Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Krajniak, Boris Kollár, Petra Krištúfková, Peter Pčolinský, Adriana Pčolinská.
Počet cudzincov zo štátov mimo Európskej únie pracujúcich na Slovensku raketovo stúpa. V septembri 2012 pracovalo na Slovensku celkovo 12 tisíc cudzincov. Po piatich rokoch, v septembri 2017 však na Slovensku pracovalo približne 46 tisíc cudzincov, z toho 19 tisíc zo štátov mimo Európskej únie. Príliv lacnej pracovnej sily z krajín mimo Európskej únie sa začal výrazne zväčšovať po podpise Investičnej zmluvy s Jaguárom, v ktorej sa vláda Slovenskej republiky zaviazala urýchliť udeľovanie povolení na pobyt pre občanov zo štátov mimo Európskej únie.
Ešte v septembri 2015 pracovalo na Slovensku iba tisíctristo Ukrajincov, ale v septembri 2017 ich bolo tritisícpäťsto, teda 2,5 násobne viac. Najradikálnejšie sa situácia zmenila v počte Srbov pracujúcich na Slovensku. V septembri 2015 ich u nás pracovalo tisíc, ale v septembri 2017 tento počet stúpol na 11 tisíc. Celkovo sa za posledné dva roky počet zamestnancov zo štátov mimo Európskej únie pracujúcich na Slovensku zvýšil z približne 5 tisíc na 19 tisíc.
Predkladatelia upozorňujú, že vláda Slovenskej republiky by mala okamžite obmedziť udeľovanie pracovných povolení pre ľudí z krajín, ktoré nie členmi tak, ako to robilo Rakúsko a Nemecká spolková republika, ktorí roky svoj pracovný trh ochraňovali aj pred občanmi Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je ochrániť slovenský pracovný trh v prospech občanov Slovenskej republiky pred zahraničnými pracovníkmi, ktorí zamestnávaní na Slovensku cestou pracovných agentúr dočasného zamestnávania alebo iných zamestnávateľov. Tento cieľ navrhujeme realizovať zavedením maximálnej 20 percentnej hranice počtu zahraničných pracovníkov, ktorí môžu byť zamestnávaní u zamestnávateľa prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania alebo inými zamestnávateľmi.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu zníženia počtu nezamestnaných, ako aj zvýšenie dane z príjmov zo závislej činnosti. Návrh zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy z dôvodu zvýšenia počtu voľných pracovných miest. Návrh zákona nebude mať žiadny vplyv na podnikateľské prostredie životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana.
B.Osobitná časť
K čl. I
Pre užívateľského zamestnávateľa sa zavádza limit najviac 20 % počtu zamestnancov z celkového počtu zamestnancov, ktorí u neho zamestnávaní prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania alebo inými zamestnávateľmi.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona od 1. júna 2018.