Bratislava január 2018
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-1390/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
844
VLÁDNY NÁVRHZákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona,ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 463/2003 Z. z. o vojnovýchveteránoch a o doplnení zákona č.328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečenípolicajtov a vojakov a o zmene adoplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov v zneníneskorších predpisov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády Slovenskej republiky