(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z ..... 2018,
o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. ..../2018 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Medzi choroby vylučujúce pobyt v penzióne pre vojnových veteránov patria:
a)infekčné a parazitárne choroby všetkých druhov a štádií, pri ktorých môže byť vojnový veterán zdrojom nákazy,
b)tuberkulóza s výnimkou stabilizovaných a neaktívnych foriem,
c)pohlavné choroby v akútnom štádiu, v chronickom štádiu len na základe vyjadrenia príslušného odborného lekára,
d)psychózy, závažné duševné poruchy alebo ťažká demencia, pri ktorých chorý môže ohroziť seba alebo iných, prípadne jeho správanie znemožňuje spolunažívanie v kolektíve,
e)chronický alkoholizmus alebo iné závažné toxikománie, ak nedošlo k likvidácii návyku a správanie postihnutého znemožňuje spolunažívanie v kolektíve,
f)imbecilita alebo idiocia,
g)zhubné novotvary všetkých typov a lokalizácie, ak nebola po kompletnej liečbe dosiahnutá remisia a v čase podania žiadosti o prijatie do penziónu pre vojnových veteránov boli zistené metastázy,
h)diabetes mellitus nekompenzovateľný štandardnou diétou a bežnými perorálnymi liekmi alebo inzulínom a pri súčasnom výskyte komplikácií,
i)roztrúsená mozgomiešna skleróza, ak nebola kompletnou liečbou dosiahnutá dlhodobá remisia alebo ak nejde o stabilizovanú formu,
j)degeneratívne nervové choroby, najmä amyotrofická laterálna skleróza, bulbárna paralýza, neuropatia v spojení s hereditárnou ataxiou, progresívna mozgová a mozočková atrofia, ak nebola komplexnou liečbou dosiahnutá dlhodobá remisia alebo nejde o stabilizovanú formu,
k)srdcovocievne ochorenia v štádiu dekompenzácie spojenej s výrazným obmedzením pohybu a samoobsluhy,
l)ťažké trofické zmeny na končatinách cievneho pôvodu a ischemické zmeny na končatinách, ktoré sú internou liečbou neovplyvniteľné a v gangrenóznom štádiu,
m)zlyhávanie dýchacích funkcií akéhokoľvek pôvodu spojené s výrazným obmedzením pohybu a samoobsluhy,
n)chronické ochorenie pečene v štádiu dekompenzácie,
o)chronické ochorenie obličiek v štádiu zlyhávania,
p)chronická fistulujúca osteomyelitída akejkoľvek etiológie,
q)ireparabilné stavy po zlomeninách a luxáciách, najmä dolných končatín a chrbtice s ťažším obmedzením pohybu,
r)stavy po amputáciách s ťažším obmedzením alebo úplným znemožnením pohybu, pri ktorých nie je možné používať protézu a chodiť pomocou bariel alebo ovládať vozík pre invalidov,
s)stavy po poranení alebo operácii mozgu, miechy alebo chrbtice s trvalou poruchou pohybu, ktorá značne obmedzuje samoobsluhu postihnutého,
t)ďalšie postihnutia pohybového aparátu akéhokoľvek pôvodu s ťažkým anatomickým a funkčným obmedzením a so značným sťažením samoobsluhy, alebo
u)postihnutie zmyslových funkcií, najmä zraku a sluchu, ktoré spôsobujú značné obmedzenia alebo stratu orientácie a bežného dorozumievania.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.