NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č.
77/1998 Z. z.
, č.
86/2000 Z. z.
, č.
138/2002 Z. z.
, č.
100/2003 Z. z.
, č.
551/2003 Z. z.
, č.
215/2004 Z. z.
, č.
360/2004 Z. z.
, č.
253/2005 Z. z.
, č.
320/2005 Z. z.
, č.
261/2006 Z. z.
, č.
199/2007 Z. z.
, č.
400/2009 Z. z.
, č.
38/2010 Z. z.
, č.
153/2011 Z. z.
, č.
187/2011 Z. z.
, č.
191/2011 Z. z.
, č.
237/2011 Z. z.
, č.
69/2012 Z. z.
, č.
79/2012 Z. z.
, č.
236/2012 Z. z.
, č.
296/2012 Z. z.
, č.
330/2012 Z. z.
, č.
309/2013 Z. z.
, č.
402/2013 Z. z.
, č.
375/2015 Z. z.
, č.
399/2015 Z. z.
, č.
1/2017 Z. z.
a č.
55/2017 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 1 znie: „Ihneď po otvorení každej schôdze zaznie v rokovacej sále štátna hymna Slovenskej republiky“.
Doterajšie odseky 1 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 9.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.