Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
30. schôdza výboru
CRD: 2205/2017
141
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
z 23. januára 2018
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 759)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 759) s týmito pripomienkami:
1.V Čl. I, bode 4 v § 16a ods. 3 prvej vete a v ods. 8 sa za slovo „správy“ vkladá slovo „písomne“.
Upresňuje sa spôsob, akým orgán štátnej vodnej správy požiada poverenú osobu na vydanie odborného stanoviska.
2.V Čl. I, bode 4 v § 16a ods. 8 sa slová „od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva“ nahrádzajú slovami „odo dňa doručenia výzvy“.
2
Mení sa začatie lehoty na zaslanie pripomienok.
3.V Čl. I, bode 4 v § 16a sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Účastníkom konania podľa odseku 1 je správca vodného toku.“.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
Ustanovuje sa správca vodného toku za účastníka konania v konaní o povolení navrhovanej činnosti podľa § 6a ods. 1.
4.V Čl. I, bode 4 v § 16a sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Proti rozhodnutiu vydanému podľa odseku 1 nie je prípustné odvolanie.“.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú
Proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 sa vylučuje podanie odvolania z dôvodu racionálnosti a efektívnosti konania o tom, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b).
5.V Čl. I, bode 4 v § 16a ods. 13, ods. 15 písm. a) a ods. 17 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.
6.V Čl. I, bode 4 v § 16a ods. 16 sa slovo „vyzve“ nahrádza slovami „písomne vyzve“ a slová „od jej zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva“ sa nahrádzajú slovami „odo dňa doručenia výzvy“.
Upresňuje sa forma akou orgán štátnej vodnej správy vyzve obce na zaslanie pripomienok k správe o hodnotení podmienok podľa § 16 ods.
6 - pôjde o písomnú formu a mení sa začiatok lehoty na zaslanie pripomienok.
7.V Čl. I, bode 4 v § 16a sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:
„(18) Účastníkom konania podľa odseku 14 je správca vodného toku.“.
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú
3
Účastníkom konania v konaní o povolení navrhovanej činnosti podľa § 16a ods. 14 je správca vodného toku. Pričom ako účastník konania sa nevylučuje automaticky verejnosť. Verejnosť sa však nestáva účastníkom konania priamo, ale po splnení zákonom predpokladanej podmienky po podaní písomného stanoviska na vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy.
8.V Čl. I, bode 4 v § 16a ods. 19 sa slová odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 15“ a slová „odsekov 16 a 17“ sa nahrádzajú slovami „odsekov 18 a 19“.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
9.V Čl. I, bode 4 v § 16a ods. 20 sa slová „odseku 11 alebo 18“ nahrádzajú slovami „odseku 13 alebo 21“.
Legislatívno-technická úprava vnútorných
odkazov.
10.V Čl. I, bode 4 v § 16b ods. 2 písm. d) sa slová „poverenou osobou“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom osôb s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v oblasti vodného hospodárstva a s najmenej päťročnou praxou v danej oblasti“.
Na zabezpečenie odbornej prípravy sa ustanovujú osoby s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v oblasti vodného hospodárstva s najmenej päťročnou pracou v danej oblasti, namiesto pôvodného návrhu, kde bolo len uvedené, že pôjde o ministerstvom poverenú osobu.
11.V Čl. I, bode 4 v § 16b odsek 11 znie:
„(11) Odborne spôsobilá osoba na vypracovanie správy nemôže zároveň vypracovať dokumentáciu podľa osobitného predpisu22b) k tej istej navrhovanej činnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
22b) § 31 a 36 zákona č. 24/2006 Z. z.“.
4
Ustanovuje sa, že vypracovanie správy o hodnotení podmienok podľa § 16 ods. 6 a vypracovanie dokumentácie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k tej istej navrhovanej činnosti nemôže vypracovať istá osoba. Zároveň sa vykonala legislatívno-technická úprava poznámky pod čiarou k odkazu 22b.
12. V čl. I, 7. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 25b sa vypúšťajú slová „o rybárstve v znení neskorších predpisov.“
Legislatívno-technickú úpravu, uvedenie správnej citácie v poznámke pod čiarou.
13. V čl. I, 9. bode § 19 ods. 10 sa slovo „používanie“ nahrádza slovami „plavba, státie a kotvenie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa slovo „používanie“ nahrádza slovami, ktoré rozlišujú jednotlivé druhy činnosti prevádzkovania plavidiel (plavba, státie a kotvenie) a ktoré sa používajú na iných miestach v texte zákona (napr. čl. I bod 6. § 19. ods. 2 predloženého zákona).
14. V Čl. I bod 16 znie:
„16. V § 21 ods. 7 písm. b) sa slová „rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy31a)“ nahrádzajú slovami „ministerstvom schválenou záverečnou správou31a)“.
Zosúladenie so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
15. V Čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 27 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „leteckú“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú
Udelenie súhlasu štátnej vodnej správy sa rozšírilo na akúkoľvek aplikáciu druhov hnojív a chemických látok neostalo zúžené len na leteckú aplikáciu. Dôvodom je potreba komplexnejšej ochrany podzemných vôd.
5
Udelenie súhlasu je zároveň viazané na výkon podnikateľskej činnosti alebo realizácie živnostenského oprávnenia. Potreba súhlasu sa nebude vzťahovať na fyzické osoby, ktorými napríklad drobní záhradkári, realizujúci isté spôsoby hnojenia.
16. V čl. I, 21. bode sa na začiatku poznámky pod čiarou odkazujúcej na § 9 13 a 17 19 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov slovo „3e“ nahrádza slovom „37e“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje zjavná prepisová chyba.
17. V čl. I, 23. bode v § 36 ods. 8 písm. a) sa slová „vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „vkladá čiarka a slová“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava.
18. V Čl. I, bode 36 v § 60 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.
19. V čl. I, 37. bode v § 61 písm. a) sa slová „vkladajú slová“ nahrádzajú slovami „vkladá čiarka a slová“.
Legislatívno-technická a gramatická úprava.
20. V čl. I, 48. bode v § 73 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz (doplnenie odseku 6 v § 73 v 47. bode návrhu zákona).
21. V Čl. I, bode 49 v § 73 ods. 21 sa slová „ods. 11 a ods. 18“ nahrádzajú slovami „ods. 13 a ods. 21“.
Legislatívno-technická úprava vnútorných odkazov.
22. V čl. I, 54. bode v § 74 ods. 1 písm. o) sa slová „z vodotesnej žumpy“ nahrádzajú slovami „zo žumpy“ a za slovo „výzvu“ sa vkladajú slová „obce alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa odstraňuje vnútorná nekoherentnosť a súčasne
6
zosúlaďuje právny text s navrhovaným znením čl. I bod 22. § 36 ods. 4 a bod 60. § 77 ods. 1 písm. p) predloženej novely zákona. Navrhovaná úprava je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších zmien.
23. V čl. I, 60. bode § 77 ods. 1 písm. s) sa slovo „používania“ nahrádza slovami „plavby, státia alebo kotvenia“ .
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa právne neurčité spojenie nahrádza slovami, ktoré rozlišujú jednotlivé druhy činnosti prevádzkovania plavidiel (plavba, státie alebo kotvenie) a ktoré sa používajú na iných miestach v texte zákona (napr. čl. I 54. bod § 74 ods. 1 písm. p) predloženého zákona).
24. V Čl. I, bode 64 v § 80e sa dopĺňajú odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom 2018 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(4) Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od 1. marca 2018 najskôr od 1. marca 2020.
(5) Do doby zverejnenia registra odborne spôsobilých osôb ministerstvom na svojom webovom sídle žiadateľ predkladá preukázanie splnenia podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bez oprávnenej osoby.“.
V prechodných ustanoveniach sa dopĺňa úprava pre začaté a právoplatne neukončené konania, prepovinnosť predkladania dokladov o odvoze odpadových vôd za posledné dva roky od 1. marca 2020 a pre situácie, kedy bude potrebné preukazovať splnenie podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b), ale nebude ešte zverejnený register odborne spôsobilých osôb zo strany ministerstva životného prostredia. Vytvorenie registra totiž predpokladá určitý časový rámec, počas ktorého sa záujemcovia o odbornú spôsobilosť musia podrobiť odbornej príprave a následnému vydaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti. po týchto úkonoch môžu byť ako odborne spôsobilé osoby
7
zapísané do registra, ktorý zverejňuje ministerstvo životného prostredia. Z uvedených dôvodov sa počas prechodného obdobia, ktoré bude trvať do zverejnenia registra zo strany MŽP SR, bude preukazovať splnenie podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bez odborne spôsobilej osoby.
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 759) schváliť s pripomienkami.
Vladimír MatejičkaPeter A n t a l
overovateľ výborupredseda výboru