DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Mazurek, Stanislav Drobný, Peter Krupa a Ján Kecskés predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Štatistiky Ministerstva vnútra, týkajúce sa trestne stíhaných maloletých osôb za rôzne formy kriminality upozorňujú na nebezpečný trend opätovného nárastu počtu trestných činov, páchaných maloletými osobami. Súvisle s nárastom kriminality dochádza aj k čoraz významnejšiemu zníženiu veku páchateľov trestnej činnosti, čím sa častokrát dostávame k osobám, ktoré dnes podľa platnej legislatívy vyňaté z trestnej a priestupkovej zodpovednosti.
Takýto typ kriminality je na výraznom vzostupe práve v oblastiach s vysokým zastúpením asociálnych obyvateľov, žijúcich najčastejšie v cigánskych osadách, v blízkosti miest a obcí. Asociáli čoraz viac využívajú maloletých do 14 rokov na páchanie rôznych foriem kriminality. V mnohých prípadoch sa dokonca jedná o ich vlastné deti. Rodičia, vedomí si absentujúcej trestnej a priestupkovej zodpovednosti u takýchto maloletých osôb strácajú obavy z páchania kriminality, a preto nahovárajú svoje deti na rôzne krádeže, no častokrát aj lúpežné prepady s tragickým koncom.
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko sa preto rozhodla reagovať na nebezpečný trend vzostupu kriminality, novelou trestného zákona a zákona o priestupkoch, s cieľom zlepšenia bezpečnostnej situácie na celom území Slovenskej republiky. Návrh zákona znižuje vek trestnej zodpovednosti zo súčasných 14 rokov na 12 rokov a priestupkovej zodpovednosti z 15 rokov rovnako na 12 rokov.
Fyzická vyspelosť mnohých detí vo veku 12 rokov im častokrát poskytuje potenciál spôsobiť aj ťažké ublíženie na zdraví, hlavne u chránených osôb akými dôchodcovia alebo iné deti. Pri útoku v organizovanej skupine dokonca aj dospelej osobe alebo osobám. Snaha znížiť kriminalitu detí a mladistvých sa v minulosti premietla do § 211 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (Trestný zákon), kde sa podľa písmena c) umožnenie konania trestnej činnosti stáva trestným činom jeho rodičov ako aj ďalších zodpovedných osôb.
V praxi však nastáva problém s dokazovaním toho, že rodičia umožnili maloletému páchať priestupky alebo trestné činy. Často dochádza k prípadom, že rodičia ani pri najlepšej snahe nedokážu zabrániť protiprávnej činnosti svojho potomka. Keďže však maloletý nie je zodpovedný za prípadné priestupky alebo trestné činy ktoré spácha, zlyhávajú tak akékoľvek metódy a formy prevencie protiprávnej činnosti.
Problém so stagnujúcim počtom trestných činov, prípadne ich neustálym nárastom v mnohých oblastiach východného a stredného Slovenska, obývaných v prevažnej miere asociálmi, priznáva aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Práve Ministerstvo vnútra prišlo koncom roka 2017 s myšlienkou zavedenia štatistík cigánskej kriminality, ktoré by mohli pomôcť v lepšej objasnenosti mnohých trestných činov a
následného prijatia účinných opatrení na zníženie kriminality v lokalitách s vysokou koncentráciou asociálnej časti obyvateľstva.
V mnohých krajinách Európskej únie je uzákonená nižšia veková hranica trestnej zodpovednosti, než je tomu v právnom systéme Slovenskej republiky. V susednom Maďarsku je veková hranica trestnej zodpovednosti maloletých v prípade spáchania závažného trestného činu (vraždy, lúpežného prepadnutia, zabitia, znásilnenia a pod.) určená vekom na 12 rokov, vo Francúzsku a Poľsku na 13 rokov, v Holandsku a Portugalsku na 12 rokov a v Anglicku a Walese dokonca na 10 rokov.
Práve zníženie vekovej hranice trestnej a priestupkovej zodpovednosti považujeme za najefektívnejší nástroj prevencie kriminálneho správania maloletých osôb. V prípade schválenia tejto novely budú mať štátne orgány možnosť umiestniť v reedukačnom centre priamym následkom páchania trestného činu osoby staršie ako 12 rokov.
Návrh zákona ponecháva v platnosti § 95 Trestného zákona, ktorý v ods. 1, zbavuje trestnej zodpovednosti osobu mladšiu ako pätnásť rokov, ktorá v čase spáchania činu nedosiahla takú úroveň rozumovej a mravnej vyspelosti, aby mohla rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie. Trestná zodpovednosť zaniká aj v prípade podľa ods.2, ak je závažnosť trestného činu malá.
Tab. č. 1. (zdroj. MV SR)
rok
Údaje o stíhaných al. vyšetrovaných maloletých osobách podľa druhu kriminality
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Násilná kriminalita
127
132
106
73
91
114
Mravnostná kriminalita
45
29
27
30
28
45
Majetková kriminalita
601
656
680
598
618
606
Ostatná kriminalita (výtržníctvo, drogy a pod.)
74
72
54
61
67
71
Zostávajúca kriminalita (nehody a pod.)
27
15
14
15
15
19
Ekonomická kriminalita
78
52
33
55
28
28
CELKOVÁ KRIMINALITA rok
952
956
914
832
847
883
Vplyv predloženého návrhu zákona na rozpočet verejnej správy nie je možné kvantifikovať. Prípadný počiatočný zvýšený počet umiestnení v reedukačných centrách môže byť kompenzovaný následným znížením kriminálneho správania detí a mladistvých, čo v konečnom dôsledku v dlhšom časovom horizonte zníži počet chovancov takýchto centier.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1 až 3
Doterajšia právna úprava umožňovala orgánom činným v trestnom konaní trestne stíhať osoby, ktoré boli staršie ako štrnásť rokov. Navrhuje sa, aby sa hranica trestnej zodpovednosti maloletých osôb znížila na dvanásť rokov.
Čl. II
K bodu 1 až 4
Upravuje sa veková hranica priestupcu zo súčasných pätnásť rokov na dvanásť rokov. Rovnako sa upravuje veková hranica priestupcu pri odložení veci a zastavení konania.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona dňa 1. januára 2019.