DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRIŠTÚFKOVÁ, Ľudovít GOGA, Boris KOLLÁR, Zuzana ŠEBOVÁ
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov zvyšuje príspevok štátu na pohreb pre oprávnenú osobu zo súčasných 79,67 eur na 150,00 eur, čo bude mať pozitívny dopad na obyvateľstvo Slovenskej republiky a negatívny dopad na rozpočet verenej správy.
Vychádzajúc z údajov zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2016 bol príspevok na pohreb vyplatený po 49 224 zosnulých osobách vo výške 3 918 967 eur.
Za predpokladu vývoja počtu zosnulých osôb v Slovenskej republiky ako za rok 2016 by predložený návrh zákona zvýšil výdavky z rozpočtu verejnej správy na rok 2018 na 5,9 mil. eur (zvýšenie oproti roku 2016 cca o 2 mil. eur) a v nasledujúcich rokoch približne na 7,4 mil. eur (zvýšenie oproti roku 2016 o 3,5 mil. eur).
A.4. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.