1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
816
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z. a zákona č. 179/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Čl. 2 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. L 77, 23.3.2016) v platnom znení.“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazom 2 a 13 sa citácia „nariadenie (ES) č. 562/2006“ nahrádza citáciou „nariadenie (EÚ) 2016/399 v platnom znení“.
3.V poznámke pod čiarou k odkazom 4, 16 a 88 sa citácia „nariadenia (ES) č. 562/2006“ nahrádza citáciou „nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení“.
4.Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
9) Čl. 2 ods. 16 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
5.Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) § 8 ods. 1 zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
6.Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
2
17) Čl. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
7.Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) Čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
8.Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) Čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
9.Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
21) Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
10.Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) Čl. 6 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
11.Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Čl. 2 ods. 11 a čl. 8 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
12.Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
24) Čl. 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
13.Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
25) Čl. 2 ods. 12 a čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
14.Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
15.Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
28) Čl. 14 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
16.V § 12 ods. 2 písm. f) sa za slová „§ 23 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 24 ods. 1 písm. b) alebo § 26“.
17.Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) Čl. 25 až 35 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
18.V § 19 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ktorý udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 alebo“.
19.Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
46) Čl. 6 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
20.Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:
50) § 22 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 82/2017 Z. z.“.
21.V § 23 sa vypúšťajú odseky 7 až 10.
22.V § 24 ods. 1 písm. c) sa za slovo „organizovaná“ vkladajú slová „a uskutočňovaná“.
3
23.V § 25 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) stáž v rámci vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky alebo do dvoch rokov po skončení vysokoškolského štúdia mimo územia Slovenskej republiky,“.
24.V § 26 ods. 1 prvej vete sa slová „potrebný na dosiahnutie jeho účelu“ nahrádzajú slovami „platnosti dohody o hosťovaní“.
25.V § 31 ods. 3 prvá veta znie: „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu,9) udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) c) alebo ods. 2, udeleného národného víza podľa § 15, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí; to neplatí ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5.“.
26.V § 31 odsek 6 znie:
„(6) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4 alebo § 24 ods. 1 písm. c), nemôže podať žiadosť o zmenu účelu pobytu na policajnom útvare.“.
27.V § 32 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) účel pobytu; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri alebo zapísaný v obchodnom registri ako osoba oprávnená konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva,“.
28.V § 32 ods. 2 písm. e) druhom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
29.V § 32 ods. 2 písm. e) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. d) alebo § 25 ods. 1 písm. h) a vykonáva dobrovoľnícku službu v Európskej dobrovoľníckej službe, alebo“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
30.V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h) záväzok prijímajúcej organizácie uhradiť náklady spojené s administratívnym vyhostením štátneho príslušníka tretej krajiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. d),
i) získanie vysokoškolského vzdelania alebo prebiehajúce vysokoškolské štúdium, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. d),
j) realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľskej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22, ktorý účel pobytu preukazuje predložením podnikateľského zámeru.“.
31.V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „osvedčenie o živnostenskom oprávnení,“.
4
32.V § 32 ods. 5 písm. a) sa za slovom „projektu“ vypúšťa čiarka a slová „osvedčenia o živnostenskom oprávnení“.
33.V § 32 ods. 5 písm. j) sa za slová „potvrdením o stáži“ vkladá čiarka a slová: „ktorá obsahuje opis programu odbornej prípravy vrátane vzdelávacieho cieľa, dĺžku trvania odbornej prípravy, podmienky umiestnenia a dohľadu v rámci stáže, pracovný čas stáže a právny vzťah medzi stážistom a prijímajúcou organizáciou“.
34.V § 32 ods. 5 písm. n) sa slová „potvrdením mimovládnej organizácie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti“ nahrádzajú slovami „dohodou s prijímajúcou organizáciou zodpovednou za program dobrovoľníckej služby, ktorá obsahuje opis programu dobrovoľníckej služby, dĺžku jej trvania, podmienky umiestnenia a dohľadu v rámci dobrovoľníckej služby, čas venovaný dobrovoľníctvu, potvrdenie štatutárneho orgánu prijímajúcej organizácie o finančnom a hmotnom zabezpečení počas trvania dobrovoľníckej služby a v prípade potreby rozsah školení, ktoré štátny príslušník tretej krajiny absolvuje“.
35.V § 32 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajšie odseky 12 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 15.
36.§ 32 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:
„(16) Dokladom potvrdzujúcim získanie vysokoškolského vzdelania podľa odseku 2 písm. i) sa rozumie vysokoškolský diplom, ktorý nie je v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu starší ako dva roky, spolu s rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu.62)
(17) Dokladom potvrdzujúcim prebiehajúce vysokoškolské štúdium podľa odseku 2 písm. i) sa rozumie potvrdenie vysokej školy o prebiehajúcom vysokoškolskom štúdiu štátneho príslušníka tretej krajiny.
(18) Dokladom potvrdzujúcim realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľskej činnosti podľa odseku 2 písm. j) sa rozumejú doklady, ktoré zvyšujú dôveryhodnosť podnikateľského zámeru podľa § 33 ods. 2 písm. a).“.
37.V § 33 ods. 3 sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.
38.V § 33 ods. 6 písm. k) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
39.V § 33 sa odsek 6 dopĺňa písmenami m) až o), ktoré znejú:
„m) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. d), a zameranie stáže sa nezhoduje s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním alebo s prebiehajúcim vysokoškolským štúdiom,
n) je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 25 ods. 1 písm. h) a v čase podania žiadosti je mladší ako 15 rokov, alebo
o) stanovisko podľa § 125 ods. 6 obsahuje nesúhlas s udelením prechodného pobytu.“.
40.V § 34 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
5
„b) na deväť mesiacov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 24 ods. 1 písm. b) alebo § 26, ktorý po skončení štúdia alebo výskumnej činnosti chce zostať na území Slovenskej republiky s cieľom hľadať si prácu alebo začať podnikať,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
41.V § 34 ods. 3 písm. d) treťom bode sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
42.V § 34 ods. 3 písm. d) štvrtom bode sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
43.V § 34 ods. 3 sa písmeno d) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 písm. d) alebo § 25 ods. 1 písm. h) a vykonáva dobrovoľnícku službu v Európskej dobrovoľníckej službe.“.
44.V § 34 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) realizovateľnosť a udržateľnosť podnikateľskej činnosti, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 22 a obchodná spoločnosť alebo družstvo v mene ktorých koná, nedosiahli v predchádzajúcom zdaňovacom období zisk po zdanení podľa odseku 7.“.
45.V § 34 ods. 8 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo, ktorý žiada o obnovenie prechodného pobytu podľa odseku 1 písm. b)“ a na konci sa pripája táto veta: „Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o obnovenie prechodného pobytu podľa odseku 1 písm. b), preukazuje účel pobytu predložením vysokoškolského diplomu získaného počas udeleného prechodného pobytu podľa § 24 ods. 1 písm. b), potvrdením o skončení štúdia alebo predložením potvrdenia výskumnej organizácie o dokončení výskumnej činnosti.“.
46.V § 34 ods. 9 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.
47.V § 34 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Spolu so žiadosťou podľa predchádzajúcej vety zašle policajný útvar Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky aj doklady podľa odseku 3 písm. e).“.
48.V § 36 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) štátny príslušník tretej krajiny porušil povinnosť podľa § 111 ods. 1 písm. u); to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 29 alebo § 30, alebo ak v danom kalendárnom roku je medzi udelením pobytu a koncom kalendárneho roka menej ako 90 dní,“.
49.V § 36 ods. 4 písm. b) sa za slová „§ 23 ods. 5“ vkladá čiarka a slová „§ 24 ods. 1 písm. b) alebo § 26“.
50.Za § 36 sa vkladajú § 36a až 36d, ktoré vrátane nadpisov a nadpisu nad § 36a znejú:
„Osobitné ustanovenia o mobilite štátnych príslušníkov tretích krajín
§ 36a
Mobilita zamestnanca presunutého v rámci podniku
6
(1)Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje, ak je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel vnútropodnikového presunu, v ktorom je v položke „druh pobytu“ uvedené „ICT“ a
a)hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu oznámil ministerstvu vnútra úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na územie Slovenskej republiky,
b)mobilita bude vykonávaná u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, v ktorom má schválený vnútropodnikový presun v členskom štáte,
c)ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 3 a
d)nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.
(2)Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. a) zašle hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu
a)doklad o tom, že hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu a zamestnávateľ v tretej krajine patria k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov,
b)doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak v rámci mobility bude vykonávať regulované povolanie,
c)platný cestovný doklad a
d)informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility.
(3)Ministerstvo vnútra môže v lehote 20 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. a) vzniesť námietku voči uplatňovaniu mobility štátneho príslušníka tretej krajiny, ak zistí, že
a)štátny príslušník tretej krajiny nie je držiteľom platného dokladu o pobyte podľa odseku 1,
b)nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. d),
c)hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu a zamestnávateľ v tretej krajine nepatria k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej iste skupine zamestnávateľov,
d)štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak v rámci mobility bude vykonávať regulované povolanie,
e)doklady podľa odseku 2 falošné, pozmenené alebo boli získané podvodným spôsobom,
f)štátny príslušník tretej krajiny nemá platný cestovný doklad, alebo
g)štátny príslušník tretej krajiny vyčerpal maximálnu dĺžku vnútropodnikového presunu podľa § 23 ods. 5.
(4)Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle námietku podľa odseku 3 hostiteľskému subjektu so sídlom na území členského štátu podľa odseku 1 písm. a) a členskému štátu, ktorý schválil vnútropodnikový presun.
§ 36b
Mobilita študenta vysokej školy
(1)Prechodný pobyt na účel štúdia podľa § 24 ods. 1 písm. b) sa nevyžaduje do 360 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak
a)štátny príslušník tretej krajiny je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel štúdia na vysokej škole,
7
b)vysoká škola v Slovenskej republike, v ktorej bude vykonávať mobilitu, oznámila ministerstvu vnútra úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na územie Slovenskej republiky,
c)ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 3,
d)štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie, a
e)uplynula lehota podľa odseku 3.
(2)Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. b) zašle vysoká škola v Slovenskej republike
a)doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť štúdia na území Slovenskej republiky v rámci programu Európskej únie, programu vlády Slovenskej republiky alebo viacstranného programu, ktoré zahŕňajú opatrenia v oblasti mobility, alebo dohody medzi dvoma alebo viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania,
b)doklad o tom, že prijala štátneho príslušníka tretej krajiny na štúdium,
c)platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel štúdia na vysokej škole,
d)platný cestovný doklad,
e)informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility, a
f)doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu, študijných nákladov a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu spolu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu, alebo potvrdenie vysokej školy na území Slovenskej republiky, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky dostatočné zdroje na pokrytie nákladov na živobytie, študijných nákladov a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu.
(3)Ministerstvo vnútra môže v lehote 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. b) spolu so všetkými náležitosťami podľa odseku 2 vzniesť námietku voči uplatňovaniu mobility štátneho príslušníka tretej krajiny, ak zistí, že
a)nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d),
b)štátny príslušník tretej krajiny nebude uskutočňovať časť štúdia na území Slovenskej republiky v rámci programu Európskej únie, programu vlády Slovenskej republiky alebo viacstranného programu, ktoré zahŕňajú opatrenia v oblasti mobility, alebo dohody medzi dvoma alebo viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania,
c)štátny príslušník tretej krajiny nemá dostatočné finančné zabezpečenie podľa odseku 2 písm. f),
d)nemá platný cestovný doklad,
e)doklady podľa odseku 2 boli získané podvodným spôsobom alebo boli sfalšované alebo pozmenené, alebo
f)štátny príslušník tretej krajiny v súhrne dĺžok všetkých predchádzajúcich pobytov podľa odseku 1 vyčerpal 360 dní.
(4)Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle námietku podľa odseku 3 vysokej škole na území Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) a členskému štátu, ktorý udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pobyt na účel štúdia na vysokej škole.
§ 36c
Mobilita výskumného pracovníka
8
(1)Prechodný pobyt podľa § 26 ods. 1 sa nevyžaduje do jedného roka od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak
a)štátny príslušník tretej krajiny je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel výskumnej činnosti,
b)výskumná organizácia v Slovenskej republike, v ktorej bude vykonávať mobilitu, oznámila ministerstvu vnútra úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na územie Slovenskej republiky,
c)ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 3, a
d)štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.
(2)Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. b) zašle výskumná organizácia v Slovenskej republike
a)doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny uskutočňuje časť výskumnej činnosti na území Slovenskej republiky,
b)dohodu o hosťovaní so štátnym príslušníkom tretej krajiny z členského štátu, ktorý mu udelil pobyt,
c)platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel výskumnej činnosti,
d)platný cestovný doklad,
e)informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility, a
f)doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu spolu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu, alebo potvrdenie výskumnej organizácie na území Slovenskej republiky, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky dostatočné zdroje na pokrytie nákladov na živobytie a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu.
(3)Ministerstvo vnútra môže v lehote 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. b) spolu so všetkými náležitosťami podľa odseku 2 vzniesť námietku voči uplatňovaniu mobility štátneho príslušníka tretej krajiny, ak zistí, že
a)nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d),
b)štátny príslušník tretej krajiny nemá dostatočné finančné zabezpečenie podľa odseku 2 písm. f),
c)nemá platný cestovný doklad alebo platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel výskumnej činnosti,
d)doklady podľa odseku 2 boli získané podvodným spôsobom alebo boli sfalšované alebo pozmenené, alebo
e)štátny príslušník tretej krajiny vyčerpal maximálnu dĺžku pobytu podľa odseku 1.
(4)Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle námietku podľa odseku 3 výskumnej organizácii na území Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) a členskému štátu, ktorý udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pobyt na účel výskumnej činnosti.
§ 36d
Mobilita rodinného príslušníka
(1)Prechodný pobyt podľa § 27 ods. 1 písm. a) sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 27 ods. 2 počas obdobia, kedy štátny príslušník tretej
9
krajiny podľa § 36a alebo § 36c, ktorého je rodinným príslušníkom, uplatňuje mobilitu na území Slovenskej republiky, ak
a)je držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov v jednotnom formáte podľa osobitného predpisu,59)
b)hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu, z ktorého ide na územie Slovenskej republiky vykonávať mobilitu štátny príslušník tretej krajiny podľa § 36a alebo výskumná organizácia v Slovenskej republike, v ktorej bude vykonávať mobilitu štátny príslušník tretej krajiny podľa § 36c, oznámil ministerstvu vnútra úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na územie Slovenskej republiky,
c)ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 4, a
d)štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.
(2)Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. b) zašle hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu
a)doklad, ktorým preukáže rodinný vzťah štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 k štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 36a,
b)platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel zlúčenia rodiny,
c)platný cestovný doklad,
d)informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility.
(3)Spolu s oznámením podľa odseku 1 písm. b) zašle výskumná organizácia v Slovenskej republike
a)doklad, ktorým preukáže rodinný vzťah k štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 36c,
b)platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel zlúčenia rodiny,
c)platný cestovný doklad,
d)informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility, a
e)doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu spolu vo výške životného minima na každý mesiac pobytu, alebo potvrdenie výskumnej organizácie na území Slovenskej republiky, že poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky dostatočné zdroje na pokrytie nákladov na živobytie a nákladov na vycestovanie späť do členského štátu.
(4)Ministerstvo vnútra môže v lehote 30 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1 písm. b) spolu so všetkými náležitosťami podľa odseku 2 alebo odseku 3 vzniesť námietku voči uplatňovaniu mobility štátneho príslušníka tretej krajiny, ak zistí, že
a)nie je splnená podmienka podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d),
b)štátny príslušník tretej krajiny nemá dostatočné finančné zabezpečenie podľa odseku 3 písm. e),
c)nemá platný cestovný doklad alebo platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov na účel zlúčenia rodiny,
d)doklady podľa odseku 2 boli získané podvodným spôsobom alebo boli sfalšované alebo pozmenené, alebo
e)štátny príslušník tretej krajiny podľa § 36c vyčerpal maximálnu dĺžku pobytu podľa § 36c ods. 1.
10
(5)Ministerstvo vnútra bezodkladne zašle námietku podľa odseku 4 výskumnej organizácii na území Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) a členskému štátu, ktorý udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pobyt na účel zlúčenia rodiny.“.
51.Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:
62) § 30 zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
52.V § 38 ods. 10 sa slová „ústredia práce“ nahrádzajú slovami „Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“)“.
53.V poznámke pod čiarou k odkazu 65 sa citácia „599/2003“ nahrádza citáciou „417/2013“.
54.V § 44 ods. 1 posledná veta znie: „Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak
a)sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt podľa osobitného predpisu,9)
b)sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2,
c)sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza podľa § 15,
d)sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskou republikou a iným členským štátom,
e)ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo
f)ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.“.
55.Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45a
Osobitné ustanovenie o trvalom pobyte na päť rokov
(1) Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na päť rokov aj bez splnenia podmienok ustanovených v tomto zákone, a to aj opakovane
a)osobe bez štátnej príslušnosti,
b)z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
c)plnoletej osobe, ktorá udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. a) alebo poskytnutú doplnkovú ochranu ako maloletý bez sprievodu najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky,
d)ak je to potrebné na poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi podľa osobitného predpisu,66) alebo
e)na návrh Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.
(2) Osoba bez štátnej príslušnosti je osoba, ktorú žiadny štát podľa svojich zákonov nepovažuje za svojho občana. Na preukázanie tejto skutočnosti postačuje, ak preukáže, že nemá štátnu príslušnosť štátu,
a)v ktorom sa narodila,
b)v ktorom mala svoje predchádzajúce bydlisko alebo pobyt a
c)ktorého štátne občianstvo majú jej rodičia a súrodenci.
11
(3)Na udeľovanie trvalého pobytu podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
37)
Ministerstvo vnútra zašle štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné oznámenie o tom, či jeho žiadosti podľa odseku 1 vyhovelo alebo nevyhovelo. Ak ide o udelenie trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. e), zašle ministerstvo vnútra písomné oznámenie podľa predchádzajúcej vety aj Slovenskej informačnej službe alebo Vojenskému spravodajstvu.
(4) Policajný útvar zruší trvalý pobyt podľa odseku 1 písm. b), d) alebo písm. e) na základe žiadosti štátneho orgánu, ktorý o udelenie trvalého pobytu požiadal; proti takému rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Policajný útvar zruší trvalý pobyt podľa
a)odseku 1 písm. a), ak policajný útvar zistí, že nejde o osobu bez štátnej príslušnosti,
b)odseku 1 písm. b) alebo písm. c) z dôvodu podľa § 50 ods. 1 písm. c).“.
56.§ 46 znie:
„(1) Policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny udelí trvalý pobyt na neobmedzený čas, ak nie dôvody na zamietnutie žiadosti podľa § 48 ods. 2, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
a)má najmenej štyri roky udelený trvalý pobyt podľa § 43, alebo
b)je dieťaťom mladším ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas alebo dieťaťom mladším ako 18 rokov zvereným do osobnej starostlivosti štátneho príslušníka tretej krajiny s trvalým pobytom na neobmedzený čas.
(2) Ministerstvo vnútra môže udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas aj bez splnenia podmienok ustanovených v tomto zákone na návrh Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva z dôvodu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.“.
57.V § 48 ods. 2 písm. f) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
58.V § 48 ods. 2 písm. g) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
59.V § 48 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) stanovisko podľa § 125 ods. 6 obsahuje nesúhlas s udelením trvalého pobytu.“.
60.V § 50 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 46 ods. 2 písm. a) d)“ nahrádzajú slovami „§ 45a a § 46 ods. 2“ a vypúšťa sa slovo „alebo“.
61.V § 50 ods. 2 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.
62.V § 50 odsek 3 znie:
„(3) Policajný útvar zruší trvalý pobyt podľa § 46 ods. 2 na základe žiadosti štátneho orgánu, ktorý o udelenie trvalého pobytu požiadal; proti takémuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.“.
63.V § 52 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 1 alebo ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
64.V § 58 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
12
65.V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ak to vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.“.
66.V § 58 odsek 3 znie:
„(3) Za tolerovaný pobyt sa považuje obdobie najviac 90 dní, počas ktorých sa štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je obeťou obchodovania s ľuďmi a má najmenej 18 rokov, rozhodne, či bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi; túto lehotu možno na žiadosť osoby poverenej ministerstvom vnútra predĺžiť o 30 dní.“.
67.V § 59 ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a vypúšťajú sa slová „a ods. 2 písm. b)“.
68.V § 59 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
69.V § 59 ods. 10 a § 83 ods. 5 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
70.V § 59 odsek 14 znie:
„(14) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý požiadal o udelenie alebo predĺženie tolerovaného pobytu, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky do rozhodnutia o tejto žiadosti.“.
71.V § 61 ods. 1 písm. b) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“.
72.V § 61 sa vypúšťa odsek 3.
73.Za § 61 sa vkladá § 61a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠61a
Zotrvanie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky
(1)Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky neoprávnene, môže zotrvať na území Slovenskej republiky počas
a)trvania prekážok administratívneho vyhostenia podľa § 81,
b)poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou,
c)trvania karanténneho opatrenia,
d)výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
e)lehoty na vycestovanie podľa § 83 ods. 1,
f)trvania dôvodov podľa § 84 ods. 4,
g)zaistenia podľa § 88 alebo § 88a, alebo uloženej povinnosti podľa § 89; to neplatí, ak je žiadateľ o azyl oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu78a) alebo
h)prípravy a výkonu administratívneho vyhostenia alebo návratu podľa osobitného predpisu,85) ak nejde o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena g).
(2)Zotrvanie na území Slovenskej republiky sa nepovažuje za pobyt podľa tohto zákona. Na účely § 19, § 31, § 38, § 44 a 52 sa zotrvanie na území nepovažuje za oprávnené zdržiavanie sa na území Slovenskej republiky.
13
(3)Ustanovenie odseku 1 písm. b) a c) platí len, ak bola štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytnutá ústavná starostlivosť alebo nariadené karanténne opatrenie počas oprávneného pobytu na území Slovenskej republiky.
(4)Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) je povinný vycestovať z územia Slovenskej republiky do siedmich dní po odpadnutí dôvodov, pre ktoré mohol zotrvať na území Slovenskej republiky. Policajný útvar môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení lehoty podľa predchádzajúcej vety.
(5)Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a), e), f) alebo písm. h) nachádza, môže tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny uložiť povinnosť podľa § 89 ods. 1 písm. a).
(6)Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 nachádza, vydá tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o možnosti zotrvať na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody alebo ak je zaistený podľa § 88 alebo 88a.
(7)Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 nemôže podnikať.“.
74.V § 66 ods. 6 sa čiarka za slovami „cestovný doklad“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a doklad o zdravotnom poistení“.
75.V § 73 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania podľa § 122, policajný útvar uvedie ako adresu v doklade o pobyte obec, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu.“.
76.Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
72a) Napríklad zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
77.V § 74 ods. 1 písm. c) sa slová „podľa § 46 ods. 2 písm. c) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 45a ods. 1 písm. b) až e) alebo § 46 ods. 2“.
78.V § 74 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt alebo ktorý zotrváva na území Slovenskej republiky podľa § 61a ods. 1 písm. a) až c),“.
79.Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:
76) Napríklad § 75 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 26 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
80.V § 77 ods. 1 poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 83 ods. 2“.
81.V § 77 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
14
„(3) Policajný útvar nezačne konať vo veci administratívneho vyhostenia počas
a)zotrvania na území Slovenskej republiky podľa § 61a ods. 1 písm. b), c) alebo písm. d),
b)lehoty na vycestovanie podľa § 61a ods. 4.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
82.V § 77 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
83.V § 77 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
84.V § 77 ods. 10 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 8 a 9“.
85.V § 79 ods. 1 sa za slová „osobitného predpisu85)“ vkladá čiarka a slová „s konaním o zaistení“.
86.V § 79 ods. 3 sa za slová „osobitného predpisu85)“ vkladá čiarka a slovo „zaistenia“.
87.V § 80 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorý mal udelený prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 písm. d) alebo § 26“.
88.V § 80 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Náklady spojené s administratívnym vyhostením štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý mal udelený prechodný pobyt podľa § 25 ods. 1 písm. d) alebo § 26, uhradí prijímajúca organizácia, ktorá sa k tomu písomne zaviazala. Prijímajúca organizácia je povinná uhradiť náklady podľa tohto odseku, ktoré vzniknú do šiestich mesiacov od ukončenia platnosti dohody o hosťovaní alebo dohody o odbornej príprave.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
89.V § 80 ods. 8 sa slová „odsekov 2 až 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 7“.
90.§ 81 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Policajný útvar neposudzuje prekážky administratívneho vyhostenia podľa odsekov 1 4 v konaní o administratívnom vyhostení, ak o dôvodoch podľa odsekov 1 4 právoplatne rozhodol iný štátny orgán v inom konaní a nedošlo k zmene individuálnej situácie dotknutého cudzinca.“.
91.V § 82 ods. 2 písm. n) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
92.V § 82 ods. 2 písm. o) sa bodka na konci nahrádza slovom „alebo“.
93.V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p) vykonával nelegálnu prácu v predchádzajúcich dvoch rokoch.“.
94.V § 82 ods. 3 písm. c) sa slová „k) a o)“ nahrádzajú slovami „k), o) a p)“.
95.V § 82 ods. 8 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ministerstvo vnútra súhlasí s realizáciou asistovaného dobrovoľného návratu.“.
15
96.V § 82 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) dňom vycestovania cez hraničný priechod na vonkajšej hranici podľa § 4,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
97.V § 83 odsek 1 znie:
„(1) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení, je povinný vycestovať v lehote, ak bola určená v rozhodnutí. Policajný útvar určí na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny lehotu na vycestovanie najmenej 7 a najviac 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia; túto lehotu možno primerane predĺžiť s ohľadom na predchádzajúcu dĺžku pobytu, súkromné a rodinné pomery alebo zdravotný stav štátneho príslušníka tretej krajiny. Policajný útvar je povinný v konaní o administratívnom vyhostení písomne poučiť štátneho príslušníka tretej krajiny o možnosti požiadať o určenie lehoty na vycestovanie. Policajný útvar určí lehotu na vycestovanie najviac 90 dní od vykonateľnosti rozhodnutia podľa § 82 ods. 8; túto lehotu je možné v odôvodnených prípadoch spojených s realizáciou asistovaného dobrovoľného návratu aj opakovane predĺžiť.“.
98.V § 83 ods. 3 písm. b) a § 84 ods. 7 písm. b) sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 45a alebo“.
99.V § 83 ods. 8 písm. c) sa slová „ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
100.V § 86 odsek 1 znie:
„(1) Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý bol administratívne vyhostený, môže ministerstvo vnútra zrušiť zákaz vstupu ak
a)preukáže, že vycestoval v lehote, ktorú určil policajný útvar v rozhodnutí,
b)vycestoval v rámci asistovaných dobrovoľných návratov alebo
c)nebola policajným útvarom s pôsobnosťou na vonkajšej hranici určená lehota na vycestovanie podľa § 83 od. 1, pretože o ňu nežiadal.“.
101.V § 88 ods. 10 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
102.§ 88 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ak je dôvod na prepustenie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 90 ods. 2 písm. b) prvého alebo druhého bodu a existuje iný dôvod na jeho zaistenie podľa odseku 1, môže rozhodnutie o zaistení vydať na základe odôvodnenej písomnej žiadosti policajného útvaru, ktorý rozhodol o jeho predchádzajúcom zaistení, aj policajný útvar v zariadení, kde je štátny príslušník tretej krajiny umiestnený.“.
103.V § 88a ods. 3 sa slová „7 a 8“ nahrádzajú slovami „7, 8 a 12“.
104.Poznámka pod čiarou k odkazu 87 znie:
87) Čl. 2 ods. 15 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
105. Poznámka pod čiarou k odkazu 88 znie:
88)Príloha VI bod 2.1.4 nariadenia (EÚ) 2016/399 v platnom znení.“.
106. V § 111 ods. 1 písm. a) sa za slovo „udelený“ vkladá slovo „trvalý“.
16
107. V § 111 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) zdržiavať sa na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku; to neplatí, ak štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje mobilitu v inom členskom štáte.“.
108. V § 111 odsek 7 znie:
„(7) Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 36a 36d je povinný bezodkladne opustiť územie Slovenskej republiky, ak nespĺňa podmienky podľa § 36a ods. 1, § 36b ods. 1, § 36c ods. 1 alebo § 36d ods. 1.“.
109. V § 115 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Jazyková škola, ktorej žiakom je štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo udelené národné vízum podľa § 15 ods. 1 písm. b), je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť ministerstvu vnútra skutočnosti podľa predchádzajúcej vety.“.
110. V § 115 ods. 12 písm. b) sa slová „§ 23 ods. 7 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 36a alebo § 36d“.
111. § 115 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:
„(13) Vysoká škola je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru
a)úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený prechodný pobyt podľa § 24 ods. 1 písm. b),
b)všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility na území Slovenskej republiky, najmä zmeny v skutočnostiach uvedených v§ 36b.
(14) Výskumná organizácia je povinná do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru
a)úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý udelený prechodný pobyt podľa § 26 alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý má udelený prechodný pobyt podľa § 27,
b)všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility na území Slovenskej republiky, najmä zmeny v skutočnostiach uvedených v § 36c alebo § 36d.
(15) Lehota na splnenie povinnosti podľa odsekov 13 a 14 začína plynúť dňom, kedy sa vysoká škola alebo výskumná organizácia dozvedeli skutočnosť podľa odseku 13 alebo odseku 14.“.
112. V § 118 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 9, 10 alebo ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 9 alebo ods. 10“.
113.V § 119 ods. 1písm. b) sa čiarka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „alebo ods. 13“.
114.V § 119 ods. 1 písm. c) sa čiarka na konci vypúšťa a pripájajú sa tieto slová: „alebo ods. 12“.
115.V § 119 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) výskumná organizácia, ktorá si nesplnila povinnosť podľa § 115 ods. 14.“.
17
116.V § 120 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „V konaní podľa tohto zákona môže byť zvoleným zástupcom len osoba, ktorá je bezúhonná. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie, trestný čin prevádzačstva, obchodovania s ľuďmi, zneužitia právomoci verejného činiteľa, marenia úlohy verejným činiteľom, násilného prekročenia štátnej hranice alebo trestný čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice. Za bezúhonného sa nepovažuje aj ten, koho trestné stíhanie za trestné činy uvedené v predchádzajúcej vete bolo podmienečne zastavené a nebolo právoplatne rozhodnuté, že sa obvinený osvedčil alebo nemá sa za to, že sa osvedčil. Na tento účel je policajný útvar oprávnený vyžiadať si odpis registra trestov.“.
117.V § 121 odsek 1 znie:
„(1) Bezúhonnosť štátny príslušník tretej krajiny preukazuje výpisom z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, a štátu, v ktorom sa štátny príslušník tretej krajiny v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 26, preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov štátu, v ktorom mal v posledných desiatich rokoch najdlhšie bydlisko. Ak štát výpis z registra trestov podľa prvej alebo druhej vety nevydáva, možno ho nahradiť rovnocennou listinou vydanou príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom krajiny pôvodu alebo ho možno nahradiť čestným vyhlásením, ktoré vykoná štátny príslušník tretej krajiny pred príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom, prípadne notárom krajiny, z ktorej preukazuje bezúhonnosť. Doklad o bezúhonnosti musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal, inak policajný útvar taký doklad neakceptuje; v odôvodnených prípadoch môže policajný útvar po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra akceptovať doklad o bezúhonnosti, ktorý nepreukazuje bezúhonnosť na celom území štátu.“.
118.V § 122 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti,“.
119.V § 122 ods. 1 písm. b) sa slová „výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti“.
120.V § 122 ods. 1 písm. d) sa slová „výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti“.
121.V § 125 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „V odôvodnených prípadoch môže ministerstvo vnútra určiť príslušným na prijatie žiadosti o udelenie pobytu iný policajný útvar ako podľa prvej vety, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 33 ods. 8 písm. d).“.
122.§ 125 odsek 6 znie:
„(6) Policajný útvar si na posúdenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu a žiadosti o udelenie trvalého pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny staršieho ako 14 rokov vyžiada stanovisko Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, ktorí svoje stanovisko obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s udelením pobytu zašlú
18
policajnému útvaru do pätnástich dní od doručenia žiadosti o stanovisko. Spravodajská služba v stanovisku podľa predchádzajúcej vety prihliada na záujmy štátu v rozsahu svojej pôsobnosti.“.
123. V § 125 ods. 11 sa vypúšťajú slová „§ 23 ods. 7 písm. b) a ods. 10,“ a za slová „§ 36 ods. 4“ sa vkladá čiarka a slová „§ 36a až 36d“.
124. V § 125 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Kontaktné miesta podľa predchádzajúcej vety informujú príslušné kontaktné miesta členských štátov o právach a povinnostiach podľa § 36a až § 36d.“.
125. V § 125 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Lehota podľa § 33 ods. 8 neplynie počas posudzovania predloženého podnikateľského zámeru podľa § 33 ods. 2. Lehota podľa § 34 ods. 16 neplynie počas posudzovania, či podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti alebo družstva je prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 10.“.
126. V § 126 ods. 6 sa slová „zmluva neustanovuje inak.101)“ nahrádzajú slovami „zmluva101) alebo osobitný predpis101a) neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 101a znie:
101a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26. 7. 2016).“.
127. Za § 131e sa vkladá § 131f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. májom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. mája 2018 sa dokončia len vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(2)Trvalý pobyt udelený na neobmedzený čas podľa § 46 ods. 2 podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. apríla 2018 sa považuje za trvalý pobyt na neobmedzený čas podľa § 46 ods. 1 písm. a).
(3)Tolerovaný pobyt udelený podľa § 58 ods. 1 podľa ustanovení tohto zákona účinných do 30. apríla 2018 sa považuje za zotrvanie na území Slovenskej republiky podľa § 61a.“.
128. Príloha č. 2 sa dopĺňa dvadsiatym prvým bodom, ktorý znie:
„21. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016).“.
129. V celom texte zákona sa slová „§ 58 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 58 ods. 1“.
19
Čl. II
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č .725/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z.,
20
zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z. a zákona č. 336/2017 Z. z. sa mení takto:
1.V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v položke 24 časti Oslobodenie siedmy a ôsmy bod znejú:
„7. Od poplatkov podľa písmen i) a j) tejto položky oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 58 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.
8. Od poplatku podľa písmena l) tejto položky oslobodené osoby, ktorým bol udelený tolerovaný pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z.“.
2.V sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa v položke 24 časti Oslobodenie deviatom bode písmeno a) znie:
„a) osoby, ktoré majú udelený tolerovaný pobyt podľa § 58