1
TABUĽKA ZHODY
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/801
z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair
1. Zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“)
2. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)
3. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „zákon č. 311/2001 Z. z.“)
4. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“)
5. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“)
6. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“)
7. Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 125/2006 Z. z.“)
8. Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „zákon č. 160/2015 Z. z.)
9. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“)
10. Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z. z.“)
11. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“)
12. Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“)
13. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“)
14. Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 282/2008 Z. z.“)
15. Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 422/2015 Z. z.“)
16. Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“)
17. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 406/2011 Z. z.“)
18. Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.)
19. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
20. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O,
D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §,
O, V,
P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 1
P: a
P: b
Touto smernicou sa ustanovujú:
a) podmienky vstupu a pobytu na obdobie dlhšie ako 90 dní na území členských štátov a práva štátnych príslušníkov tretích krajín, prípadne ich rodinných príslušníkov na účel výskumu, štúdia, odbornej prípravy alebo dobrovoľníckej služby v Európskej dobrovoľníckej službe, a ak tak rozhodnú členské štáty, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov, inej dobrovoľníckej služby ako Európskej dobrovoľníckej služby alebo činnosti aupair;
b) podmienky vstupu a pobytu a práv výskumných pracovníkov a prípadne ich rodinných príslušníkov a študentov uvedených v písmene a) v iných členských štátoch, ako je členský štát, ktorý štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelí povolenie na pobyt na základe tejto smernice ako prvý.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 1
Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc
1)
Slovenskej republiky (ďalej len „kontrola hraníc“) a v
oblasti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“),
b) pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz,
c) podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup“) a podmienky vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vycestovanie“), ktoré nie upravené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve,
2)
ktorou je Slovenská republika
viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“),
d) podmienky pobytu,
e) vydávanie dokladov pre cudzincov,
f) evidenciu osôb a kontrolu pobytu,
g) administratívne vyhostenie a zákaz vstupu,
h) zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny a umiestnenie v zariadení,
i) policajný prevoz štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „policajný prevoz“) a policajný sprievod štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky (ďalej len „policajný sprievod“),
j) letecký tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky (ďalej len „letecký tranzit“),
k) práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte,
l) priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a pobytu.
Ú
C: 2
O: 1
Táto smernica sa vzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely výskumu, štúdia, odbornej prípravy alebo dobrovoľníckej služby v Európskej dobrovoľníckej službe.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 24
O: 1
P: b
§ 25
O: 1
(1) Prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
b) je študentom vysokej školy
(1) Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nie je podnikateľom, na
Ú
3
Členské štáty sa môžu tiež rozhodnúť, že budú ustanovenia tejto smernice uplatňovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na účely výmenného programu žiakov, vzdelávacieho projektu, inej dobrovoľníckej služby ako Európskej dobrovoľníckej služby alebo činnosti aupair.
D
P: d
P: h
§ 26
O: 1
d) stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky alebo do dvoch rokov po skončení vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky,
h) dobrovoľnícku činnosť alebo
(1)Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní, na dva roky alebo ak je platnosť dohody o hosťovaní kratšia ako dva roky, tak na obdobie platnosti dohody o hosťovaní.
Č
SR neuplatňuje ustanovenia smernice vzťahujúce sa na výmenný program žiakov a činnosti aupair.
C: 2
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
Táto smernica sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín,:
a) ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu alebo osobami s poskytnutou medzinárodnou ochranou v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ, alebo osobami s poskytnutou dočasnou ochranou v členskom štáte v súlade so smernicou Rady 2001/55/ES;
b) ktorých vyhostenie bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov;
c) ktorí rodinnými príslušníkmi občanov Únie, ktorí uplatňujú svoje právo na voľný pohyb v rámci Únie;
d) ktorí majú dlhodobý pobyt v niektorom členskom štáte v súlade so smernicou Rady 2003/109/ES;
e) ktorí spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť majú rovnaké právo na voľný pohyb ako občania Únie na základe dohôd medzi Úniou a jej členskými štátmi a tretími krajinami alebo medzi Úniou a tretími krajinami;
f) ktorí prichádzajú do Únie ako zamestnanci-stážisti na základe vnútropodnikového presunu podľa smernice 2014/66/EÚ;
g) ktorí prijatí ako vysokokvalifikovaní pracovníci v
n.a.
n.a.
4
súlade so smernicou Rady 2009/50/ES.
C: 3
O: 1
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
„štátny príslušník tretej krajiny“ je osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 2
O: 4
(4) Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti.
Ú
C: 3
O: 2
„výskumný pracovník“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý doktorandský titul alebo primeranú vysokoškolskú kvalifikáciu, ktorá umožňuje prístup tohto štátneho príslušníka tretej krajiny k doktorandským programom, vybraný výskumnou organizáciou a prijatý na územie členského štátu na vykonávanie výskumného projektu, na ktorý sa spravidla vyžaduje takáto kvalifikácia;
N
zákon č. 172/2005 Z. z.
§ 26b
O: 1
O: 2
(1) Dohodou o hosťovaní sa cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu a nie je vyslaný výskumnou organizáciou iného členského štátu, zaväzuje vykonávať projekt výskumu a vývoja a právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja (ďalej len "prijímajúca organizácia"), sa zaväzuje byť hostiteľom cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na účely vykonávania výskumu a vývoja.
(2) Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie výskumu a vývoja, na základe ktorej sa dohoda o hosťovaní medzi cudzincom a prijímajúcou organizáciou uzatvára.
Ú
Platné znenie zákona zohľadňuje požiadavky na overenie zodpovedajúcej kvalifikácie výskumného pracovníka vyžadovanej čl. 3 ods. 2 smernice
C: 3
O: 3
„študent“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a je prijatý na územie členského štátu, aby vykonával ako hlavnú činnosť štúdium vedúce k získaniu kvalifikácie vysokoškolského vzdelania uznanej týmto členským štátom vrátane diplomov, osvedčení alebo doktorandských titulov získaných v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, ktoré môže zahŕňať prípravný kurz pred takýmto vzdelávaním v súlade s vnútroštátnym právom alebo povinnú odbornú prípravu;
N
zákon č. 131/2002 Z. z.
§ 55
O:1
(1) Každý právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56, ďalšie podmienky určené vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program podľa § 57 ods. 1, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2 a podmienky podľa § 58a ods. 4.
Ú
C: 3
O: 4
„žiak“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý na územie členského štátu, aby sa zúčastnil na uznanom štátnom alebo regionálnom programe stredoškolského vzdelávania, ktorý zodpovedá stupňu 2 alebo 3 medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania, v rámci výmenného programu žiakov alebo vzdelávacieho projektu, ktorý vedie vzdelávacie zariadenie v súlade s
N
zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 2
P: c
c) žiakom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole,
Ú
5
vnútroštátnym právom alebo administratívnymi postupmi;
C: 3
O: 5
„stážista“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý vysokoškolský titul alebo sa zúčastňuje na štúdiu v tretej krajine, ktoré vedie k vysokoškolskému titulu, a ktorý je prijatý na územie členského štátu na program odbornej prípravy na účely získania vedomostí, postupov a skúseností v odbornom prostredí;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 25
O. 1
P: d
(1) Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nie je podnikateľom, na
d) stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky alebo do dvoch rokov po skončení vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky,
Ú
Časové obmedzenie je v súlade s čl. 13 ods. 1 písm. b) smernice.
C: 3
O: 6
„dobrovoľník“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý na územie členského štátu, aby sa zúčastňoval na programe dobrovoľníckej služby;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 406/2011
Z. z.
§ 25
O: 1
P: h
§ 32
O: 5
P: n
§ 2
O: 1
Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa
§ 33 ods.
6
, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nie je podnikateľom,
54)
na
h) dobrovoľnícku činnosť
(5) Účel pobytu podľa odseku 2 písm. a) štátny príslušník tretej krajiny preukáže
n) dohodou s prijímajúcou organizáciou zodpovednou za program dobrovoľníckej služby, ktorá obsahuje opis programu dobrovoľníckej služby, dĺžku jej trvania, podmienky umiestnenia a dohľadu v rámci dobrovoľníckej služby, čas venovaný dobrovoľníctvu, potvrdenie štatutárneho orgánu prijímajúcej organizácie o finančnom a hmotnom zabezpečení počas trvania dobrovoľníckej služby a v prípade potreby rozsah školení, ktoré štátny príslušník tretej krajiny absolvuje, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa
§ 25 ods. 1 písm. h)
,
(1) Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť
a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,
b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,
Ú
6
c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.
C: 3
O: 7
„program dobrovoľníckej služby“ je program praktickej solidárnej činnosti, ktorý vychádza z programu uznaného dotknutým členským štátom alebo Úniou, sleduje ciele všeobecného záujmu na neziskové účely a v rámci ktorého činnosti nie odmeňované s výnimkou náhrad výdavkov a/alebo vreckového;
N
Zákon č. 282/2008 Z. z.
Zákon č.
§ 12
O:1
O: 2
P: a až i
O: 3
O: 4
§ 2
(1) Dobrovoľnícka služba je verejnoprospešná činnosť vykonávaná dobrovoľníkom v rámci práce s mládežou na základe písomnej dohody s právnickou osobou, ktorej predmetom činnosti je práca s mládežou.
(2) Dohoda o dobrovoľníckej službe obsahuje najmä
a) názov a adresu sídla právnickej osoby podľa odseku 1,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia dobrovoľníka,
c) opis úloh dobrovoľníka,
d) údaje o mieste výkonu úloh dobrovoľníka,
e) čas vykonávania dobrovoľníckej služby dobrovoľníkom, ktorý nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas, 10)
f) deň začatia a deň skončenia dobrovoľníckej služby,
g) údaj o spôsobe zabezpečenia dohľadu nad starostlivosťou a bezpečnosťou dobrovoľníka po dobu trvania celej dobrovoľníckej služby,
h) údaj o tom, kto bude uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, a povinnosť právnickej osoby uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom tretieho štátu,
i) údaj o pokrytí výdavkov uvedených v odseku 3.
(3) Právnická osoba uvedená v odseku 1 poskytne dobrovoľníkovi peniaze na cestovné 11) v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej služby a na cestovné pri preprave do miesta jeho trvalého pobytu po ukončení výkonu dobrovoľníckej služby, uhradí náklady spojené so stravou, ubytovaním a poskytne dobrovoľníkovi vreckové.
(4) Ak je potrebné na výkon dobrovoľníckej služby osobitné vzdelávanie, dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať údaje o osobe, ktorá ho poskytne, o jeho obsahu a o jeho trvaní.
10) § 85 ods. 5 Zákonníka práce.
11) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
(2) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe
Ú
7
406/2011
Z. z.
O: 2
zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.
C: 3
O: 8
„aupair“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je prijatý na územie členského štátu a ktorého dočasne prijať rodina, aby si zlepšil svoje jazykové zručnosti a vedomosti o dotknutom členskom štáte výmenou za ľahké domáce práce a starostlivosť o deti;
n.a.
Transpozícia ustanovení smernice o aupair je dobrovoľná.
C: 3
O: 9
„výskum“ je tvorivá, systematicky vykonávaná práca s cieľom rozšíriť vedomosti vrátane vedomostí o človeku, kultúre a spoločnosti, a využívanie týchto vedomostí na tvorbu nových aplikácií;
N
zákon č. 172/2005 Z. z.
§ 2
O:1
O: 2
O: 3
(1) Výskum je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania. Výskum sa skladá zo základného výskumu a z aplikovaného výskumu.
(2) Základný výskum je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na možnosti ich priameho praktického využitia.
(3) Aplikovaný výskum je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi.
Ú
C: 3
O: 10
„výskumná organizácia“ je akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia, ktorá vykonáva výskum;
N
zákon č. 172/2005 Z. z.
§ 7
P: a
P: b
Právnické osoby1) a fyzické osoby - podnikatelia uskutočňujúce výskum a vývoj sa na štatistické účely začleňujú do týchto sektorov výskumu a vývoja:
a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied3) a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy4) (ďalej len "ústredný orgán"),
b) sektor vysokých škôl,5) ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
Ú
8
P: c
P: d
c) neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia,6) neziskové organizácie,7) združenia právnických osôb8) uskutočňujúce výskum a vývoj,
d) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia,9) ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.
1) § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
3) Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied.
4) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
5) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
8) § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
9) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
C: 3
O: 11
„vzdelávacie zariadenie“ je verejné alebo súkromné zariadenie stredoškolského vzdelávania uznané dotknutým členským štátom alebo zariadenie, ktorého študijné smery uznané v súlade s vnútroštátnym právom alebo administratívnymi postupmi na základe transparentných kritérií a ktoré sa zúčastňuje na výmennom programe žiakov alebo vzdelávacom projekte na účely stanovené v tejto smernici;
D
n.a.
SR fakultatívne ustanovenia o žiakoch nepreberá.
C: 3
O: 12
„vzdelávací projekt“ je súbor vzdelávacích činností vypracovaných vzdelávacím zariadením členského štátu v spolupráci s podobnými zariadeniami v tretej krajine na účely vzájomnej kultúrnej a vedomostnej výmeny;
N
zákon č. 245/2008 Z. z.
§ 147
O:1
O: 3
(1) Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len "tretí štát"). Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednými školami, ktoré majú spravidla rovnaký študijný odbor alebo učebný odbor.
(3) Výmenný program sa uskutočňuje na základe pravidiel výmenného programu, ktoré si každá škola vypracuje v súlade so svojím školským vzdelávacím programom.
Ú
9
zákon č. 131/2002 Z. z.
O: 4
P: a
P: b
P: c
§ 58a
O: 1
§ 54a
O: 1
O: 2
(4) Výmenný program podľa odseku 1 je zameraný najmä na
a) získanie nových vedomostí v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore,
b) získanie praktických skúseností a zručností v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore,
c) skvalitnenie jazykových znalostí.
(1) Vysoká škola môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra alebo trimestra, aj študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a vysielajúcou vysokou školou.
Spoločné študijné programy
(1) Vysoká škola môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Študenti prijatí na študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými školami (ďalej len "spoločný študijný program") absolvujú na jednotlivých vysokých školách jednotlivé časti štúdia podľa § 61 ods. 2. Spolupracujúce vysoké školy sa podieľajú na tvorbe spoločného študijného programu, rozhodovaní o prijímacom konaní a rozhodovaní o splnení podmienok na riadne skončenie štúdia.
(2) Podmienky spolupráce podľa odseku 1 určí dohoda vysokých škôl. V dohode sa určia najmä podmienky prijatia na študijný program podľa odseku 1, podmienky na jeho absolvovanie, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule a podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia. Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia študentom všetkých spolupracujúcich vysokých škôl. To neplatí na štatistické a rozpočtové účely, keď je považovaný za študenta tej vysokej školy, ktorá mu v príslušnej časti štúdia zabezpečuje vzdelávanie 51 ods. 2). Dohoda vysokých škôl o spoločnom študijnom programe upraví aj platnosť vnútorných predpisov vysokej školy pre študentov spoločných študijných programov a rozhodovanie o ich akademických právach a povinnostiach v súlade s vnútornými
10
predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu, v ktorom sa štúdium uskutočňuje.
C: 3
O: 13
„inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je akýkoľvek druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá sa za takú uznáva alebo považuje v súlade s vnútroštátnym právom a ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo postupmi ponúka uznané tituly vysokoškolského vzdelania alebo iné uznané kvalifikácie terciárneho stupňa bez ohľadu na názov takéhoto zariadenia, alebo akákoľvek inštitúcia, ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo vnútroštátnymi postupmi ponúka odborné vzdelávanie alebo prípravu na terciárnom stupni;
N
zákon č. 131/2002 Z. z.
§ 2
O:1
O: 2
P: a d
O: 4
§ 68
O: 1
(1) Vysoké školy sú právnické osoby.
(2) Vysoké školy sú
a) verejné vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
b) štátne vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) súkromné vysoké školy podľa § 47 a
d) zahraničné vysoké školy podľa § 49a so sídlom na území členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len "členské štáty").
(4) Vysoké školy majú výhradné právo na poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania. Na poskytovaní vysokoškolského vzdelávania sa podieľajú aj špecializované výučbové zariadenia vysokej školy podľa § 35 a v študijných programoch podľa § 54 aj inštitúcie, ktoré nie vysokými školami (ďalej len „nevysokoškolské inštitúcie“) a ktoré získali akreditáciu podľa § 86. Vysoké školy poskytujú aj ďalšie vzdelávanie.1)
1) Napríklad § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
(1) Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú:
a) vysokoškolský diplom,
b) vysvedčenie o štátnej skúške,
c) dodatok k diplomu.
Ú
C: 3
O: 14
„hostiteľský subjekt“ je výskumná organizácia, inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, vzdelávacie zariadenie, organizácia zodpovedná za program dobrovoľníckej
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 2
O: 1
P: d
d) hostiteľským subjektom zamestnávateľ, ku ktorému je zamestnanec presunutý v rámci zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, bez ohľadu na jeho právnu
Ú
11
služby alebo subjekt prijímajúci stážistov, ku ktorému je pridelený štátny príslušník tretej krajiny na účely tejto smernice a ktorý sa nachádza na území dotknutého členského štátu, bez ohľadu na jeho právnu formu v súlade s vnútroštátnym právom;
zákon č. 172/2005 Z. z.
zákon č. 245/2008 Z. z.
zákon č. 131/2002 Z. z
§ 7
O: 7
P: a až d
§ 147
O: 1
§ 58a
O: 1
formu, a ktorý sídlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu,
(7) Ministerstvo školstva vydáva na základe žiadosti právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja, ak
a) má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji,
b) predloží vyhlásenie, že je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní s cudzincom, ktorý nie je občanom členského štátu,
c) preukáže prostriedky na uzatváranie dohôd o hosťovaní,
d) má osvedčenie o spôsobilosti podľa § 26a ods. 11 alebo 12.
(1) Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednou školou Slovenskej republiky a strednou školou iného členského štátu Európskej únie alebo strednou školou štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len "tretí štát"). Výmenný program sa uskutočňuje medzi strednými školami, ktoré majú spravidla rovnaký študijný odbor alebo učebný odbor.
(1) Vysoká škola môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra alebo trimestra, aj študenta inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a vysielajúcou vysokou školou.
C: 3
O: 15
„hostiteľská rodina“ je rodina, ktorá dočasne prijala aupaira a delí sa s ním o svoj každodenný rodinný život na území členského štátu na základe dohody uzatvorenej medzi touto rodinou a aupairom;
n.a.
Transpozícia ustanovení smernice o aupair je dobrovoľná.
C: 3
O: 16
„zamestnanie“ je výkon činností za odmenu predstavujúcich akúkoľvek formu práce upravenú vnútroštátnym právom alebo uplatniteľnými kolektívnymi dohodami alebo v súlade s ustálenými postupmi pre zamestnávateľa alebo pod jeho vedením a dohľadom;
N
zákon č. 311/2001 Z. z.
§ 1
O: 2
O: 3
(2) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.
(3) Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom
Ú
12
V: 1
§ 43
O: 1
P: d
§ 11
O: 1
pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu.
(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:
d) mzdové podmienky, ak nie dohodnuté v kolektívnej zmluve.
(1) Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.
C: 3
O: 17
„zamestnávateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú alebo pod ktorej vedením a dohľadom sa zamestnanie vykonáva;
N
zákon č. 311/2001 Z. z.
§ 7
O: 1
(1) Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch.
Ú
C: 3
O: 18
„prvý členský štát“ je členský štát, ktorý udelí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie na základe tejto smernice ako prvý;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 24
O: 1
P: b
§ 25
O: 1
P: d
§ 26
O: 1
(1) Prechodný pobyt na účel štúdia udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
b) je študentom vysokej školy
(1) Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nie je podnikateľom, na
d) stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky alebo do dvoch rokov po skončení vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky,
(1) Prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 6, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní, na dva roky alebo ak je platnosť dohody o hosťovaní kratšia ako dva roky, tak na obdobie platnosti dohody o hosťovaní.
Ú
Pojmy „prvý členský štát“ a „druhý členský štát“ svojím významom pretransformované v jednotlivých ustanoveniach. Pojmy nie je možné použiť v konkrétnych ustanoveniach, ale v nich
13
obsiahnuté významovo. V niektorých prípadoch SR vystupuje ako prvý členský štát a v niektorých zasa druhý členský štát. Definícia týchto konkrétnych pojmov v zákone by mohla pôsobiť zmätočne.
C: 3
O: 19
„druhý členský štát“ je akýkoľvek iný členský štát ako prvý členský štát;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 2
O: 1
P: c
c) členským štátom členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky, iný štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarska konfederácia; na účely § 30 a § 51 57 sa členským štátom rozumie len členský štát Európskej únie okrem Slovenskej republiky,
Ú
Pojmy „prvý členský štát“ a „druhý členský štát“ svojím významom pretransformované v jednotlivých ustanoveniach. Pojmy nie je možné použiť
14
v konkrétnych ustanoveniach, ale v nich obsiahnuté významovo. V niektorých prípadoch SR vystupuje ako prvý členský štát a v niektorých zasa druhý členský štát. Definícia týchto konkrétnych pojmov v zákone by mohla pôsobiť zmätočne.
C: 3
O: 20
„programy Únie alebo viacstranné programy, ktoré zahŕňajú opatrenia v oblasti mobility“ programy financované Úniou alebo členskými štátmi, ktorými sa podporuje mobilita štátnych príslušníkov tretích krajín v Únii alebo v členských štátoch zúčastňujúcich sa na príslušných programoch;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 32
O: 5
P: f
(5) Účel pobytu podľa odseku 2 písm. a) štátny príslušník tretej krajiny preukáže
f) potvrdením príslušného orgánu štátnej správy, školy o prijatí štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium alebo potvrdením organizácie administratívne zabezpečujúcej programy schválené vládou Slovenskej republiky alebo programy Európskej únie na základe zmluvy s príslušným orgánom štátnej správy, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 24,
Ú
Vaplikačnej praxi je pojem vykladaný v zmysle smernice. podmienky týchto programov v jednotlivých ustanoveni
15
ach návrhu (napr. štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť štúdia na území Slovenskej republiky v rámci programu Európskej Únie alebo viacstranného programu, ktorý zahŕňa opatrenia v oblasti mobility), pričom posúdenie uvedených programov patrí v konkrétnom prípade do pôsobnosti Ministerstva školstva SR. Policajný útvar považuje doklad vydaný iným
16
ústredným orgánom štátnej správy za relevantný.
C: 3
O: 21
„povolenie“ je povolenie na pobyt alebo ak sa tak ustanovuje vo vnútroštátnom práve, dlhodobé vízum udelené na účely tejto smernice;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 73
O: 1
(1) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte
do 30 dní od
a) udelenia pobytu, ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na policajnom útvare,
b) splnenia povinnosti podľa § 111 ods. 2 písm. b), ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na zastupiteľskom úrade,
c) podania žiadosti o vydanie dokladu o pobyte,
d) obnovenia prechodného pobytu alebo udelenia trvalého pobytu podľa § 46 ods. 1.
Ú
C: 3
O: 22
„povolenie na pobyt“ je povolenie udelené podľa formátu stanoveného v nariadení (ES) č. 1030/2002, ktoré umožňuje jeho držiteľovi legálny pobyt na území členského štátu;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 73
O: 1
§ 20
O: 1
(1) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doklad o pobyte
do 30 dní od
a) udelenia pobytu, ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na policajnom útvare,
b) splnenia povinnosti podľa § 111 ods. 2 písm. b), ak si podal žiadosť o udelenie pobytu na zastupiteľskom úrade,
c) podania žiadosti o vydanie dokladu o pobyte,
d) obnovenia prechodného pobytu alebo udelenia trvalého pobytu podľa § 46 ods. 1.
(1) Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený.
Ú
C: 3
O: 23
„dlhodobé vízum“ je povolenie udelené členským štátom, ako sa stanovuje v článku 18 Schengenského dohovoru, alebo udelené v súlade s vnútroštátnym právom členských štátov, ktoré schengenské acquis neuplatňujú v plnom rozsahu;
N
zákon č. 404/2011 Z. z
§ 2
O: 1
P: e
e) národným vízom povolenie udelené Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky,
Ú
C: 3
O: 24
„rodinní príslušníci“ štátni príslušníci tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2003/86/ES.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 27
O: 1
P: a
§ 27
(1) Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 33 ods. 4, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je
a) rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny s prechodným pobytom alebo s trvalým pobytom,
(2) Za rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny
Ú
17
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
podľa odseku 1 písm. a) sa považuje
a) manžel; ak manželia majú najmenej 18 rokov
b) slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela
c) jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov
d) slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov,
C: 4
O: 1
Táto smernica sa nedotýka výhodnejších ustanovení: a) dvojstranných alebo viacstranných dohôd uzavretých medzi Úniou alebo Úniou a jej členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo
b) dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzavretých medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami.
n.a.
C: 4
O: 2
Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov prijať alebo ponechať v platnosti ustanovenia, ktoré pre štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa táto smernica vzťahuje, výhodnejšie v súvislosti s článkom 10 ods. 2 písm. a) a článkami 18, 22, 23, 24, 25, 26, 34 a 35.
n.a.
C:5
O: 1
Štátny príslušník tretej krajiny je podľa tejto smernice prijatý iba vtedy, ak sa na základe preskúmania listinných dôkazov preukáže, že príslušník tretej krajiny spĺňa:
a) všeobecné podmienky stanovené v článku 7 a
b) podľa príslušných osobitných podmienok v článkoch 8, 11, 12, 13, 14 alebo 16.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 32
O: 1
V: 2
Pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie prechodného pobytu