Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
35. schôdza výboru
Číslo: CRD – 2187/2017
132
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 25. januára 2018
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 774) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 774);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 774) schváliť s pozmeňovacím návrhom, ktorý je uvedený v prílohe tohto uznesenia);
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Branislav Grőhling Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 132
Pozmeňovací návrh
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 774)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 20 ods. 4 sa slová „podľa písmena b)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v súlade s bodom 52 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.