VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-638/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
816
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 10. januára 2018