh,
b) ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov pri príprave medikovaných krmív,
c) ukladá pokuty za porušenie povinností pri príprave medikovaných krmív.“.
43.V § 10 ods. 11 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „v odbore včelár, včelárka alebo“.
44.Do § 10 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12) Odborný veterinárny lekár, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti a služby podľa odseku 8 vo vlastných zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa môže zúčastňovať špecializovaného postgraduálneho vzdelávania, ktoré zabezpečuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov.“.
7
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.
45.V § 12 ods. 1 písm. g) sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. i) a j)“.
46.V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) poskytnúť údaje o existencii exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov podľa osobitného predpisu87a) na vyžiadanie orgánu štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.87b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 87a a 87b znejú:
87a) Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997) v platnom znení.“.
87b) § 14 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
47.V § 12 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a) vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, do dopravného prostriedku a na iné miesta okrem obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa alebo ktoré súvisia s účelom veterinárnej kontroly, ak ďalej nie je ustanovené inak,
b) vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov alebo ak sa majú veterinárnou kontrolou odstrániť pochybnosti o tom, či je obydlie využívané na tento účel,“.
48.V § 12 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) požadovať od kontrolovanej osoby, od jej zamestnancov alebo od osoby, ktorá v mene kontrolovanej osoby koná preukázanie totožnosti,“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
49.V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „fotografickú dokumentáciu“ nahrádzajú slovami „obrazové záznamy, zvukové záznamy alebo obrazovo-zvukové záznamy na dokumentáciu zistených nedostatkov, a to aj bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby“ a vypúšťajú sa slová „ak to považuje za potrebné,“.
50.V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) až k), ktoré znejú:
„h) zadať do centrálneho registra spoločenských zvierat údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi do 24 hodín od identifikácie psa podľa § 19 ods. 3 alebo od oznámenia zmeny údajov, viesť o týchto údajoch písomnú evidenciu a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy,
8
i) zadať údaje o každej vakcinácii a revakcinácii psa proti besnote do centrálneho registra spoločenských zvierat do 24 hodín od vakcinácie psa, viesť písomnú evidenciu o vakcinovaných psoch a predložiť ju na požiadanie orgánu veterinárnej správy,
j) nevykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný podľa § 19 ods. 9, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka,
k) poskytnúť údaje o existencii exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov podľa osobitného predpisu87a) na vyžiadanie orgánu štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi87b)“.
51.V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) vyžadovať od vlastníka zvieraťa preukázanie totožnosti preukazom totožnosti pri zadávaní údajov o vlastníkovi zvieraťa do centrálneho registra spoločenských zvierat.“.
52.Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:
89) Čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 v platnom znení.“.
53.V § 13 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) zadať údaje z pasu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu89a) do centrálneho registra spoločenských zvierat do 24 hodín od vydania pasu spoločenského zvieraťa alebo od predloženia pasu spoločenského zvieraťa vydaného v inom členskom štáte alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a viesť písomnú evidenciu údajov v rozsahu údajov uvádzaných v pase spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu,89b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 89a a 89b znejú:
89a) Čl. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 576/2013 v platnom znení.
89b) Čl. 21 ods. 1 písm. a) d), písm. f) a písm. g) nariadenia (EÚ) č. 576/2013 v platnom znení.“.
54.V § 13 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a predložiť ju na požiadanie orgánom veterinárnej správy“.
55.V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) zaznamenať údaje a výsledok sérologického testu v pase spoločenského zvieraťa vykonaného laboratóriom schváleným podľa osobitného predpisu,89c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 89c znie:
89c) Rozhodnutie Rady z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (200/258/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.3/zv.28; Ú. v. ES L 79, 30.3.2000) v platnom znení, rozhodnutie Komisie z 9. augusta 2010, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 2010/258/ES, pokiaľ ide o skúšky odbornosti na účely zachovania povolení pre laboratória na vykonávanie sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (Ú. v. EÚ L 209, 10.8.2010).“.
9
56.V § 13 ods. 4 písmeno g) znie:
„g) bezodkladne zaslať výrobcovi pasov pas spoločenského zvieraťa, ktorému skončila platnosť alebo ktorý je zrušený.“.
57.§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ustanovenia § 13 ods. 4 písm. c) e) sa vzťahujú aj na pas vydaný v inom členskom štáte.“.
58.V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v kŕmnom zariadení“.
59.V § 14 ods. 1 písm. i) sa slová „pôvodu a patogénov“ nahrádzajú slovami „pôvodu, patogénov a krmív“.
60.V § 14 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dočasné umiestnenie zvierat do náhradnej starostlivosti“.
61.V § 15 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Štátny veterinárny a potravinový ústav zriadený ministerstvom ako príspevková organizácia podľa osobitného predpisu26) vykonáva činnosti úradných veterinárnych laboratórií podľa tohto zákona.
(2) Generálneho riaditeľa štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy podľa osobitného predpisu95) na návrh ministra. Generálny riaditeľ štátneho veterinárneho a potravinového ústavu je za výkon svojej funkcie v oblasti činnosti úradných veterinárnych laboratórií podľa odseku 3 písm. a) c) a e) g) zodpovedný ústrednému riaditeľovi štátnej veterinárnej a potravinovej správy.“.
62.V § 15 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) môže poskytovať služby laboratórnej diagnostiky, vyšetrovania, analýz alebo skúšania vzoriek iných ako úradných; ak ide o prípad podľa osobitných predpisov
96)
alebo ak ide o chorobu zvierat podľa § 17 ods. 1 písm. i), príloh č. 3 a 4 alebo ide o Aujeszkyho chorobu podľa prílohy č. 5 písm. b), úradné veterinárne laboratórium je povinné o tom bezodkladne informovať orgány veterinárnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 96 znie:
96) Čl. 19 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 v platnom znení.
Čl. 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
63.§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ vykonávajúca analýzu vzoriek zistí, že nastal prípad podľa osobitných predpisov
96)
alebo ak ide o chorobu zvierat podľa § 17 ods. 1 písm. i), príloh č. 3 a 4 alebo ide o Aujeszkyho chorobu podľa prílohy č. 5 písm. b), je povinná o tom bezodkladne informovať orgány veterinárnej správy.“.
64. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
10
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov zriadený ministerstvom ako príspevková organizácia podľa osobitného predpisu26) organizuje a vykonáva najmä
a)vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov a ostatných zamestnancov orgánov veterinárnej správy v oblasti pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov,98a)
b)školenia podľa osobitných predpisov,98b)
c)školenia osôb, ktoré manipulujú so zvieratami na účely ich využitia v postupe alebo ich chovajú alebo dodávajú na takéto účely,
d)školenia osôb, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do útulku pre zvieratá alebo karanténnej stanice.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 98a a 98b znejú:
98a) Napríklad príloha I oddiel III kapitola IV nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení, čl. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
98b) Napríklad príloha III oddiel IV kapitola II nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení, nariadenie (ES) č.1/2005, čl. 7 ods. 2 nariadenia (ES) č.1099/2009 v platnom znení.“.
65.V § 16 ods. 1 sa slová „zboru a colné orgány povinní“ nahrádzajú slovami „zboru, colné orgány a obce povinné“ a za slovo „ľudí,“ sa vkladajú slová „pri konaní podľa § 29a ods. 6“.
66.§ 16 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Štátna veterinárna a potravinová správa poskytuje súčinnosť orgánu štátnej správy na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa osobitného predpisu87a) pri výkone štátneho dozoru podľa osobitného predpisu,99b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 99b znie:
99b) § 20 zákona č. 15/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
67.V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) africký mor ošípaných (Pestis suum africana),“.
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).
68.V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE).“.
69.V § 17 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Odsek 5 sa nevzťahuje na kožušinové zvieratá, ktoré sa
a) narodili rodičovskému páru vakcinovanému proti besnote podľa odseku 5 a do veku deviatich mesiacov usmrtené na získavanie produktov živočíšneho pôvodu,
b) chovajú v chovnom zariadení spôsobom zamedzujúcim možnému nakazeniu zvierat besnotou prostredníctvom krmiva a priamemu alebo nepriamemu kontaktu s domácimi zvieratami alebo voľne žijúcimi zvieratami.“.
11
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
70.V § 17 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a potvrdenie o tomto vyšetrení bezodkladne doručiť poranenému človeku.“.
71.V § 19 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
72.V § 19 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) údaje z pasov hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat,“.
73.V § 19 ods. 3 prvá veta znie: „Spoločenské zviera podľa osobitného predpisu,101) ktoré je predmetom premiestňovania musí byť identifikované a sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa a jeho identifikačné údaje musia byť zaevidované v centrálnom registri spoločenských zvierat.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:
101) Príloha I časť A nariadenia (EÚ) č. 576/2013 v platnom znení.“.
74.V § 19 odsek 4 znie:
„(4) Centrálny register spoločenských zvierat obsahuje
a) individuálnu identifikáciu spoločenského zvieraťa,
b) počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat,
c) údaje z pasov spoločenských zvierat.“.
75.V § 19 odsek 6 znie:
„(6) Osoba poverená ministerstvom, ak ide o údaje z centrálneho registra hospodárskych zvierat, alebo Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, ak ide o údaje z centrálneho registra spoločenských zvierat, vydá na žiadosť vlastníka zvieraťa alebo držiteľa zvieraťa výpis z príslušného registra, ktorý obsahuje údaje o zvieratách v ich vlastníctve alebo držbe.“.
76.V § 19 odsek 8 znie:
„(8) Označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár; koňovité zviera môže označiť aj kvalifikovaná osoba101a) poverená ministerstvom. Požiadavky na kvalifikovanú osobu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 53 písm. g).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101a znie:
101a) Čl. 18 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/262 zo 17. februára 2015, ktorým sa v zmysle smerníc Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES stanovujú pravidlá týkajúce sa metód identifikácie zvierat čeľade koňovitých (nariadenie o pasoch pre kone) (Ú. v. EÚ L 59, 3.3.2015).“.
77.§ 19 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu102) pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov
12
veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:
102) Príloha II nariadenia (EÚ) č. 576/2013“.
78.Poznámka pod čiarou k odkazu 105 znie:
105) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 576/2013, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 506/2005 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 226/2009 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 216/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 505/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá na zdravie zvierat pre dovoz živých kopytníkov na územie Európskych spoločenstiev a ich tranzit cez územie Európskych spoločenstiev.“.
79.V § 21 odsek 2 znie:
„(2) Ak ide o zvieratá, násadové vajcia alebo zárodočné produkty, ktorých zdravotné požiadavky nie harmonizované, štátna veterinárna a potravinová správa ustanoví zdravotné požiadavky na dovoz, vzory certifikátov alebo iných sprievodných dokladov a zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb a tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz.“.
80.§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Ochrana zvierat
(1)Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na
a)kontrolu zvierat,
b)ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
c)kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov,6)
d)chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
e)vedenie záznamov,
f)prepravu zvierat,
g)vykonávanie postupov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie postupov na nich,
13
h)ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
i)ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
j)ochranu spoločenských zvierat.
(2) Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového dôvodu, ktorým sa
a)spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
b)usmrtí zviera bez primeraného dôvodu podľa odseku 5,
c)bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, brúsenia zobákov a kastrácie kohútikov,105a) kupírovania časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej republiky do veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len osoba podľa § 10 ods. 2,
d)spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
e)prekročia biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobí neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,
f)obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čím sa poškodzuje jeho zdravotný stav,
g)spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
h)spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada,
i)zviera dopuje alebo sa mu podá omamná látka alebo chemická látka, ktorá poškodzuje jeho zdravie alebo ktorá navodzuje jeho nefyziologický stav, alebo sa mu podá potrava, ktorá obsahuje látky alebo predmety, ktoré mu spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ho inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených postupových dôvodov,
j)použitím podnetu, predmetu alebo pomôcky, ktoré vyvolávajú bolesť, spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,
k)zasiahne do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
l)štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku sokoliarskeho dravca na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody, a používa živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu,106) a použitie psa na pastierske účely,
m)opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakter prostredia,
n)zviera chová v nevhodných podmienkach alebo tak, že si zviera samé spôsobuje utrpenie a bolesť alebo si zvieratá spôsobujú utrpenie a bolesť navzájom,
o)použije elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín zvieraťa alebo znehybnenia zvieraťa okrem použitia elektrického ohradníka alebo prístroja pre elektrické omračovanie a usmrcovanie zvierat,
p)zbavujú ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo sa im vtláčajú oči do očníc,
14
q)použije živé zviera na kŕmenie takého druhu zvieraťa, u ktorého z biologických dôvodov takýto spôsob výživy nie je nevyhnutný.
(3) Utýranie zvieraťa je privodenie smrti zvieraťa v dôsledku bolestivého alebo iného krutého, surového alebo trýznivého spôsobu konania spôsobeného človekom. Konanie podľa prvej vety sa považuje za utýranie aj vtedy ak ho zviera prežije, ale za následok nevyhnutnosť eutanázie zvieraťa z dôvodu následkov utrpenia alebo usmrtenie zvieraťa spôsobom uvedeným v § 22 ods. 2.
(4) Ďalej sa zakazuje
a)použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži a pri výstave zvierat,
b)použiť živé zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
c)použiť zviera uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom na verejné vystúpenie a na jeho výcvik za účelom verejného vystúpenia; to neplatí pre použitie zvieraťa na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu,106c) pre použitie sokoliarskeho dravca na sokoliarskom vystúpení a pre použitie zvieraťa na základe výnimky podľa odseku 7,
d)propagovať týranie zvierat,
e)vykonávať štátne veterinárne činnosť v rozpore s § 10 ods. 2 a 3,
f)zabiť gravidné zviera okrem prípadu, v ktorom je na základe odborného posúdenia veterinárnym lekárom zrejmé, že je bezprostredne ohrozené zdravie matky alebo plodu a okrem prípadov podľa odseku 5 písm. a), d), e), g) a h).
(5) Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
a)prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b)usmrtenie hospodárskeho zvieraťa využívaného na získavanie produktu živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov,
c)usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe,
d)bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo z dôvodu jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
e)usmrtenie zvieraťa pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb, deratizácii a dezinsekcii,
f)usmrtenie nechceného zvieraťa veterinárnym lekárom, ak pre zviera nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť; to neplatí pre služobné zviera a hospodárske zviera,
g)ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom,106)
h)usmrtenie invázneho nepôvodného druhu zvieraťa106a) podľa osobitného predpisu.106b)
(6) Zákazy podľa odsekov 2 a 4 sa vzťahujú len na stavovce.
(7) Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť výnimku zo zákazu podľa ods. 4 písm. c) najmä na účely tvorby audiovizuálneho diela alebo vysielania programovej služby, ak tým nebude ohrozené dodržanie ostatných požiadaviek na ochranu zvierat podľa tohto zákona. Výnimku z uvedeného zákazu nemožno povoliť na použitie zvieraťa v cirkuse alebo v obdobnom zariadení a nemožno ju povoliť, ak je zviera držané prevažne za účelom verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia. Povolenie výnimky možno vydať na dobu určitú alebo neurčitú alebo možno povolenie výnimky viazať na konkrétnu udalosť.
15
(8) Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania. Ak dôjde k úniku zvieraťa z farmového chovu, je držiteľ zvieraťa povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť užívateľovi poľovného revíru, do ktorého zviera uniklo a orgánu štátnej správy poľovníctva a do 10 dní zabezpečiť jeho odchyt. Ak držiteľ zvieraťa odchyt nezabezpečí, zviera, ktoré uniklo z farmového chovu sa stáva zverou podľa osobitného predpisu.106)
(9) Ministerstvo a obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa podieľajú na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá.
(10) Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. av). Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.
(11) Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu podľa odseku 17, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá.
(12) Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá povinné o prevzatí zvieraťa upovedomiť obec, na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí.
(13) Odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej podľa § 6 ods. 2 písm. a). Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási obci, na ktorej území bolo zviera odchytené bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam odchytených túlavých zvierat a údaje o odchytených túlavých zvieratách. Ak osoba schválená na odchyt túlavých zvierat neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá, je povinná uzavrieť s karanténnou stanicou alebo útulkom pre zvieratá zmluvu o úschove odchytených túlavých zvierat.
(14) Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat.
(15) Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná každoročne do 31. januára elektronicky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe počet odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci kalendárny rok.
(16) Karanténna stanica a útulok pre zvieratá povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá po jeho prijatí bezodkladne zabezpečí jeho označenie alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu; ak ide o psa, mačku alebo fretku označí ho
16
transpondérom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť.
(17) Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.
(18) Ministerstvo zriaďuje a zabezpečuje prevádzku staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a ktoré slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami.
(19) V karanténnej stanici, útulku pre zvieratá a v stanici pre zvieratá podľa odseku 18 môže byť umiestnené aj zviera, ktoré bolo zaistené orgánmi činnými v trestnom konaní na účely trestného konania najmä v prípadoch týrania zvieraťa, zvieraťa, ktoré bolo predmetom nelegálneho obchodovania, zvieraťa, ktoré spôsobilo ujmu na živote, zdraví alebo majetku alebo zvieraťa zadržaného počas výkonu veterinárnej kontroly.
(20) O umiestnení zvieraťa v karanténnej stanici, v útulku pre zvieratá alebo v stanici pre zvieratá podľa odseku 18 rozhoduje veterinárny inšpektor pri kontrole na mieste podľa § 14 ods. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 106 až 106c znejú:
106) Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
106a) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014).
106b) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. L 189, 14.7.2016) v platnom znení, príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
106c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z.“.
81.V § 23 odsek 1 znie:
„(1) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, zver z farmového chovu a bežce možno zabíjať u chovateľa, len ak mäso a orgány z nich získané určené na súkromnú domácu spotrebu, ak
a) je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,
b) sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
c) dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,69)
d) dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu,100) ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,
e) dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu,107) ak
17
ide o ošípané.“.
82.V § 23 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
83.V nadpise § 25 a v § 25 ods. 1 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
84.V § 25 odsek 2 znie:
„(2) Ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu, ktorých zdravotné požiadavky nie harmonizované, štátna veterinárna a potravinová správa ustanoví zdravotné požiadavky na dovoz, vzory certifikátov alebo iných sprievodných dokladov a zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb a tretích krajín alebo ich častí, z ktorých je povolený dovoz.“.
85.Poznámka pod čiarou k odkazu 115 znie:
115) Čl. 21 nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“
86.V § 29 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „hlásiť výskyt a“.
87.V § 29 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok množstvo vyprodukovaných živočíšnych vedľajších produktov podľa kategórií,“.
88.V § 29 odsek 7 znie:
„(7) Správca komunikácie alebo užívateľ poľovného revíru podľa osobitného predpisu106) je povinný odstrániť telo zvieraťa usmrteného alebo uhynutého na komunikácii.“.
89.V § 29 ods. 8 úvodnej vete sa slová „spracovateľský závod“ nahrádzajú slovami „schválené zariadenie podľa osobitného predpisu112)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 112 znie:
112) Čl. 24 ods. 1 písm. a) až j) nariadenia (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“.
90.V § 29 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) elektronicky nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe každoročne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok množstvo spracovaných a prepravených živočíšnych vedľajších produktov podľa kategórií.“.
91.V § 29 ods. 9 sa slová „spracovateľskému závodu alebo technickému zariadeniu na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov“ nahrádzajú slovami „schválenému zariadeniu podľa osobitného predpisu112)“.
92.V § 29 ods. 10 sa slová „spracovateľský závod“ nahrádzajú slovami „schválené zariadenie podľa osobitného predpisu112)“.
18
93.Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý znie:
§ 29a
(1) Ten, kto zistí na nehnuteľnosti umiestnenie živočíšnych vedľajších produktov, ktoré je v rozpore s § 29 (ďalej len „nezákonné umiestnenie“), môže túto skutočnosť oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe alebo obci, na ktorej území sa táto nehnuteľnosť nachádza.
(2) Vlastník nehnuteľnosti, nájomca nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení nezákonného umiestnenia oznámiť túto skutočnosť orgánom uvedeným v odseku 1.
(3) O oznámení podľa odsekov 1 a 2 sa orgány uvedené v odseku 1 navzájom informujú najneskôr do 48 hodín odo dňa oznámenia.
(4) Ak z oznámenia podľa odsekov 1 a 2 vyplýva, že ide o nezákonné umiestnenie vo vodnom toku, na pobrežnom pozemku, v inundačnom území alebo v poľovnom revíri, je orgán, ktorý oznámenie podľa odsekov 1 alebo 2 prijal, povinný bezodkladne o uvedenej skutočnosti informovať orgán štátnej vodnej správy alebo užívateľa poľovného revíru.
(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa na základe oznámenia vlastníka nehnuteľnosti, nájomcu nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej došlo k nezákonnému umiestneniu, z vlastného podnetu alebo podnetu iného orgánu štátnej správy bezodkladne vykoná obhliadku nezákonného umiestnenia, vykoná potrebné záznamy na dokumentáciu nezákonného umiestnenia a zabezpečí odstránenie živočíšnych vedľajších produktov.
(6) Regionálna veterinárna a potravinová správa po odstránení živočíšnych vedľajších produktov začne konanie o určenie zodpovednej osoby za nezákonné umiestnenie, v ktorom zisťuje osobu zodpovednú za nezákonné umiestnenie.
(7) Ak sa v konaní podľa odseku 6 určí osoba zodpovedná za nezákonné umiestnenie je povinná uhradiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe náklady vynaložené na odstránenie živočíšnych vedľajších produktov.
94.V § 30 ods. 1 sa za slovo „trh,“ vkladá čiarka a slovo „skladovaní,“.
95.V § 30 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa vykonáva kontrolu sprievodných certifikátov medikovaných krmív116) a kontrolu evidencie, skladovania a používania medikovaných krmív v chovoch zvierat.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
96.§ 31 vrátane nadpisu znie:
§ 31
Všeobecné požiadavky na používanie krmív
Osoba, ktorá zabezpečuje kŕmenie zvierat je povinná používať na kŕmenie zvierat krmivá, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.117)“.
19
97.V § 32 ods. 2 písm. b) a ods. 5 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
98.V § 32 ods. 8 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladajú slová „a krmív“, slová „cez územie“ sa nahrádzajú slovami „na území“ a slovo „prevozu“ sa nahrádza slovom „prepravy“.
99.V § 33 odsek 3 znie:
„(3) Príjemca v mieste určenia zásielky produktu živočíšneho pôvodu z iného členského štátu je povinný najneskôr 24 hodín po prijatí zásielky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe do elektronického systému podľa § 6 ods. 2 písm. bd) miesto určenia zásielky, krajinu pôvodu produktu živočíšneho pôvodu, druh a množstvo každého druhu produktu živočíšneho pôvodu, druh obalu alebo druh baliaceho materiálu produktu živočíšneho pôvodu, označenie identifikujúce produkt živočíšneho pôvodu a dodržiavať ustanovenia podľa osobitného predpisu.119)“.
100.V § 33 ods. 7 sa slová „cez územie“ nahrádzajú slovami „na území“ a slovo „prevozu“ sa nahrádza slovom „prepravy“.
101.Nadpis § 35 znie:
„Veterinárna kontrola pri dovoze a prevoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín“.
102.V § 35 odsek 1 znie:
„(1) Zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu, ktoré predmetom dovozu, podliehajú veterinárnej kontrole, ktorá sa vykonáva na hraničných inšpekčných staniciach. Kontrole podľa prvej vety podliehajú aj zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu pochádzajúce z tretej krajiny pri prevoze do inej tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky.“.
103.V § 35 ods. 2 4 sa za slová „vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slová „a vybrané produktov rastlinného pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.
104.V § 35 ods. 5 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu“.
105.V § 35 ods. 5 písm. a) druhom bode sa slová „produkty a produkty živočísneho pôvodu“ nahrádzajú slovami „produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.
106.V § 35 ods. 5 písm. b) druhý bod znie:
„2. či zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu zodpovedajú údajom poskytnutým orgánu veterinárnej správy a či zvieratá a násadové vajcia zdravé a produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu zdravotne bezpečné.“.
20
107.V § 35 ods. 6 písm. b) úvodná veta a prvý bod znejú:
„b) ak ide o produkty živočíšneho pôvodu a živočíšne vedľajšie produkty,
1.spätný dovoz zásielky pochádzajúcej z členského štátu, ktorá je zamietnutá treťou krajinou, a spôsob ďalšieho nakladania so zásielkou.“.
108.V § 35 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) ak ide o krmivá, opatrenia na zabránenie šíreniu infekčných chorôb alebo opatrenia na zabránenie šíreniu nákazlivých chorôb a opatrenia na ochranu zdravia zvierat.“.
109.V § 35 ods. 7 sa za slová „živočíšneho pôvodu“ vkladajú slová „živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu“.
110.V § 35 ods. 8 sa za slovo „bode“ vkladajú slová „a písm. d) a e)“.
111.V nadpise § 36 sa vypúšťajú slová zvierat, násadových vajec a živočíšnych produktov“.
112.V § 36 ods. 1 sa za slová „živočíšnych vedľajších produktov“ vkladá čiarka a slovo „krmív“.
113.V nadpise § 37 sa slová „pôvodu alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi“ nahrádzajú slovami „pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi, krmivami alebo vybranými produktmi rastlinného pôvodu“.
114.V § 37 ods. 1 písm. a) sa slová „u) a v)“ nahrádzajú slovami „t) a u)“ a slová „zabíjanie hovädzieho dobytka alebo ošípaných na súkromné domáce použitie“ sa nahrádzajú slovami „zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, zveri z farmového chovu a bežcov na súkromnú domácu spotrebu“.
115.V § 37 ods. 1 písm. b) tretí bod a štvrtý bod znejú:
„3. umožniť vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly na pozemok, do stavby, do prevádzkarne, do zariadenia, do dopravného prostriedku a na iné miesta okrem obydlia, ktoré kontrolovaná osoba vlastní alebo používa alebo ktoré súvisia s účelom veterinárnej kontroly, a umožniť vstupovať pri výkone veterinárnej kontroly do obydlia, ak je dôvodné podozrenie, že je ohrozený život alebo zdravie osoby, ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa alebo ak je obydlie používané aj na podnikanie alebo prevádzkovanie inej hospodárskej činnosti súvisiacej s držaním zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív, vybraných produktov rastlinného pôvodu, medikovaných krmív alebo veterinárnych liekov alebo ak sa majú veterinárnou kontrolou odstrániť pochybnosti o tom, či je obydlie využívané na tento účel,
4. na vyzvanie preukázať svoju totožnosť,“.
116.V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d) ohlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe podujatie na predvádzanie a vystavovanie zvierat verejnosti,
21
e) nahlásiť štátnej veterinárnej a potravinovej správe počet zvierat zabitých rituálnym spôsobom podľa druhov zvierat v termíne do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok.“.
117.V § 37 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „zvieraťa“ vkladajú slová „s podozrením na tieto choroby“.
118.V § 37 ods. 2 písm. b) tretí a štvrtý bod znejú:
„3. zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu,101) ktoré predmetom premiestňovania a psov podľa § 19 ods. 9,
4. nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa údaje o novom vlastníkovi psa do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára; údaje je povinná nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa,“.
119. V § 37 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa piatym až ôsmym bodom, ktoré znejú:
„5. nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní do centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára,
6.zabezpečiť vlastnú identifikáciu, a to identifikačným číslom organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, a rodným číslom, ak ide o fyzickú osobu,
7. zaslať hlásenie zmien v chove hospodárskych zvierat do centrálneho registra hospodárskych zvierat,
8. zaslať doklad o premiestnení