NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2008 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010, zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z, zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2016 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z. sa mení takto:
1.V § 22 odsek 1 sa slovo „štrnásty“ nahrádza slovom „dvanásty“.
2.V § 94 odsek 1 sa slovo „štrnásty“ nahrádza slovom „dvanásty“.
3.V § 105 sa slovo „dvanásty“ nahrádza slovom „desiaty“, slovo „štrnásť“ sa v celom texte nahrádza slovom „dvanásť“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 524/1990 Zb., zákona č. 295/1992 Zb., zákona č. 511/1992 Zb., zákona č. 266/1992 Zb., zákona č.
27/1993 Z. z., zákona č. 27/1993 Z. z., zákona č. 171/1993 Z. z., zákona č. 237/1993 Z. z., zákona č. 42/1994 Z. z., zákona č. 249/1994 Z. z., zákona č. 248/1994 Z. z., zákona č. 250/1994 Z. z., zákona č. 202/1995 Z. z., zákona č. 207/1995 Z. z., zákona č. 265/1995 Z. z., zákona č. 285/1995 Z. z., zákona č. 135/1961 Zb., zákona č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 30/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., 570/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., 206/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 1 sa slovo „pätnásty“ nahrádza slovom „dvanásty“.
2.V § 19 odsek 1 sa slovo „pätnásty“ nahrádza slovom „dvanásty“.
3.V § 66 odsek 1 písm. b) sa slovo „pätnásty“ nahrádza slovom „dvanásty“.
4.V § 76 odsek 1 písm. e) sa slovo „pätnásty“ nahrádza slovom „dvanásty“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.