1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO).
Hlavným cieľom návrhu zákona je začleniť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. Súčasná právna úprava ukladá dieťaťu povinnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole jeden rok pred začatím povinnej školskej výchovy, t. j. od piateho roku veku dieťaťa. V priebehu roka môže mať dieťa problém začleniť sa do kolektívnu, osvojiť si sociálne návyky a nadobudnúť všetky zručnosti a vedomosti potrebné na vstup do základnej školy. Pre mnohé deti môže jeden rok predstavovať príliš krátke časové obdobie na zvládnutie týchto krokov, z toho dôvodu sú nútené absolvovať tzv. nultý ročník základnej školy.
V tejto súvislosti odborníci poukazujú na skutočnosť, že s výchovou a vzdelávaním dieťaťa by sa malo začínať v rannom veku. O to viac je dôležitejšie začať s touto výchovou u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú prirodzene sťažené východiskové podmienky. V rámci vzdelávacieho programu je dôležité motivovať k zvýšenej účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predškolskej príprave od skoršieho veku, pretože včasnou predškolskou prípravou sa dosiahne potrebná pripravenosť na vstup detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, čím sa eliminujú riziká školskej neúspešnosti a dieťa získa základné sociálne a spoločenské návyky potrebné pre jeho plynulé a bezproblémové začlenenie do procesu vzdelávania.
Dôležitú úlohu v prijímaní dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia do materskej školy po dovŕšení troch rokov veku bude zohrávať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý podáva návrh na prijatie dieťaťa zriaďovateľovi materskej školy, ktorý ho následne predloží príslušnému riaditeľovi materskej školy. Vzhľadom na to, že zavedenie predprimárneho vzdelania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia je povinné, obdobne ako pri vzdelaní v materskej škole jeden rok pred plnením povinnej predškolskej výchove, je poskytované vzdelanie bezplatné. Návrh zákona upravuje aj ďalšie otázky, ktoré bezprostredne súvisia s povinným predprimárnym vzdelávaním detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (napr. otázku financovania, sankcií za neplnenie riadnej dochádzky do materskej školy a pod.).
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pričom sa zároveň očakáva skôr negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a
2
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Definíciu dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia uvádza § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) ako dieťa žijúce v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. Za sociálne znevýhodnené prostredie, ktoré znevýhodňuje dieťa vo výchovnovzdelávacom procese sa považuje prostredie, ktoré charakterizujú aspoň tri zo stanovených kritérií (https://www.minedu.sk/data/att/6072.pdf), napr. chudoba a hmotná núdza rodiny dieťaťa, aspoň jeden z rodičov dieťaťa je dlhodobo nezamestnaný, patrí k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a pod.
Keďže väčšina kritérií zohľadňuje finančnú situáciu, ktorá je v daných rodinách zlá, navrhuje sa, aby výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia od tretieho roka veku dieťaťa bola bezplatná. Z toho dôvodu sa rozširujú princípy výchovy a vzdelávania o princíp bezplatnosti vzdelania v materských školách aj pre tieto deti.
K bodu 2
V súvislosti so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ako aj v súvislosti so systémom sankcií za neplnenie riadnej dochádzky do materskej školy v prípade všetkých detí, sa v samostatnom ustanovení zákona upravuje, že súčasťou procesu výchovy a vzdelávania v materských školách je aj riadna dochádzka dieťaťa do materskej školy.
Keďže čas a spôsob plnenia riadnej dochádzky dieťaťa je odlišný v závislosti od druhu materskej školy, ponecháva sa každej materskej škole právomoc, aby si vo svojom internom predpise (napr. školskom poriadku materskej školy) upravila tieto kritéria s ohľadom na miestne zvyklosti, prípadne aj dohody so zákonnými zástupcami detí.
Zároveň sa ustanovuje, že povinnosť dbať na riadnu dochádzku detí do materskej školy je úlohou zákonných zástupcov detí, ktorí vymedzení v § 1 písm. g) školského zákona, a to najmä s ohľadom na možné sankcie, ak dôjde k zanedbaniu takejto dochádzky v zmysle Trestného zákona 211 v znení tohto návrhu zákona) alebo v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov (nový priestupok a správny delikt v znení tohto návrhu zákona).
K bodom 3 a 4
4
V súvislosti s princípom bezplatnosti vzdelania v materských školách pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa zavedenom v školskom zákone obec nemôže vo všeobecne záväznom nariadení určiť výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu takéhoto dieťaťa odlišne od školského zákona, ktorý vylučuje hradenie príspevku v materskej škole za toto dieťa.
K bodu 5
Zavedením povinnej výchovy a vzdelávania v materských školách pred deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od dovŕšenia tretieho roka veku dieťaťa získava takéto dieťa špecifické postavenie. Keďže sa deťom ukladá povinnosť navštevovať materskú školu, je potrebné zabezpečiť podmienky aj pre ich prijatie. Z toho dôvodu sa deti zo sociálne znevýhodneného prostredia radia k deťom, ktoré pre svoje špecifické postavenie a potreby do materskej školy prijímané prednostne, či z titulu dosiahnutia veku alebo odkladu od plnenia povinnej školskej dochádzky. Pre odstránenie svojvôle riaditeľa materskej školy a možné problémy v aplikačnej praxi sa zároveň explicitne stanovuje poradie, v akom majú byť skupiny prednostne prijímaných detí do materskej školy prijímané.
K bodu 6
Vo všeobecnosti platí, že žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podáva jeho zákonný zástupca. V prípade detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ide mnohokrát o deti z ohrozených rodín, v ktorých nemusia byť povinnosti zákonných zástupcov plnené riadne. Štát záujem dostať tieto deti do výchovno-vzdelávacieho systému v čo najskoršom veku, aby sa zaistili základné návyky a príprava dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
V tejto súvislosti odborníci poukazujú na skutočnosť, že s výchovou a vzdelávaním dieťaťa by sa malo začínať v rannom veku. O to viac je dôležitejšie začať s touto výchovou u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré majú prirodzene sťažené východiskové podmienky. V rámci vzdelávacieho programu je dôležité motivovať k zvýšenej účasti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na predškolskej príprave od skoršieho veku, pretože včasnou predškolskou prípravou sa dosiahne potrebná pripravenosť na vstup detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, čím sa eliminujú riziká školskej neúspešnosti a dieťa získa základné sociálne a spoločenské návyky potrebné pre jeho plynulé a bezproblémové začlenenie do procesu vzdelávania (podrobnejšie dostupné na: http://www.cpppple.sk/metodicke/vychova%20a%20vzdelavanie%20deti%20so%20svvp%20v%20ms.pdf).
Z toho dôvodu štát prostredníctvom orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately preberá za zákonných zástupcov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia povinnosť podať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zriaďovateľovi materskej školy, ktorý ju následne predloží príslušnému riaditeľovi materskej školy. Systém podávania žiadostí bol stanovený s ohľadom na objektívnu nemožnosť orgánu
5
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výbere konkrétnej materskej školy pre dieťa, preto sa táto kompetencia presunula na zriaďovateľa, ktorý prehľad o možnostiach a počte detí umiestňovaných v materských školách, ktoré zriadil.
Lehoty na podanie žiadosti sa odvíjajú od dovŕšenia tretieho roka veku dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, a to tak, aby orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne kurately podal návrh na jeho prijatie najneskôr osem mesiacov pred začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom dieťa dovŕšilo tretí rok veku, zriaďovateľovi. Zriaďovateľovi sa určuje dvojmesačná lehota, v ktorej je povinný podať návrh príslušnému riaditeľovi materskej školy, a to tak, aby riaditeľ mal návrh najneskôr pol roka pred začiatkom nasledujúceho školského roka. Polročné časové obdobie dáva riaditeľovi materskej školy dostatočný časový priestor na vyhodnotenie podaných návrhov a žiadostí na prijatie detí s ohľadom na kapacitné možnosti danej materskej školy.
Výchova a vzdelávanie detí so sociálne znevýhodneného prostredia sa uskutočňuje v materských školách v bežných triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi materskej školy. Ak dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávané podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva materská škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca dieťaťa má právo sa s týmto programom oboznámiť.
K bodu 7
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia vydáva príslušný riaditeľ materskej školy určený zriaďovateľom. Keďže návrh na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, okrem podania návrhu sa vyžaduje aj informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa, ak školský zákon nestanoví inak.
K bodu 8
Ak ohrozené základné práva dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, orgán sociálnoprávne ochrany detí a sociálnej kurately je oprávnený podať návrh na príslušný súd za účelom nariadenia predprimárneho vzdelávania v materskej škole pre takéto dieťa.
K bodu 9
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 11 tohto návrhu zákona.
K bodu 10
V súvislosti so zavedením princípu bezplatnosti vzdelania v materských školách pre dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia po dovŕšení tretieho roka jeho veku sa v tomto smere rozširujú i práva dieťaťa na bezplatné vzdelanie.
K bodu 11
6
Výchova a vzdelávanie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia môže byť komplexná a účinná len za predpokladu aktívnej spolupráce zo strany zákonného zástupcu. Z toho dôvodu sa zavádza povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa vo forme spolupráce s danou materskou školou na výchove a vzdelávaní, a to predovšetkým za účelom odstránenia znevýhodnenia. Zároveň sa každému zákonnému zástupcovi ukladá povinnosť dbať na to, aby dieťa riadne dochádzalo do materskej školy.
K bodu 12
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 11 tohto návrhu zákona.
K bodu 13
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. I bodom 11 tohto návrhu zákona.
K bodu 14
Vzhľadom na zavedenie povinnosti pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevovať materskú školu po dovŕšení tretieho roka ich veku je potrebné v prechodných ustanoveniach upraviť špecifické situácie takýchto detí, ktoré dovŕšili vek vyšší ako tri roky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. V týchto prípadoch je orgán sociálnoprávnej ochrany detí povinný podať návrh na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie v materskej škole k 1. januáru 2019.
Rovnako tak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podá návrh, aj keď ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré po dni nasledujúcom po začiatku školského roku 2019/2020 dovŕši šiesty rok veku a u ktorého je predpoklad, že nedosiahne školskú spôsobilosť, a ak jeho zákonný zástupca prehlási, že podá žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo žiadosť o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.
Prechodným ustanovením sa odstraňujú možné prípady, kedy by deti zo sociálne znevýhodneného prostredia neboli zaradené do systému predprimárneho vzdelávania v dôsledku nadobudnutia tretieho roku veku pred účinnosťou tohto návrhu zákona.
K Čl. II
K bodom 1 až 5
Predkladaný návrh zákona zavádza povinnú predškolskú výchovu v materskej škole pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré dovŕšili tretí rok veku. Vzhľadom na znevýhodnené prostredie, z ktorého pochádzajú a rôzne životné situácie daných rodín sa povinnosť zapísať tieto deti do materských škôl presunula zo zákonného zástupcu na orgán
7
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Napriek tomu, bez aktívneho pričinenia zákonného zástupcu, spravidla rodiča, nebude plnenie povinnej predškolskej výchovy týchto detí ich výchova a vzdelávanie v materskej škole, dobre možné. Z toho dôvodu je potrebné nastaviť sankčné mechanizmy, ktoré donútia najmä zákonných zástupcov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia dbať o riadne plnenie dochádzky do materskej školy.
Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť, aby dieťa riadne dochádzalo do materskej školy a aby bez závažných dôvodov nevynechalo v príslušnom školskom roku v niektorom mesiaci viac ako polovicu stanoveného času predprimárneho vzdelávania. Stanovený čas si upraví každá materská škola samostatne v rámci svojho školského poriadku. Za závažné dôvody sa považuje najmä choroba dieťaťa, neodkladné rodinné záležitosti a pod. V opačnom prípade je v kompetencií riaditeľa príslušnej materskej školy oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a ktorá povinnosť vytvárať podmienky na plnenie riadnej dochádzky do materských škôl, ktorých je zriaďovateľom. Vo veciach zanedbávania starostlivosti o riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy je obec zároveň orgánom štátnej správy v prvom stupni. Z toho dôvodu vedie obec evidenciu detí vo veku plnenia dochádzky do materskej školy od troch rokov veku dieťaťa, ktoré majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia. Proti rozhodnutiam obce v druhom stupni je oprávnený konať príslušný okresný úrad v sídle kraja.
K bodom 6, 8 a 9
Za porušenie povinností uložených týmto návrhom zákona sa stanovujú sankcie. V prípade porušenia povinnosti zákonného zástupcu, ktorý je fyzickou osobou ide o priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,50 a v prípade porušenia povinnosti zákonného zástupcu, ktorý je právnickou osobou ide o spáchanie správneho deliktu postihnuteľného sankciou taktiež vo výške 331,50 €.
Porušením povinnosti sa rozumie ohrozenie výchovy a vzdelávanie dieťaťa alebo zanedbanie starostlivosť o riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy, ak dieťa bez závažných dôvodov vynechá v príslušnom školskom roku v niektorom mesiaci viac ako polovicu stanoveného času predprimárneho vzdelávania. Za závažné sa považuje najmä konanie zákonného zástupcu dieťaťa, ak zanedbal starostlivosť o riadnu dochádzku dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia do materskej školy, čím sa apeluje na hlavný účel tohto návrhu zákona, ktorým je záujem štátu na vzdelávaní a výchove detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách od dovŕšenia ich tretieho roka veku.
K bodu 7
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s odlišnou právnou úpravou v prípade spáchania priestupku podľa § 37 ods. 1 a 2 návrhu zákona oproti všeobecnej úprave podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8
K bodu 10
Prechodné ustanovenia upravujú časovú hranicu rozhodnú pre vedenia konania, ktoré nebolo právoplatne skončené pred 1. januárom 2019, čím sa zabraňuje vzniku možnej retroaktivity právnych predpisov.
K Čl. III
V pôsobnosti zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je upravené poskytovanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách alebo ktoré členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi materskej školy. Vzhľadom na zvolenú koncepciu tohto návrhu zákona, v ktorom sa zavádza povinná výchova a vzdelávanie v materských školách pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od dovŕšenia tretieho roka veku dieťaťa, resp. najbližšieho školského roka, je namieste, aby sa príspevok vzhľadom na povinnosť vzdelávania poskytoval aj v týchto prípadoch.
K Čl. IV
Zákon o rodine v § 37 upravuje uloženie výchovných opatrení. V súvislosti so zavedením predškolskej výchovy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od dovŕšenia tretieho roka veku dieťaťa sa stanovuje právomoc súdu uložiť výchovné opatrenie aj vo forme absolvovania predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ak je to v záujme tohto maloletého dieťaťa. Súd koná na základe návrhu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.
K Čl. V
Za účelom dodržiavania zákona a dosiahnutia hlavného cieľu predkladaného návrhu zákona je potrebné okrem sankcií vo forme pokút za spáchanie priestupku alebo správneho deliktu podľa Čl. II tohto návrhu zákona zaviesť aj trestnoprávne sankcie. Trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 Trestného zákona v znení tohto návrhu zákona sa dopustí aj osoba, ktorá vydá, čo i z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že zanedbá starostlivosť o jej riadnu dochádzku do materskej školy.
Čo sa rozumie riadnym plnením dochádzky do materskej školy ustanovuje školský zákon v novom § 26a v spojení s vnútorným predpisom každej príslušnej materskej školy.
Keďže zanedbanie riadnej dochádzky do materskej školy je postihnuteľné aj ako priestupok v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
9
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení tohto zákona, bolo potrebné upraviť aj vzťah medzi týmito dvomi predpismi s cieľom vyhnúť sa ukladaniu dvojitých trestov za istú vec. Návrh zákona ustanovuje, že konanie spočívajúce v zanedbaní riadnej dochádzky dieťaťa do materskej školy zo strany jeho zákonného zástupcu je trestné len vtedy, ak táto osoba bola za obdobné konanie v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutá iným spôsobom (napr. sankciou za priestupok). Prihliada sa tiež na to, že pokiaľ postačuje miernejšia sankcia, treba uložiť miernejšiu sankciu a netrestať zákonného zástupcu dieťaťa prostredníctvom trestného práva.
K Čl. VI
K bodu 1
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s Čl. IV tohto návrhu zákona.
K bodu 2
Rozširuje sa pôsobnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o sociálnu kuratelu vykonávanú opatreniami podľa zákona č.
305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.) o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia [podľa § 2 písm. p) školského zákona].
K bodom 3 až 5
Rozširuje sa kompetencia orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o podanie návrhu na prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré dovŕšilo tretí rok veku na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na nasledujúci školský rok, a to príslušnému zriaďovateľovi školy v lehote 8 mesiacov pred začiatkom nasledujúceho školského roka. Zriaďovateľ školy následne postupuje v zmysle § 59 ods. 3 školského zákona (Čl. I bod 6 tohto návrhu zákona).
S prihliadnutím na úpravu Čl. I bodu 8 tohto návrhu zákona je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately opravený podať návrh na uloženie povinnosti dieťaťu zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole od dovŕšenia tretieho roka veku dieťaťa príslušnému súdu.
Orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je oprávnený podávať návrh na prijatie dieťaťa zriaďovateľovi je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
K bodu 6
Vzhľadom na zavedenie povinnosti pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia navštevovať materskú školu od dovŕšenia tretieho roka ich veku je potrebné v prechodných ustanoveniach upraviť špecifické situácie takýchto detí, ktoré dovŕšili vek vyšší ako tri roky
10
pred nadobudnutím účinnosti tohto návrhu zákona. V týchto prípadoch je orgán sociálnoprávnej ochrany detí povinný podať návrh na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie v materskej škole k 1. januáru 2019.
Rovnako tak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podá návrh aj keď ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré po dni nasledujúcom po začiatku školského roku 2019/2020 dovŕši šiesty rok veku a u ktorého je predpoklad, že nedosiahne školskú spôsobilosť, a ak jeho zákonný zástupca prehlási, že podá žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo žiadosť o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.
Prechodným ustanovením sa odstraňujú možné prípady, kedy by deti zo sociálne znevýhodneného prostredia neboli zaradené do systému predprimárneho vzdelávania v dôsledku nadobudnutia tretieho roku veku pred účinnosťou tohto návrhu zákona.
K Čl. VII
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. januára 2019. Dlhšia lehota je potrebná nielen s ohľadom na prípadné vyčlenenie dodatočných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na plnenie cieľov tohto návrhu zákona, ale aj na úpravu vnútorných predpisov materských škôl a iných predpisov či metodík, ktoré napomôžu lepšej identifikácii detí zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku, ktorý predchádza ich predprimárnemu vzdelávaniu.
11
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článkoch 151, 153 a 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v Charte základných práv Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5. Predmet návrhu zákona:
- úplný.
12
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predložený návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, osobitne vplyv na sociálnu exklúziu, na rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť, keďže sa zakotvuje povinná predškolská výchova pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od dovŕšenia tretieho roka veku dieťaťa, čo môže mať zásadný vplyv na jeho život – budovanie sociálnych a pracovných návykov.
Zároveň však možno očakávať negatívne dopady na rozpočet verejnej správy spôsobený najmä zvýšeným dopytom na miesta v materskej škole a nutnosť ich dobudovania. V súčasnosti však prebiehajú projekty na dobudovanie materských škôl, na ktoré vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ako aj rozpočtu obcí a miest, ktoré sú zriaďovateľmi materských škôl.
Návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
13
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.