NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia od dovŕšenia tretieho roka veku dieťaťa,“.
2.Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 26a
Riadna dochádzka do materskej školy
(1)Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole je aj plnenie riadnej dochádzky dieťaťa do materskej školy.
(2)Čas a spôsob plnenia riadnej dochádzky dieťaťa do materskej školy upravuje vnútorný predpis príslušnej materskej školy.
(3)Zabezpečenie riadnej dochádzky dieťaťa do materskej školy je povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa.“.
3.V § 28 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
4.V § 28 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ktoré je dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.“.
5.V § 59 odsek 2 znie:
„(2) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré dovŕšilo tretí rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, a to v tomto poradí.“.
6.V § 59 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, návrh na jeho prijatie na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok po dovŕšení tretieho roka veku dieťaťa podáva orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately46a) najneskôr osem mesiacov pred začiatkom nasledujúceho školského roka zriaďovateľovi, ktorý ho predloží príslušnému riaditeľovi materskej školy najneskôr pol roka pred začiatkom nasledujúceho školského roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
46a) § 17 ods. 1 písm. j) zákona č. 305/2005 v znení zákona .../2018 Z. z.“.
7.V § 59 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „O prijatí dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia rozhoduje riaditeľ na základe návrhu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately46a) podanému zriaďovateľovi podľa odseku 3 a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
8.V § 59 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak je to nutné v záujme ochrany základných práv dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä odstraňovania negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa, môže nariadiť dieťaťu predprimárne vzdelávanie v materskej škole na základe návrhu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately46a) súd.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
9.V § 110 ods. 5 sa slová „§ 144 ods. 2, 3, 5 10“ sa nahrádzajú slovami „§ 144 ods. 2, 3, 5 až 11“.
10.V § 144 ods. 1 písm. c) sa za slovo „pre“ vkladajú slová „trojročné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a“.
11.V § 144 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)Zákonný zástupca dieťaťa je povinný spolupracovať s materskou školou pri výchove a vzdelávaní dieťaťa, najmä za účelom odstránenia znevýhodnenia u dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, a dbať o riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
12.V § 144 ods. 12 sa slová „v odsekoch 8 10“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 9 11“.
13.V § 144 ods. 13 sa slová „v odsekoch 1 11“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 7 a 9 až 12“.
14.Za § 161g sa vkladá § 161h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161h
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately46a) podá zriaďovateľovi k 1. januáru 2019 návrh na prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj na dieťa, ktoré v roku 2018 dosiahlo vyšší vek ako tri roky, a to aj v prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré po dni nasledujúcom po začiatku školského roku 2019/2020 dovŕši šiesty rok veku a u ktorého je predpoklad, že nedosiahne školskú spôsobilosť, ak zákonný zástupca prehlási, že podá žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo žiadosť o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá na riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy, riaditeľ oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(16)Zákonný zástupca dieťaťa nedbá na riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy, ak dieťa bez závažných dôvodov vynechá v príslušnom školskom roku v niektorom mesiaci viac ako polovicu stanoveného času predprimárneho vzdelávania.“.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 17.
2.V § 6 ods. 3 písm. b) sa za slovo „školách“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa tieto slová „a riadnej dochádzky do materských škôl podľa § 5 ods. 16,“.
3.V § 6 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo zanedbávania starostlivosti o riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy“.
4.V § 6 ods. 19 sa za slovo „plnenia“ vkladajú slová „dochádzky do materskej školy od troch rokov veku dieťaťa a“.
5.V § 10 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „dochádzku žiaka“ sa vkladajú tieto slová „alebo zanedbávania starostlivosti o riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy“.
6.V § 37 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy alebo povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku, ak dieťa bez závažných dôvodov vynechá v príslušnom školskom roku v niektorom mesiaci viac ako polovicu stanoveného času predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
(2) Za priestupok podľa tohto zákona možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu do 331,50 eura. Za závažné sa považuje najmä konanie zákonného zástupcu dieťaťa, ak zanedbal starostlivosť o riadnu dochádzku dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia79) do materskej školy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 79 znie:
79) § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 37 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová „ak tento zákon neustanovuje inak“.
8.V § 37a odsek 1 znie:
„(1) Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal
starostlivosť o riadnu dochádzku dieťaťa do materskej školy alebo povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlásil na povinnú školskú dochádzku, ak dieťa bez závažných dôvodov vynechalo v príslušnom školskom roku v niektorom mesiaci viac ako polovicu stanoveného času predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa neospravedlnene vynechalo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.“.
9.V § 37a ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Za závažné sa považuje najmä konanie zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý je právnickou osobou, ak zanedbal starostlivosť o riadnu dochádzku dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia79) do materskej školy.“.
10.Za § 39hb sa vkladá § 39hc, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
V konaní začatom pred 1. januárom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“.
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 90/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 182/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 1 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za slovo „dochádzky“ vkladá čiarka a slová „ktoré zo sociálne znevýhodneného prostredia od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa,2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
2) § 3 písm. a) a 144 ods. 1 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č.
36/2005 Z. z.
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2011 Z. z.,
zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) uloží maloletému dieťaťu zo sociálne znevýhodneného prostredia po dovŕšení tretieho roku veku povinnosť absolvovať predprimárne vzdelávanie v materskej škole na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a) § 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č.
300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. , zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 247/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 211 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„(f) zanedbá starostlivosť o jej riadnu dochádzku do materskej školy, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý.“.
Čl. VI
Zákon č.
305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 37 ods. 2 písm. e) a § 37 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.§ 16 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) dieťa, ktoré je dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia12a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 17 ods. 1 sa za slová „pri pomoci“ vkladajú slová „dieťaťu podľa § 16 písm. j) a“.
4.V § 17 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j) navrhuje zriaďovateľovi materskej školy prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na nasledujúci školský rok po dovŕšení tretieho roka veku dieťaťa12b) najneskôr osem mesiacov pred začiatkom nasledujúceho školského roka a súdu uloženie povinnosti takémuto dieťaťu absolvovať toto vzdelávanie, 12c)“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
Poznámky pod čiarou k odkazom 12b a 12c znejú:
12b) § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
12c) § 59 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
5.V § 73 ods. 2 sa písmeno e) dopĺňa dvadsiatym prvým bodom, ktorý znie:
„21. ktorý podáva návrh zriaďovateľovi materskej školy na prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na nasledujúci školský rok po dovŕšení tretieho roka veku dieťaťa12b) najneskôr osem mesiacov pred začiatkom nasledujúceho školského roka,“.
6.Za § 100m sa vkladá § 100n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠100n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 písm. e) dvadsiateho prvého bodu podá zriaďovateľovi materskej školy k 1. januáru 2019 návrh na prijatie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj na dieťa, ktoré v roku 2018 dosiahlo vyšší vek ako tri roky, a to aj v prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré po dni nasledujúcom po začiatku školského roku 2019/2020 dovŕši šiesty rok veku a u ktorého je predpoklad, že nedosiahne školskú spôsobilosť, ak zákonný zástupca prehlási, že podá žiadosť o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
dieťaťa o jeden školský rok alebo žiadosť o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.