NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1. § 3 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w) konečný užívateľ výhod je fyzická osoba podľa osobitného predpisu,6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6a) § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2. Za § 43 sa vkladá nový § 43a, ktorý znie:
㤠43a
istá fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod pri vysielateľovi rozhlasovej programovej služby alebo vysielateľovi televíznej programovej služby nesmie byť konečným užívateľom výhod pri vydavateľovi celoštátnej periodickej tlače.“.
3. V § 44 ods. 1 sa slová „§ 42 a 43“ nahrádzajú slovami „§ 42 až 43a“.
4. V § 44 ods. 2 prvej vete sa slová „§ 42 alebo v § 43“ nahrádzajú slovami „§ 42, § 43 alebo v § 43a“.
5. V § 45 ods. 2 časti vety pred bodkočiarkou sa za slová „do obchodného registra“ vkladajú slová „a do registra partnerov verejného sektora36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a) znie:
„36a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6. V § 46 ods. 2 sa vkladá nové písm. c), ktoré znie:
„c) výpis z registra partnerov verejného sektora,“.
Doterajšie písm. c) až j) sa označujú ako písm. d) až k).
7. V § 53 sa vkladá nové písm. f), ktoré znie:
„f) uplynutím 60 dní odo dňa, keď vysielateľ s licenciou mal podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora podľa § 45 ods. 2 a neurobil tak,“.
Doterajšie písm. f) až i) sa označujú ako písm. g) až j).
8. Za § 76dj sa vkladá § 76dk, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76dk
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2018
(1) V konaní začatom pred 1. júnom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. mája 2018.
(2) Právnická osoba s licenciou udelenou podľa predpisov účinných do 31. mája 2018 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31.decembra 2018.“.
Čl. II
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 25 ods. 1 písm. b) časti vety pred bodkočiarkou sa za slová „do obchodného registra“ vkladajú slová „a do registra partnerov verejného sektora15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a) znie:
„15a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“.
2. V § 26 ods. 2 sa vkladá nové písm. b), ktoré znie:
„b) výpis z registra partnerov verejného sektora,“.
Doterajšie písm. b) až g) sa označujú ako písm. c) až h).
3. V § 26 ods. 4 časť vety za bodkočiarkou znie: „na žiadosť verejnoprávneho vysielateľa sa nevzťahuje odsek 1 písm. a) až d) a odsek 2 písm. a) až d) a písm. f).“.
4. V § 32 sa za písm. d) vkladá nové písm. e), ktoré znie:
„e) uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podľa § 25 ods. 1 písm. b) podať návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora a neurobil tak,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).
5. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
istá fyzická osoba, ktorá je konečným užívateľom výhod35a) pri oprávnenom vysielateľovi s celoplošnou televíznou licenciou alebo oprávnenom vysielateľovi s celoplošnou rozhlasovou licenciou nesmie byť konečným užívateľom výhod pri vydavateľovi celoštátnej periodickej tlače.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a) znie:
„35a) § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6. V § 54 ods. 2 sa slová „podľa § 50 alebo § 51“ nahrádzajú slovami „podľa § 50, § 51 alebo § 52a“.
7. V § 54 ods. 3 prvej vete sa slová „v § 50 alebo § 51“ nahrádzajú slovami „v § 50, § 51 alebo § 52a“.
8. Za § 71b sa vkladá § 71c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠71c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2018
(1) V konaní začatom pred 1. júnom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. mája 2018.
(2) Právnická osoba s licenciou udelenou podľa predpisov účinných do 31. mája 2018 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31.decembra 2018.“.
Čl. III
Zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Priehľadnosť majetkových a personálnych vzťahov
Ak je vydavateľ periodickej tlače právnickou osobou, ktorá ako daňový subjekt dosiahla ročný obrat10) 1 000 000 eur a viac, zapisuje sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr k 1. júnu roka nasledujúcom po roku, v ktorom dosiahol ročný obrat 1 000 000 eur a viac.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie:
„10) § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2018 okrem čl. III, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.