DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter KRESÁK a Peter ŠTARCHOŇ.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce poslancov NR SR a umožnenie rýchlej orientácie v návrhoch zákonov tak samotným poslancom, ako aj širokej verejnosti, v prípade novelizácie zákonov, ktoré v Národnej rade Slovenskej republiky predkladajú poslanci alebo výbory, zavedením povinnosti navrhovateľa prikladať k návrhu novelizovaného právneho predpisu aj jeho informatívne konsolidované znenie.
Od roku 2015 slovenský právny poriadok pozná obdobnú povinnosť, no táto sa vzťahuje iba na vládne návrhy novelizácií právnych predpisov predkladané do pripomienkového konania 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znená zákona č. 310/2016 Z.z.).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a v súlade s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
V prípade novelizácie právnych predpisov uľahčuje informatívne konsolidované znenie právneho predpisu (t.j. znenie celého zákona, ktorý sa navrhuje novelizovať, ako aj všetkých novelizovaných súvisiacich zákonov, so zapracovaním a vyznačením všetkých navrhovaných zmien a doplnení) orientáciu v navrhovaných zmenách nielen poslancom NR SR, ale aj širokej verejnosti. Existujúci právny a informačný portál Slov-Lex síce má, ako relevantný zdroj právnych informácií, prinášať nové právne predpisy a vyhlasované ich konsolidované znenia v už právne záväznej podobe, avšak tie nie k dispozícii a navyše počas samotného legislatívneho procesu, v prípade návrhov zákonov, ktoré podávajú výbory a poslanci NR SR tieto informácie absentujú. Návrh zákona v danom kontexte reflektuje Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 310/2016 Z. z.), § 7, ods. 1., písmeno g) podľa ktorého v prípade návrhu právneho predpisu predkladaného do pripomienkového konania
okrem paragrafového znenia a ďalších náležitostí, je potrebné pripojiť aj informatívne konsolidované znenie novelizovaného právneho predpisu.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. júla 2018.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej Peter KRESÁK a Peter ŠTARCHOŇ
Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v práve Európskej únie,
b) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie
vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.