NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z, ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. a ústavného zákona č. 137/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 77 odsek 1 znie:
„(1) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, predsedu vyššieho územného celku, starostu obce, sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl a príslušníka ozbrojeného zboru.“.
2.Za čl. 154f sa vkladá čl. 154g, ktorý znie:
Čl. 154g
Na poslanca vykonávajúceho funkciu predsedu vyššieho územného celku a starostu obce vo funkčnom období, ktoré začalo pred 1. májom 2018, sa vzťahuje právna úprava podľa doterajších právnych predpisov.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018.