Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Účelom predkladaného návrhu zákona je umožniť vysielanie českých rozprávok a ďalších pôvodných audiovizuálnych diel určených deťom do 12 rokov aj v českom jazyku.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“) upravuje jazyk televízneho a rozhlasového vysielania v rámci § 5. V § 5 ods. 1 je stanovená všeobecná povinnosť vysielať v štátnom jazyku a viaceré výnimky z tejto povinnosti, spočívajúce napr. v tom, že ide o inojazyčný televízny program s titulkami v štátnom jazyku, inojazyčný rozhlasový program určený pre príslušníkov národnostných menšín, vysielanie do zahraničia, jazykové kurzy, hudobné diela s pôvodnými textami a pod. Jedna z výnimiek sa týka audiovizuálnych diel alebo zvukových záznamov umeleckých výkonov šírených vysielaním v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka 5 ods. 1 písm. g)). Za jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka sa považuje čeština. Z toho dôvodu je možné v slovenských televíziách vysielať české filmy a ďalšie pôvodné české programy bez toho, aby boli dabované alebo titulkované do štátneho jazyka.
V § 5 ods. 2 je obsiahnutá úprava vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov, ktorá je v porovnaní s všeobecnou úpravou v odseku 1 striktnejšia. Inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť povinne dabované do štátneho jazyka. Jedinou výnimkou je vysielanie „audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby“. Pôvodné znenie zákona o štátnom jazyku neobsahovalo ani túto výnimku a povinnosť dabovať do štátneho jazyka sa navyše týkala všetkých audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov, teda nielen tých, ktoré šírené vysielaním. To sa zmenilo a zúženie povinnosti na programy šírené vysielaním, ako aj výnimka pre národnostné menšinové vysielanie sa do zákona dostala vládnou novelou zákona schválenou v roku 2009 (zákon č. 318/2009 Z. z.).
Dôsledkom existujúcej právnej úpravy je zákaz vysielania českých rozprávok a ďalších pôvodných audiovizuálnych diel určených deťom do 12 rokov v českom jazyku, hoci čeština je v Slovenskej republike všeobecne zrozumiteľným jazykom nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Kým české filmy pre dospelých a mladých nad 12 rokov je možné v slovenských televíziách vysielať v češtine, české rozprávky pre deti do 12 rokov musia byť dabované do slovenčiny, alebo musia byť prezentované ako diela určené pre divákov nad 12 rokov.
Za porušenie tejto povinnosti hrozia televíziám pokuty od 99 eur do 1 659 eur. Väčšina pokút za porušenie zákona o štátnom jazyku bola zo zákona vypustená vládnou novelou v roku 2011 (zákon č. 35/2011 Z. z.). Dohľad nad dodržiavaním zákonov vo vysielaní je však v súlade so zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách zverený Rade pre vysielanie a retransmisiu 5 ods. 1 písm. g)). V § 16 ods. 3 písm. e) zákona je vysielateľovi stanovená povinnosť „zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek programovej služby používanie štátneho jazyka, jazykov národnostných menšín a cudzích jazykov v súlade s osobitnými
predpismi“, vrátane zákona o štátnom jazyku. Za nesplnenie tejto povinnosti môže Rada pre vysielanie a retransmisiu uložiť pokutu od 99 eur do 1 659 eur (§ 67 ods. 2 písm. k)).
Odlišnú úpravu vo vzťahu k audiovizuálnym dielam určeným maloletým do 12 rokov obsahuje zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o audiovízii“). Podľa § 15 ods. 2 zákona o audiovízii „Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje audiovizuálne dielo, ktoré je podľa jednotného systému označovania klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov v pôvodnej jazykovej úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak toto audiovizuálne dielo nie je v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, je povinný zabezpečiť pre toto audiovizuálne dielo slovenskú jazykovú úpravu s dabingom v slovenskom jazyku.“ Podľa § 15 ods. 4 „Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia, ktorý uvádza na verejnosti audiovizuálne dielo, ktoré je podľa jednotného systému označovania klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov v pôvodnej jazykovej úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak toto audiovizuálne dielo nie je v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, je povinný zabezpečiť uvedenie tohto diela v čase vhodnom pre týchto maloletých aj s dabingom v slovenskom jazyku.“ Dabovanie inojazyčných audiovizuálnych diel určených pre maloletých do 12 rokov je teda povinné iba pre diela, ktoré v pôvodnej jazykovej úprave nespĺňajú požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka. Čiže české rozprávky a iné pôvodné audiovizuálne diela určené pre maloletých do 12 rokov v češtine, ak sa premietajú v kinách, alebo šíria na DVD-nosičoch alebo videokazetách nie je v zmysle zákona o audiovízii nevyhnutné dabovať z češtiny do slovenčiny.
Aj predchádzajúci audiovizuálny zákon z roku 2007 (Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pritom stanovoval povinnosť dabovať audiovizuálne diela určené pre maloletých do 12 rokov do štátneho jazyka 17 ods. 2 a 4) bez výnimky pre audiovizuálne diela v českom jazyku. Zmena nastala až schválením nového zákona o audiovízii v roku 2015.
Predkladatelia návrhu zákona považujú stav, ktorý pod hrozbou pokút zakazuje vysielať v slovenských televíziách české rozprávky v pôvodnom znení, za nesprávny a vecne neodôvodnený žiadnym skutočným verejným záujmom. Preto navrhujú upraviť zákon o štátnom jazyku obdobným spôsobom, akým boli v roku 2015 upravené príslušné ustanovenia zákona o audiovízii, a umožniť vysielanie pôvodných českých rozprávok v českom jazyku.
Návrh zákona nebude mať priamy dopad na verejné rozpočty, neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, na životné prostredie, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, jej zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Peter Osuský, Zuzana Zimenová, Viera Dubačová
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa doplniť do § 5 ods. 2 zákona o štátnom jazyku výnimku z povinnosti dabovať do štátneho jazyka inojazyčné audiovizuálne diela určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním. Táto výnimka sa týka audiovizuálnych diel v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, teda pôvodných diel v českom jazyku.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona dňom zverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon nestanovuje žiadne nové povinnosti fyzickým osobám, ani právnickým osobám, ani orgánom verejnej správy. Vzhľadom na to nie je potrebné stanovovať legisvakančnú dobu.