zo 7. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 11 ods. 1 sa za slovom „vzdelávania“ vypúšťa čiarka a slová „súbor písomností,“.
2.V § 11 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pedagogickú dokumentáciu školy alebo školského zariadenia podľa odseku 3 písm. a) až e), j) a l) je možné viesť ako elektronické dokumenty, ktoré autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom9a) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka;9d) vzory schvaľuje a zverejňuje ministerstvo školstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9d znejú:
9a) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
2
9b) § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
9c) Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.
9d) Čl. 3 ods. 34 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.“.
3.V § 11 ods. 6 písm. a) tretí bod znie:
„3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,“.
4.V § 11 ods. 6 písmeno b) znie:
„b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu
1.meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
2.adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.“.
5.V § 11 ods. 10 sa vypúšťajú slová „na tlačivách,“ a na konci sa pripája táto veta: „Ďalšiu dokumentáciu podľa odseku 9 písm. b) môže príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie vydať ako elektronický dokument, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom9a) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou,9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.9d)“.
6.V § 20 odsek 4 znie:
„(4) Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy,21a) alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. 9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
7.V § 31 ods. 2 druhej vete sa slovo „fotokópiu“ nahrádza slovom „kópiu“.
8.V § 63 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva“ a na konci sa pripája táto veta: „Prihláška v listinnej podobe sa podáva na tlačive podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.“.
9.V § 66 ods. 5 sa slová „od 25. marca do 15. apríla“ nahrádzajú slovami „od 15. marca do 30. apríla“.
10.V § 108 ods. 1 sa slová „vyplneného tlačiva“ nahrádzajú slovami „ďalšej dokumentácie“ a slovo „tlačivom“ sa nahrádza slovami „ďalšou dokumentáciou“.
11.Za § 161g sa vkladá § 161ga, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161ga
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2018
3
Pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 určený počet žiakov prvého ročníka v gymnáziách s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti príslušného orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ktorého sídlom je hlavné mesto Slovenskej republiky, neprekročí 10 % z daného populačného ročníka; na počty žiakov, u ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sa pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 neuplatňuje žiadne percentuálne obmedzenie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I prvého ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2018.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky