NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-95/2018
1059
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. februára 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Petra Osuského, Zuzany Zimenovej a Viery Dubačovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 837) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter Š u c a v. r.
Jana C i g á n i k o v á v. r.