1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi
Právne predpisy Slovenskej republiky
-zákon č. 404/2011 Z. z. a pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“),
- zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“),
- zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
-návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“);
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok (Č,O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
Číslo
Článok (Č,§,
O,V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:3
O:1
Členské štáty uplatňujú túto smernicu na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú, alebo boli obeťami trestných činov súvisiacich s nezákonným obchodovaním s ľuďmi, aj keď na územie členského štátu vstúpili nelegálne.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 58
O. 1
P. c
(1) Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12,
c) ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi69), ak najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.
Ú
Č:3
O:3
V:1
V:2
Táto smernica sa bude uplatňovať uplatňuje na dotknutých príslušníkov tretích krajín, ktorí dosiahli vekovú hranicu dospelosti stanovenú zákonmi príslušného členského štátu.
Výnimočne členské štáty môžu rozhodnúť o uplatnení tejto smernice na maloleté osoby za podmienok stanovených v ich vnútroštátnom práve.
N
D
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 58
O. 1
P. c
(1) Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12,
c) ktorý je obeťou obchodovania s ľuďm69)i, ak najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú.
Ú
Č:5
V:1
V:2
Keď príslušné orgány členského štátu dospejú k záveru, že štátny príslušník tretej krajiny môže podliehať pôsobnosti tejto smernice, informujú dotknutú osobu o možnostiach poskytovaných na základe tejto smernice.
Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že takéto informácie môžu poskytovať aj mimovládne organizácie alebo združenia osobitne poverené príslušným členským štátom.
N
D
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 58
O. 1
P. c
(1) Policajný útvar udelí tolerovaný pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 59 ods. 12,
c) ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi69), ak najmenej 18 rokov; policajný útvar alebo osoba poverená ministerstvom vnútra oboznámi štátneho príslušníka tretej krajiny s možnosťou a podmienkami udelenia tolerovaného pobytu z tohto dôvodu a o právach a povinnostiach, ktoré z neho
Ú
2
vyplývajú.
Č:6
O:1
V:1
V:2
Členské štáty zabezpečia, aby sa dotknutým štátnym príslušníkom tretích krajín poskytol čas na premyslenie, ktorá im umožní vzchopiť sa a uniknúť spod vplyvu páchateľov trestných činov, aby mohli dospieť k informovanému rozhodnutiu o tom, či budú spolupracovať s príslušnými orgánmi.
Dĺžka trvania a začiatok času na premyslenie uvedeného v prvom pododseku budú určené v súlade s vnútroštátnym právom.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 58
O. 3
(3) Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie najviac 90 dní, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi a najmenej 18 rokov, rozhodne, či bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi; túto lehotu možno na žiadosť osoby poverenej ministerstvom vnútra predĺžiť o 30 dní.
Ú
Č:6
O:3
S časom na premyslenie nesúvisí žiadny nárok na trvalý pobyt vyplývajúci z tejto smernice.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 58
O. 3
(3) Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie najviac 90 dní, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi a najmenej 18 rokov, rozhodne, či bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi; túto lehotu možno na žiadosť osoby poverenej ministerstvom vnútra predĺžiť o 30 dní.
Ú
Č:7
O:1
Členské štáty zaistia, aby sa dotknutým štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí nemajú dostatočné prostriedky, poskytlo ubytovanie na úrovni schopnej zabezpečiť existenčné minimum a prístup k pohotovostnej lekárskej službe. Členské štáty budú venovať pozornosť osobitným potrebám najzraniteľnejších osôb a v prípade potreby a ak to stanovujú vnútroštátne zákony, zabezpečia aj psychologickú pomoc.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
zákon č. 576/2004 Z. z.
§ 59
O. 10
§ 2
O: 3
(10) Ministerstvo vnútra zabezpečí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo ods. 2, primerané ubytovanie, ak si ho nemôže zabezpečiť sám.
(3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná preprava darcu ľudského orgánu a príjemcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, neodkladná preprava zdravotníckych
Ú
3
zákon č. 274/2017 Z. z.
§ 5
O: 1
O: 2
O. 3
O: 4
pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.
1)
Právo na poskytnutie odbornej pomoci
(1) Subjekty poskytujúce pomoc obetiam poskytujú alebo zabezpečujú odbornú pomoc obetiam za podmienok ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
5)
(2) Formy odbornej pomoci všeobecná odborná pomoc obeti a špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti.
(3) Všeobecná odborná pomoc obeti je odborná činnosť a poskytovanie služieb, ktorými sa rozumie
a) poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií podľa
§ 4 ods.
2
a
5
,
b) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktoré jej patria podľa tohto zákona,
c) právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
d) psychologická pomoc,
e) poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.
(4) Špecializovaná odborná pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti je cielená a integrovaná odborná činnosť a poskytovanie služieb, ktorými sa rozumie
a) poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
b) poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
c) vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
d) sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,
6)
ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej
obete je bezprostredne ohrozené.
Č:9
O:1
Členské štáty zabezpečia, aby sa držiteľom povolenia na trvalý pobyt, ktorí nemajú dostatočné prostriedky, poskytli minimálne také služby, aké sú uvedené v článku 7.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 59
O. 10
(10) Ministerstvo vnútra zabezpečí štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c) alebo ods. 2, primerané ubytovanie, ak si ho nemôže zabezpečiť sám.
Ú
Č:14
P:c
Povolenie na trvalý pobyt môže byť kedykoľvek zrušené, ak nie splnené podmienky pre jeho vydanie. Povolenie na trvalý pobyt môže byť zrušené predovšetkým v týchto prípadoch:
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
§ 61
O. 1
P. b
(1) Policajný útvar zruší tolerovaný pobyt, ak
b) ohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 58 ods. 1 písm. b) c) alebo ods. 2,
Ú
4
c) z dôvodov súvisiacich s verejnou politikou a s ochranou národnej bezpečnosti; alebo
návrh zákona