ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
62. schôdza
Číslo: CRD-2187/2017
327
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. januára 2018
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 774)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 774);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 774) schváliť s touto zmenou:
K čl. I bod 6
V čl. I bode 6 v § 20 ods. 4 sa slová „podľa písmena b)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v súlade s bodom 52 prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám tvorby zákonov.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák