Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková, Ľudovít Goga, Boris Kollár a Zuzana Šebová.
Úmrtie blízkeho človeka je ťažkou skúškou nielen psychiky, ale aj rodinného rozpočtu. Aj napriek tomu, že sa na Slovensku ceny pohrebných služieb líšia, celkové náklady na pohreb v ktoromkoľvek regióne bežne presiahnu 1 000,00 eur.
V súčasnosti štát prispieva na pohreb sumou 79,67 eur. Česká republika prispieva oprávnenej osobe na pohreb 179,00 eur, čo je takmer dvakrát viac ako v Slovenskej republike. V Maďarsku je vyplácaný príspevok na pohreb vo výške 10 % z nákladov spojených s najlacnejším pohrebom. Podľa zistení predkladateľov najviac na pohreb prispieva Poľsko a to vo výške 954,00 eur.
Cieľom návrhu zákona je zmierniť výdavky oprávnenej osoby spojené s pohrebom občana Slovenskej republiky a to zvýšením jednorazovej štátnej sociálnej dávky, ktorá nebola valorizovaná od účinnosti zákona, t.j. od roku 1998 a to z aktuálnej sumy 79,67 eur na 150,00 eur.
Predkladaný návrh zákona vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je vyčíslený v doložke vplyvov. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zvýšiť príspevok na pohreb zo súčasných 79,67 eur na 150,00 eur pre oprávnené osoby.
K bodu 2
Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie, ktorým sa upravuje konanie na vyplácanie zvýšeného príspevku na pohreb.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona od 1. júna 2018.