VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-2207/201731. schôdza výboru
92
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 29. januára 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.poveruje
podpredsedu výboru, aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov
2
spracoval do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a predložil ju na schválenie.
Ján Podmanický
podpredseda výboru
overovatelia výboru:
Petra Krištúfková
Magdaléna Kuciaňová
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 92
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780)
___________________________________________________________________________
1.Za doterajší Čl. I sa vkladá nový Čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014, zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 16 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce“.
2.V § 17 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Predmetným návrhom zákona sa novelizuje Zákonník práce tak, že sa zvyšuje percentuálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a za prácu vo sviatok a zavádza sa mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu. Príplatok za prácu vo sviatok je obdobným spôsobom upravený aj v zákone č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
4
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príplatok za prácu v noci a za prácu v sobotu alebo v nedeľu je však upravený odlišne, a to tak vo vzťahu k základu, z ktorého sa vypočítava (funkčný plat na rozdiel od minimálnej mzdy podľa Zákonníka práce), ako aj k percentuálnej sadzbe. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje, aby neboli zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v nevýhodnejšom postavení v porovnaní s odmeňovaním podľa Zákonníka práce a aby mali predmetné príplatky garantované aspoň v takej sadzbe, ako podľa Zákonníka práce.
2.Za doterajší Čl. III sa vkladá nový Čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 139 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 Zákonníka práce“.
2.V § 140 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 122a ods. 1 a § 122b ods. 1 Zákonníka práce“.
3. V § 171 sa za slová „§ 117“ vkladá čiarka a slová „§ 122a ods. 1, § 122b ods. 1, § 123 ods. 1“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nových článkov sa primerane upraví názov zákona.
Navrhuje sa zosúladiť minimálnu výšku niektorých mzdových zvýhodnení (príplatkov), ktoré patria štátnemu zamestnancovi za vykonávanie štátnej služby v noci, v sobotu a v nedeľu s navrhovanou úpravou v Zákonníku práce. Účelom návrhu je zabezpečiť, aby štátni zamestnanci neboli v nevýhodnejšom postavení v porovnaní so zamestnancami, ktorých odmeňovanie sa realizuje podľa Zákonníka práce a aby mali uvedené príplatky garantované minimálne v takej sume, ako ustanovuje Zákonník práce.