ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
62. schôdza
Číslo: CRD-2205/2017
316
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 23. januára 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 759)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 759);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 759) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 316
z 23. januára 2018
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 759)
________________________________________________________________________
1. V čl. I, 7. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťajú slová „o rybárstve v znení neskorších predpisov.“
Legislatívno-technickú úpravu, uvedenie správnej citácie v poznámke pod čiarou.
2. V čl. I, 9. bode § 19 ods. 10 sa slovo „používanie“ nahrádza slovami „plavba, státie a kotvenie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa slovo „používanie“ nahrádza slovami, ktoré rozlišujú jednotlivé druhy činnosti prevádzkovania plavidiel (plavba, státie a kotvenie) a ktoré sa používajú na iných miestach v texte zákona (napr. čl. I bod 6. § 19. ods. 2 predloženého zákona).
3. V čl. I, 21. bode sa na začiatku poznámky pod čiarou odkazujúcej na § 9 13 a 17 19 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov slovo „3e“ nahrádza slovom „37e“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje zjavná prepisová chyba.
4. V čl. I, 23. bode v § 36 ods. 8 písm. a) sa slová „vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „vkladá čiarka a slová“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava.
5. V čl. I, 37. bode v § 61 písm. a) sa slová „vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „vkladá čiarka a slová“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava.
6. V čl. I, 48. bode v § 73 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz (doplnenie odseku 6 v § 73 v 47. bode návrhu zákona).
7. V čl. I, 54. bode v § 74 ods. 1 písm. o) sa slová „z vodotesnej žumpy“ nahrádzajú slovami „zo žumpy“ a za slovo „výzvu“ sa vkladajú slová „obce alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa odstraňuje vnútorná nekoherentnosť a súčasne zosúlaďuje právny text s navrhovaným znením čl. I bod 22. § 36 ods. 4 a bod 60. § 77 ods. 1 písm. p) predloženej novely zákona. Navrhovaná úprava je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších zmien.
8. V čl. I, 60. bode § 77 ods. 1 písm. s) sa slovo „používania“ nahrádza slovami „plavby, státia alebo kotvenia“ .
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa právne neurčité spojenie nahrádza slovami, ktoré rozlišujú jednotlivé druhy činnosti prevádzkovania plavidiel (plavba, státie alebo kotvenie) a ktoré sa používajú na iných miestach v texte zákona (napr. čl. I 54. bod § 74 ods. 1 písm. p) predloženého zákona).