PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-61/2018
889
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 15. februára 2018
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhu zákona výboru Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutie z 12. januára 2018 č. 853 (tlač 821) tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhu zákona
v gestorskom výbore do 9. mája 2018.
Andrej D a n k o v. r.