Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 9.8.2017Ukončenie: 23.8.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
september 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
december 2017
2. Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.Navrhovanou právnou úpravou sa vytvárajú legislatívne podmienky súvisiace s ubytovaním vojnových veteránov v penzióne pre vojnových veteránov (ďalej len „penzión“). Penzión má umožniť prístup k dlhodobému, cenovo prijateľnému ubytovaniu pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Návrh zákona ustanovuje podmienky prijatia na pobyt v penzióne a ukončenia pobytu v penzióne, rozsah poskytovaných služieb a úhradu nákladov za ubytovanie, služby spojené s ubytovaním a stravovanie v penzióne. Návrh zákona obsahuje aj splnomocňovacie ustanovenie na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý ustanoví zoznam chorôb vylučujúcich pobyt vojnového veterána v penzióne.
3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).Cieľom predkladaného návrhu zákona je vytvorenie legislatívnych podmienok pre ubytovanie vojnových veteránov v penzióne.
4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:Vojnoví veteráni a ich manželky (manželia), družky (druhovia) a v prípade nenaplnenia ubytovacích kapacít vojnovými veteránmi je možné prijať do penziónu aj bývalých profesionálnych vojakov, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s ich manželkou (manželom), družkou (druhom).
5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované? Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované. Neboli posudzované žiadne alternatívne riešenia vzhľadom na to, že neboli identifikované spôsoby, ktoré by naplnili cieľ.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Σ Áno * NieAk áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: Predpokladá sa prijatie vykonávacieho predpisu - „Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov“.
7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.V žiadnych ustanoveniach návrh zákona nejde nad uvedený rámec.
8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Σ Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Σ Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvovIng. Richard Zimányi JUDr. Natália Fedákovátel.: 0960 317 493 tel.: 0960 317 492e-mail: richard.zimanyi@mod.gov.sk e-mail: natalia.fedakova@mod.gov.sk
12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežné-ho pripomienkového konania. STANOVISKO KOMISIE na posudzovanie vybraných vplyvov z 23. augusta 2017I. Úvod: Ministerstvo obrany SR dňa 9. augusta 2017 predložilo Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na predbežné pripomienkové konanie materiál: „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov“. Materiál predpokladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo zabezpečené, pozitívne sociálne vplyvy a pozitívne vplyvy služieb verejnej správy na občana. II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania: K doložke vybraných vplyvov Komisia odporúča v časti 5. Alternatívne riešenia v doložke vybraných vplyvov uviesť, aké alternatívne riešenia boli zvažované. Ak o nich predkladateľ neuvažoval, aj túto informáciu je potrebné v doložke vybraných vplyvov spomenúť. Komisia odporúča v doložke vybraných vplyvov vyznačiť negatívny vplyv na procesy služieb vo verejnej správe, pretože ako je uvedené v analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sa bude musieť zaoberať každou podanou
žiadosťou, a teda im vznikajú nové povinnosti. K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy V doložke vybraných vplyvov v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je tento vplyv kvantifikovaný na rok 2019 vo výške 6 000 eur, na rok 2020 vo výške 147 200 eur a týka sa pilotného projektu na zriadenie penziónu (prebudovanie časti ubytovne v rezorte obrany). Na roky 2021 a 2022 sú predpokladané výdavky vo výške 12 000 eur ročne a súvisia s prípadným doplácaním rozdielu pri nepostačujúcom príjme vojnového veterána. Prevádzkovateľom penziónu má byť organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR, analýza však neobsahuje predpokladané výdavky súvisiace s prevádzkou penziónu ani odhadované príjmy za poskytované ubytovanie a služby s tým spojené, čo je potrebné doplniť. Komisia berie na vedomie vyjadrenie predkladateľa, že vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy bude v plnom rozsahu krytý v rámci stanovených limitov kapitoly MO SR na rok 2019 a ďalšie roky. K analýze sociálnych vplyvov: Analýzu sociálnych vplyvov je potrebné vypracovať v šablóne podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov účinnej od 1. apríla 2016.Komisia odporúča v bode 4.1 doplniť požadovanú kvantifikáciu podľa odhadov použitých pri hodnotení vplyvov na rozpočet verejnej správy. III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II. VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK K doložke vybraných vplyvov Pripomienka bola akceptovaná v súlade s odporúčaním Komisie. K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy Pripomienka bola akceptovaná. Výpočet predpokladaných výdavkov súvisiacich s prevádzkou penziónu vychádza z údajov poskytnutých prevádzkovateľom ubytovacích zariadení rezortu obrany, spoločnosťou BARMO (Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany) za rok 2016. Pre výpočet mesačných nákladov ubytovania v penzióne bol vybratý priemerný náklad ubytovní rezortu obrany pri 100% vyťaženosti. Mesačné náklady na jednu ubytovanú osobu predstavujú sumu 156,00 eur. Predpokladané príjmy za poskytované ubytovanie a služby spojené s ubytovaním budú v plnej miere pokrývať výdavky súvisiace s prevádzkou penziónu. Pokiaľ by príjem vojnového veterána nepostačoval na úhradu výdavkov súvisiacich s prevádzkou penziónu, rozdiel doplatí ministerstvo obrany z rozpočtových prostriedkov rezortu obrany. K analýze sociálnych vplyvov Pripomienka bola akceptovaná v súlade s odporúčaním Komisie.
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
37 440
37 440
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy /BARMO/
0
0
37 440
37 440
Výdavky verejnej správy celkom
6 000
147 200
49 440
49 440
v tom: Ministerstvo obrany SR – rozpočtová kapitola 11 – program 095 – Rozvoj obrany
6 000
104 000
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
6 000
104 000
0
0
Rozpočtové prostriedky
6 000
104 000
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy /BARMO/
0
0
37 440
37 440
v tom: Ministerstvo obrany SR – rozpočtová kapitola 11 – program 096 – Obrana
0
43 200
12 000
12 000
z toho:
- vplyv na ŠR
0
43 200
12 000
12 000
Rozpočtové prostriedky
0
43 200
12 000
12 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
6 000
147 200
12 000
12 000
v tom: Ministerstvo obrany SR
6 000
147 200
12 000
12 000
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
37 440
37 440
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Celkový vplyv návrhu zákona na štátny rozpočet bude v plnom rozsahu krytý v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2019 a ďalšie roky. Z návrhu nevyplynie rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Navrhovanou právnou úpravou sa vytvárajú legislatívne podmienky súvisiace s ubytovaním vojnových veteránov v penzióne pre vojnových veteránov. Pilotný projekt na zriadenie penziónu predpokladá jednorazové náklady vo výške 153 200 eur na prebudovanie časti ubytovne v rezorte obrany. V prípade, že príjem vojnového veterána nebude postačovať na úhradu ceny za ubytovanie a úhradu ceny za stravovanie, rozdiel ktorý doplatí ministerstvo, sa odhaduje na sumu 1 000 eur mesačne, t. j. 12 000 eur za rok, pričom odhad sa týka doplatenia rozdielu pre viac osôb.
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2019
2020
2021
2022
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Výpočet nákladov na ubytovanie v penzióne pre vojnových veteránov
Priemer všetkých ubytovní BARMO
(v eurách)
náklady/lôžkonoc-100% vyťaženosť
5,14
Náklady na lôžko/rok (*365)
1876,00
Náklady na lôžko/mesiac (rok/12)
156,00
Náklady na ubytovanie 20 osôb/mesiac
3 120,00
Náklady na ubytovanie 20 osôb/rok
37 440,00
Výpočet nákladov vychádza z údajov poskytnutých prevádzkovateľom ubytovacích zariadení rezortu obrany, spoločnosťou BARMO (Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany) za rok 2016. Do výpočtu boli zahrnuté nasledovné náklady: spotreba elektrickej energie, vodné, stočné, náklady na vykurovanie, na pranie a žehlenie posteľnej bielizne, upratovanie vrátane spotreby čistiacich prostriedkov, náklady na údržbu a opravy, na mzdy a sociálne poistenie, odpisy a ďalšie náklady.
Pre výpočet mesačných nákladov ubytovania v penzióne vojnových veteránov bol vybraný priemerný náklad ubytovní rezortu obrany pri 100% vyťaženosti. Dôvodom je skutočnosť, že ubytovanie vojnových veteránov v penzióne je navrhované ako dlhodobé a predpokladá sa úplná vyťaženosť penziónu.
V prípade, že príjmy (od ubytovaných vojnových veteránov) nebudú postačovať na pokrytie výdavkov (nákladov na ubytovanie), rozdiel doplatí Ministerstvo obrany SR zo štátneho rozpočtu maximálne do plánovanej výšky 12 000 eur (1 000 eur mesačne).
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
43 200
12 000
12 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
0
43 200
0
0
Bežné transfery (640)2 RP 642
0
0
12 000
12 000
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
6 000
104 000
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
6 000
104 000
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
6 000
147 200
12 000
12 000
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností, pretože pobyt v penzióne byť cenovo primeraným ubytovaním pre vojnových veteránov a ich manželky, manželov a druhov, družky (ďalej len „partner“).
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Pozitívne ovplyvnenými skupinami majú byť vojnoví veteráni spolu s ich partnerom. V prípade nenaplnenia ubytovacích kapacít vojnovými veteránmi umožňuje návrh zákona prijať do penziónu aj poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku spolu s ich partnerom.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Ide o zníženie výdavkov domácností, keďže penzión bude poskytovať cenovo primerané ubytovanie.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Návrh zákona negatívne neovplyvňuje žiadne skupiny.
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Vojnoví veteráni a ich partneri nemá vplyv na rast príjmov; pokles výdavkov sa momentálne nedá odhadnúť.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Nemá negatívny vplyv.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Pilotný projekt penziónu predpokladá možnosť ubytovania pre 22 osôb.
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):“
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám ?Špecifikujte ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Penzión umožniť prístup k cenovo primeranému ubytovaniu najmä vojnovým veteránom, ktorí majú problém so zabezpečením bývania a ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii.
Má návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia ?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako na iné skupiny či subjekty ? Uveďte veľkosť jednotlivých skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré
Penzión umožní dlhodobé bývanie vojnovým veteránom, ktorí v nepriaznivej životnej situácii a majú problémy so zabezpečením bývania. Záujem o bývanie sa bude týkať predovšetkým vojnových veteránov, ktorí žijú v domácnostiach s nízkym príjmom, prípadne vo vyššom alebo dôchodkovom veku. Návrh zákona umožňuje prijať do penziónu aj poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku spolu s partnerom.
tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie ? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva ? Podporuje návrh rovnosť príležitostí ?
Nemá vplyv.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov ? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností ? Popíšte vplyvy
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Nemá vplyv.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Nie
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Nie
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Nie
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Nie
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Nie
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Nie
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Návrh zákona predpokladá vytvorenie novej služby.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
Návrh zákona predpokladá vytvorenie novej služby, ktorou je poskytovanie ubytovania pre vojnových veteránov a ich partnerov.
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Návrh zákona predpokladá zriadenie penziónu, ktorý umožní prístup k cenovo primeranému ubytovaniu najmä tým vojnovým veteránom, ktorí v nepriaznivej životnej situácii a majú problém so zabezpečením svojho bývania.
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Ide o priamy vplyv na službu verejnej správy vzhľadom na to, že novou právnou úpravou sa predpokladá vytvorenie novej služby, ktorou je poskytovanie ubytovania pre vojnových veteránov a ich partnerov.
Nepriamy vplyv (popíšte)
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Nejedná sa o zníženie priamych finančných nákladov, keďže ide o novú službu.
Zvýšenie priamych finančných nákladov
Nejedná sa o zvýšenie priamych finančných nákladov, keďže ide o novú službu.
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Nejedná sa o zníženie nepriamych finančných nákladov, keďže ide o novú službu.
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
Nejedná sa o zvýšenie nepriamych finančných nákladov, keďže ide o novú službu.
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Nejedná sa o zvýšenie času vybavenia požiadavky, keďže ide o novú službu.
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Nejedná sa o zníženie času vybavenia požiadavky, keďže ide o novú službu.
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Penzión umožní dlhodobé bývanie pre tých vojnových veteránov, ktorí v nepriaznivej životnej situácii a majú problémy so zabezpečením bývania. Do penziónu bude možné prijať vojnového veterána spolu s jeho partnerom. Záujem o bývanie prejavia predovšetkým vojnoví veteráni, ktorí žijú v domácnostiach s nízkym príjmom, prípadne vo vyššom veku. Návrh zákona umožní prijať do penziónu aj poberateľov výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku spolu s ich partnerom.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Z návrhu zákona vyplýva pre občana pri vybavení svojej požiadavky povinnosť podať písomnú žiadosť o prijatie na pobyt v penzióne a k nej priložiť požadované doklady.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Z návrhu zákona pre občana pri vybavení svojej požiadavky nezanikajú žiadne povinnosti.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Z návrhu zákona pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky vzniká povinnosť zaoberať sa každou prijatou písomnou žiadosťou o prijatie na pobyt v penzióne.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Z návrhu zákona pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nezanikajú žiadne povinnosti.