DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Peter PČOLINSKÝ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Adriana PČOLINSKÁ.
V Slovenskej republike je v súčasnom období evidovaných 3,7 milióna exekúcií. Vyplýva to zo štatistík Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Exekútorom platná legislatíva umožňuje zrážať dlh aj z nemocenskej dávky, z dôchodku a z výživného. Podľa najnovších informácií zo Sociálnej poisťovne dokonca viac ako 34 tisíc dôchodcov exekvovanú časť dôchodku.
Cieľom tohto návrhu zákona je zabezpečiť, aby občania Slovenskej republiky neboli pri exekúcii neúmerne zaťažovaní nadmernými nákladmi. Preto navrhujeme, aby odmena a tiež služby, za vykonanie ktorých exekútor nárok na vyplatenie odmeny, boli oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Znížia sa tým náklady na exekúciu pre dlžníkov občanov Slovenskej republiky o 20%. Odstráni sa tak stav, na ktorý občania Slovenskej republiky dlhodobo poukazujú ako na nevyvážený, neprimeraný a nespravodlivý.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy, nebude mať dopad na podnikateľské prostredie, bude mať pozitívne sociálne vplyvy . Nebude mať vplyv na životné prostredia ani na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa oslobodiť platenie dane z pridanej hodnoty z odmeny exekútora.
K bodu 2
Ustanovuje sa, aby sa predmetné oslobodenie od dane z pridanej hodnoty vzťahovalo aj na exekúcie, ktoré začali pred účinnosťou tohto zákona. Týmto návrhom sa znížia celkové náklady na exekúcie, ktorými sú zaťažovaní občania Slovenskej republiky.
Čl. II
Legislatívno-technická úprava v návrhu zákona k realizácii oslobodenia dane z pridanej hodnoty pri odmene exekútora.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. júna 2018.