NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z . z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 317/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa vypúšťa odsek 33 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2b.
2.§ 2a sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2c.
3.V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).
4.V § 8 sa vypúšťa odsek 10.
5.V § 19 sa vypúšťa odsek 7.
6.V § 46 ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „a doplnkové ordinačné hodiny,“.
7.V § 46 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n) schvaľuje cenník53ab) zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti zasielaný poskytovateľom podľa osobitného predpisu, 53ac) pri ktorých poskytovateľ požaduje úhradu z dôvodu, že sa čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.“.
Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmena o) až r).
Poznámky pod čiarou k odkazom 53ab a 53ac znejú:
53ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
53ac) § 79 ods. 1 písm. zu) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 53/2015 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slová „Ak tento zákon alebo osobitný predpis8a) neustanovuje inak, na“ nahrádzajú slovom “Na“. Poznámka pod čiarou k odkazu 8a sa vypúšťa.
2.V § 3 sa vypúšťajú odseky 16 a 17 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 11k a 11l.
3.§ 8 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) neuhrádza špecializovaná ambulantná starostlivosť, ak jej nepredchádzalo vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti.“.
4. V § 44 ods. 1 sa za slovom „zákona“ vypúšťa čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
5.V § 44 ods. 3 tretej vete sa slovo „kontroluje“ nahrádza slovom „schvaľuje“.
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č.
324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z, zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 79 ods. 1 písmeno za) znie:
„za) umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať,“.
2. V § 79 ods. 1 písm. ap) sa vypúšťajú slová „bez doplnkových ordinačných hodín55jav)vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 55jav.
3.V § 79 ods. 1 písmená at) až av) znejú:
„at) vyčleniť aspoň 30 % schválených ordinačných hodín pre pacientov objednaných prostredníctvom elektronického objednávkového systému prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo elektronickým objednávkovým systémom, ktorý overenie zhody,55e) pričom časť takto poskytovanej zdravotnej starostlivosti musí byť vyčlenená výlučne na výkon prevencie55jaw),
au) objednať pacienta prostredníctvom elektronického objednávkového systému prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo elektronickým objednávkovým systémom, ktorý overenie zhody55e) k poskytovateľovi príslušnej špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ak je pacientovi potrebné poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť,55jaz), ktorá si nevyžaduje neodkladnú prepravu pacienta do zdravotníckeho zariadenia, a to tak, aby sa vyšetrenie vykonalo do 48 hodín od objednania,
av) pri podozrení na onkologické ochorenie na základe odporúčania všeobecného lekára alebo lekára špecializovanej ambulancie poskytnúť zdravotnú starostlivosť najneskôr do 20 dní odo dňa objednania pacienta prostredníctvom elektronického objednávkového systému prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo elektronickým objednávkovým systémom, ktorý má overenie zhody.55e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55jaw a 55 jaz znejú:
55jaw) § 2 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 132/2010 Z. z.
55jaz) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 79 ods. 1 sa vypúšťa písmeno aw).
5.§ 79 ods. 3 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) odseku 1 písm. at) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. a) prvého bodu,
k) odseku 1 písm. au) a av) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. a) prvého a druhého bodu.“.
6.V § 82 ods. 10 sa vypúšťajú slová „až av)“.
7.V § 82 ods. 13 sa vypúšťa písmeno c).
8.V § 82 sa vypúšťajú odseky 14 a 15 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 66.
Čl. IV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z. a zákona č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 sa vypúšťa písmeno aa) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 16k a 16l.
2.V § 7 ods. 9 písmená g) a h) znejú:
„g) povinnosť zdravotnej poisťovne bonifikovať príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za každého pacienta objednaného prostredníctvom elektronického objednávkového systému prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo elektronickým objednávkovým systémom, ktorý overenie zhody24aai) a výšku takejto bonifikácie,
h) sankciu vo výške do 5 % priemernej mesačnej úhrady vyplývajúcej zo zmluvy za porušenie povinností príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu24aaj) na základe zistenia orgánu dozoru podľa osobitného predpisu24aak)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aai) znie:
24aai) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z.
24aaj) § 79 ods. 1 písm. at) až av) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
24aak) § 81 ods. 1 písm. g) zákona č. zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 15 ods. 1 písmeno ad) znie:
„ad) zriadiť a viesť bezplatnú telefónnu linku slúžiacu výlučne na objednávanie prostredníctvom elektronického objednávkového systému.“.
4.Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86w
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
Zmluvy podľa § 7, ktoré zdravotná poisťovňa uzatvorila do 31. augusta 2018, ostávajú v platnosti najneskôr do dátumu uvedeného v zmluve.“.
Čl. V
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z. a zákona 351/2017 sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
12a
Objednávanie cez národný informačný systém na objednávanie pacientov
(1) Objednanie osoby, ktorá so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,37aaa) môže vykonať:
a) lekár s elektronickým preukazom zdravotného pracovníka,
b) zdravotná poisťovňa, ktorá s touto osobou uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,37aaa) alebo
c) samotná osoba s občianskym preukazom s elektronickým čipom.37aab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aaa a 37aab znejú:
37aaa) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
37aab) § 4a zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2012 Z. z.“.
(2) Objednanie je vždy bezplatné.
(3) Národné centrum pošle objednanej osobe najneskôr 48 hodín pred vyšetrením notifikáciu o presnom čase a mieste vyšetrenia prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak sa takýto kontakt na objednanú osobu v systéme nachádza.“.
2. V prílohe č. 2 bode 1. písmene b) za slová „zdravotnej starostlivosti“ vkladajú slová „na objednávanie osôb cez národný informačný systém na objednávanie pacientov“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018 s výnimkou čl. I bodu 7, čl. II bodov 3 a 5, čl. III bodov 3 a 5, čl. IV bodov 2, 3 a 4 a čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.