NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 483/2004 Z. z., zákona č. 396/2007 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 odsek 1 sa slová „2 400 Sk“ nahrádzajú slovami „ 150,00 eur.“.
2.Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júna 2018
V konaní o príspevku na pohreb začatom pred 1. júnom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. mája 2018, sa postupuje podľa zákona účinného do 31. mája 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2018.