DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, Anna Zemanová, Jana Cigániková, Alojz Baránik, Martin Klus, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Martin Poliačik.
V súčasnosti právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje v rámci občianskoprávnych vzťahov postavenie zvieraťa špecificky. Zviera je tak chápané ako hnuteľná vec, pričom sa nerešpektujú jej osobitné vlastnosti. Jedine prostredníctvom noriem verejného práva regulované niektoré aspekty chovu, obchodovania a usmrcovania predovšetkým hospodárskych zvierat. Pokiaľ ide o spoločenské zvieratá a úpravu právnych vzťahov pre chov, obchodovanie a usmrcovanie spoločenských zvierat, resp. divokých zvierat chovaných v zajatí v Slovenskej republike príslušný predpis nemáme.
Absencia takejto úpravy je dôsledkom mnohých nežiaducich spoločenských vplyvov chovu spoločenských zvierat, medzi inými napríklad nelegálne a nekontrolované množenie zvierat s cieľom predaja mláďat, nekontrolované množenie túlavých zvierat bez majiteľa, absencia veterinárneho ošetrenia niektorých zvierat, týranie a neuplatňovanie riadnej zodpovednosti majiteľov za správanie ich zvierat.
Predkladaný návrh zákona nemá byť úplnou úpravou právnych vzťahov k zvieratám, avšak vytvára elementárny základ pre úpravu právnych vzťahov k zvieratám v občianskoprávnych vzťahoch, z ktorého by mala ostatná právna úprava na ich ochranu vychádzať.
Predkladatelia si vedomí prípravy viacerých noviel zákonov, ktoré majú snahu situáciu riešiť, avšak meškanie ich predloženia do legislatívneho procesu predlžuje neúnosnú situáciu v tejto oblasti. Ide o prvý krok, ktorý pomôže urýchliť zlepšenie súčasného stavu.
Návrhom zákona dochádza k doplneniu Občianskeho zákonníka pokiaľ ide o vylúčenie živého zvieraťa z definície veci ako takej s tým, že ustanovenia o veciach sa budú vzťahovať primerane aj na živé zvieratá pokiaľ to neodporuje ich povahe.
Predkladaný návrh zákona teda špecifikuje vo všeobecnosti postavenie akéhokoľvek živého zvieraťa ako vnímajúcu bytosť, na ktorú by sa mali ustanovenia o veciach vzťahovať len v prípade, že to neodporuje povahe živého zvieraťa. Predkladaná právna úprava je inšpirovaná právnou úpravou v iných krajinách Európskej únie a podobná právna úprava je obsiahnutá aj v Občianskom zákonníku Českej republiky.
Návrh zákona nebude mať nepriaznivý dopad na štátny rozpočet, rozpočty vyšších územných celkov alebo obcí, nebude mať dopad na podnikateľské prostredie, sociálne dopady ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať priaznivý dopad na životné prostredie.
Navrhovaný zákon je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B.Osobitná časť
K čl. I
Definuje sa živé zviera ako bytosť obdarená zmyslami, schopná vnímať okolie. Zároveň sa vymedzuje, že živé zviera nie je vecou v zmysle chápania hnuteľných a nehnuteľných vecí definovaných v Občianskom zákonníku v súčasnosti. Stanovuje sa tak špecifické postavenie živého zvieraťa ako predmetu občianskoprávnych vzťahov, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia upravujúce vzťahy k veci len primerane jeho povahe. Toto ustanovenie zviera vyníma z definície bežnej veci avšak v niektorých prípadoch (kúpa, darovanie, dedenie) sa budú na živé zviera primerane vzťahovať ustanovenia o veciach.
K čl. II
Navrhuje sa termín účinnosti zákona.