1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“);
2.zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“)
3.Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O,
D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §,
O, V,
P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 3
P: g
g) „jednotný postup vybavovania žiadostí“ je postup založený na jednej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na pobyt a prácu na území členského štátu, ktorý vedie k rozhodnutiu o žiadosti o povolenie sezónneho pracovníka;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 31
O: 1
V: 1
§ 31
O: 3
(1) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad,
alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak;
(3) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt uvedeného v osobitnom predpise9), udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí; to neplatí ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5. Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom. Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti, ak:
a) vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29, alebo
b) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 a vykonáva sezónne práce podľa § 23 ods. 6 písm. g).
Ú
2
§ 33
O: 3
§ 23
O: 1
(3) Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa
§ 23 ods. 1
vyžiada písomne od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
44)
K žiadosti o vydanie potvrdenia podľa predchádzajúcej vety policajný útvar priloží kópiu časti žiadosti o udelenie pobytu, v ktorej osobné údaje žiadateľa, kópiu dokladov preukazujúcich účel pobytu a kópiu stanoviska zastupiteľského úradu podľa
§ 31 ods. 2
, ak bola žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade. Ak ide o prechodný pobyt podľa
§ 23 ods. 5
, k žiadosti o vydanie potvrdenia podľa prvej vety policajný útvar priloží aj kópie dokladov podľa
§ 32 ods.
16
.
(1) Prechodný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na účel zamestnania udelí policajný útvar, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa
§ 33 ods. 6
, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.
44)
Č: 12
O: 3
3. Bez toho, aby bolo dotknuté schengenské acquis, členské štáty určia, či žiadosť predložiť štátny príslušník tretej krajiny a/alebo zamestnávateľ.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 31
O: 1
§ 31
O: 3
(1) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.
(3) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt uvedeného v osobitnom predpise9), udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí; to neplatí ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5. Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny
3
Povinnosť členských štátov určiť, či žiadosť podávať štátny príslušník tretej krajiny a/alebo jeho zamestnávateľ, nemá vplyv na iné opatrenia vyžadujúce si účasť oboch na konaní.
n.a.
zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 22
O: 1
V: 1
zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom. Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti, ak:
a) vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29, alebo
b) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 a vykonáva sezónne práce podľa § 23 ods. 6 písm. g).
(1) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie na základe písomnej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny, zamestnávateľa alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude štátny príslušník tretej krajiny vyslaný vykonávať prácu, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
Č: 15
O: 1
1. V rámci maximálnej doby uvedenej v článku 14 ods. 1 a za predpokladu, že sa dodrží článok 5 alebo 6 a neuplatňujú sa dôvody stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b, článku 8 ods. 2 a prípadne článku 8 ods. 4, členské štáty povolia sezónnym pracovníkom jedno predĺženie pobytu, ak si sezónni pracovníci predlžujú zmluvu s rovnakým zamestnávateľom.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 34
O: 1
P: p
§ 31
O: 3
(1) Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt
a) najviac na obdobie, ktoré spolu s pôvodne udeleným prechodným pobytom nepresiahne 180 dní, ak bol prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania udelený na menej ako 180 dní a ukončenie sezónnej práce si vyžaduje ďalší pobyt,
(3) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt uvedeného v osobitnom predpise9), udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí; to neplatí ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5. Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom. Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti, ak:
a) vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29, alebo
Ú
4
zákon č. 5/2004 Z. z.
zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 23
O: 5
V: 2
§ 23
O: 5
V: 4
b) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 a vykonáva sezónne práce podľa § 23 ods. 6 písm. g).
(5) ... Povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania môže úrad na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny jedenkrát predĺžiť, ak bolo povolenie na zamestnanie udelené na menej ako 90 dní, pričom celková doba povolenia na zamestnanie nesmie presiahnuť 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov; to sa vzťahuje aj na zamestnanie u iného zamestnávateľa.
(5) ... Pri predĺžení povolenia na zamestnanie sa primerane použije
§ 21 ods. 5
a
§ 22
.
Č: 24
O: 1
1. Členské štáty prijmú opatrenia na predchádzanie možným zneužitiam a na sankcionovanie porušení tejto smernice. Medzi tieto opatrenia patria monitorovanie, posudzovanie a prípadné inšpekcie v súlade s vnútroštátnym právom alebo správnou praxou.
N
zákon č. 5/2004 Z. z.
zákon č. 5/2004 Z. z.
+
návrh zákona (čl. IV)
zákon č. 125/2006 Z. z.
§ 68
O: 3
§ 68a
O: 1
P: a
P: d
§ 2
O: 1
P: a
B: 1
B“ 3
B: 4
B: 5
P: b
(3) Vonkajšia kontrolná činnosť je kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a osobitného predpisu pre účastníkov právnych vzťahov podľa § 2.
(1) Ústredie a úrad uložia pokutu
a) zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 33 193,91 eura, ak tento zákon neustanovuje inak.
d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe za porušenie povinnosti podľa § 23b do 100 000 eur.
(1) Inšpekcia práce je
a) dozor nad dodržiavaním
1. pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
3. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci3) vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
4. právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
5. záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
b) vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uvedených v písmene a) a za porušovanie záväzkov
Ú
5
§ 2
O: 2
P: a
vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.
Inšpekcia práce sa vykonáva
a) na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré podnikateľmi a nie zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
B - bod
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
R rozpor (v príp., že zatiaľ nedošlo k transp., ale príde k nej v budúcnosti)
N – neaplikovateľné