NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018
o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)zodpovednosť verejných činiteľov za škodu spôsobenú štátu,
b)uplatňovanie práva na náhradu škody štátom,
c)uplatňovanie práva na náhradu škody treťou osobou v mene štátu,
d)odmenu a trovy konania v súvislosti s uplatňovaním práva na náhradu škody treťou osobou v mene štátu.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)škodou spôsobenou štátu je škoda, ktorá vznikla štátu alebo územnej samospráve pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) a s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe,2)
b)verejným činiteľom je fyzická osoba, ktorá je oprávnená konať v mene orgánu verejnej moci a fyzická osoba, ktorá je orgánom verejnej moci,
c)treťou osobou je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spôsobilosť mať práva a povinnosti a uplatňuje v mene štátu nárok na náhradu škody spôsobenej štátu,
d)orgánom konajúcim v mene štátu je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ŠTÁTU
§ 3
Rozsah zodpovednosti
(1) Verejný činiteľ je povinný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) a s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, 2) postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.
(2) Verejný činiteľ, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) a s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe,2) hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu spôsobenú štátu.
(3) Verejný činiteľ sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že bol pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, v súvislosti s ktorým vznikla škoda štátu, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe viazaný konať spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody spôsobenej štátu, a z tohto dôvodu nebol oprávnený konať inak, než ako konal.
(4) Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami1) alebo s majetkom štátu alebo územnej samosprávy, v súvislosti s ktorým vznikla škoda spôsobená štátu, podieľalo viacero
1) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
verejných činiteľov, zodpovedá za škodu spôsobenú štátu ten verejný činiteľ, ktorý vykonal právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(5) Ak právny úkon podľa odseku 4
a) vykonalo viacero verejných činiteľov spoločne, zodpovedajú za škodu spôsobenú štátu spoločne a nerozdielne,
b) vykonal kolektívny orgán, ktorého členom je verejný činiteľ, zodpovedá za škodu spôsobenú štátu len v prípade, ak ako člen tohto orgánu vyjadril s týmto úkonom súhlas.
(6) Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 4 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu spôsobenú štátu aj osoba, ktorá takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonala.
TRETIA ČASŤ
UPLATNENIE NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY
§ 4
Uplatnenie nároku na náhradu škody štátom
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej štátu možno uplatniť len, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že verejný činiteľ porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) a s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe 2).
(2) Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou je verejný činiteľ viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) a s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe 2), ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je verejný činiteľ viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami1) a s majetkom štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, 2), nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
(4) Právo na náhradu škody spôsobenej štátu má štát.
(5) Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej štátu koná z úradnej povinnosti v mene štátu generálny prokurátor, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6) Ak rozhodnutie podľa odseku 1 vydá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie, je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi.
(7) Ak ide o škodu spôsobenú štátu, najneskôr sa právo na náhradu škody spôsobenej štátu premlčí za desať rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
§ 5
Uplatnenie práva na náhradu škody treťou osobou v mene štátu
(1) Právo na náhradu škody spôsobenej štátu môže v mene štátu uplatniť aj tretia osoba.
(2) Tretia osoba, ktorá vedomosť alebo podozrenie o vzniku škody spôsobenej štátu, môže na to orgán konajúci v mene štátu na základe písomného podnetu (ďalej len „podnet“) upozorniť a vyzvať tento orgán na uplatnenie práva na náhradu škody spôsobenej štátu podľa § 4 ods. 5.
(3) Z podnetu musí byť zrejmé označenie verejného činiteľa, ktorý škodu spôsobil alebo mal spôsobiť, spôsob, akým škoda vznikla alebo mala vzniknúť, a predpokladaná výška škody spôsobenej štátu.
(4) Orgán konajúci v mene štátu posúdi podnet do 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak po predbežnom prerokovaní považuje orgán konajúci v mene štátu podnet za opodstatnený, je povinný ho s treťou osobou prerokovať do 60 dní odo dňa doručenia jej podnetu, a to v mieste bydliska tejto tretej osoby. Orgán konajúci v mene štátu je povinný zaslať tretej osobe odpoveď na jej podnet v lehote 90 dní odo dňa jeho doručenia tomuto orgánu, v ktorej uvedie, či uplatní na súde v mene štátu právo na náhradu škody spôsobenej štátu.
(5) Ak sa orgán konajúci v mene štátu rozhodne neuplatniť právo na náhradu škody spôsobenej štátu, môže vo veci uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej štátu v mene štátu konať tretia osoba, ktorá podala podnet, a to odo dňa doručenia odpovede podľa odseku 4. Uplatnenie práva na náhradu škody spôsobenej štátu v mene štátu sa týka výlučne veci, ktorá bola predmetom podnetu, a nevzťahuje sa na uplatnenie práva na výkon rozhodnutia,3) v prípade ktorého je oprávnenou osobou výlučne štát.
(6) Právo podľa odseku 5 musí tretia osoba uplatniť na súde bez zbytočného odkladu. Toto právo tretej osoby zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr v lehote 60 dní odo dňa doručenia odpovede podľa odseku 4 alebo odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa odseku 7. Z návrhu podaného treťou osobou na súd musí byť okrem všeobecných náležitostí4) zrejmé, že osobou,
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
4) § 127 ods. 1 Civilného sporového poriadku.
ktorej sa plniť to, čo sa navrhuje uložiť vykonateľným rozhodnutím súdu, je orgán konajúci v mene štátu.
(7) Tretia osoba môže postupovať podľa odseku 5 aj v prípade, ak jej orgán konajúci v mene štátu nezašle odpoveď v lehote podľa odseku 4. Ak orgán konajúci v mene štátu nezašle tretej osobe odpoveď, predpokladá sa, že zaslal odpoveď, v ktorej tretej osobe oznámil, že sa rozhodol neuplatniť právo na náhradu škody spôsobenej štátu v mene štátu; za deň doručenia tejto odpovede sa považuje piaty deň po uplynutí lehoty na zaslanie odpovede podľa odseku 4.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ODMENA A TROVY KONANIA
§ 6
Podielová odmena
(1) Tretej osobe, ktorá v mene štátu uplatnila na súde právo na náhradu škody spôsobenej štátu podľa § 5 ods. 5 v lehote podľa § 5 ods. 6 (ďalej len „oprávnená osoba“) sa poskytne za podmienok uvedených v tomto zákone podielová odmena.
(2) Na poskytnutie podielovej odmeny je právny nárok, ktorý po smrti oprávnenej osoby prechádza na jej právnych nástupcov.5)
(3) Odmenu poskytuje orgán konajúci v mene štátu postupom podľa § 8 a 9.
§ 7
Podmienky poskytnutia podielovej odmeny
(1) Podielová odmena patrí oprávnenej osobe, ktorá mala v konaní na súde vo veci uplatnenia práva v mene štátu na náhradu škody spôsobenej štátu aspoň čiastočný úspech.
(2) Oprávnenej osobe, ktorá mala vo veci uvedenej v odseku 1 plný úspech, sa poskytne podielová odmena vo výške 30% z hodnoty verejných prostriedkov1) a majetku štátu alebo územnej samosprávy podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe2) (ďalej len „hodnota“) vráteného štátu alebo územnej samospráve v súlade s osobitným predpisom3) (ďalej len „navrátený majetok“) s výnimkou postupu podľa § 8 ods. 7.
(3) Oprávnenej osobe, ktorá mala vo veci uvedenej v odseku 1 len čiastočný úspech, sa poskytne podielová odmena vo výške polovice sumy uvedenej v odseku 2.
5) § 20a a § 460 až 487 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
(4) Ak je oprávnených osôb viac, poskytne sa podielová odmena tej z nich, ktorá uplatnila právo na náhradu škody vo veci uvedenej v odseku 1 ako prvá; ak je aj takýchto osôb viac, poskytne sa podielová odmena týmto osobám rovnakým dielom.
§ 8
Postup pri poskytnutí podielovej odmeny
(1) Žiadosť o poskytnutie podielovej odmeny môže oprávnená osoba podať orgánu konajúcemu v mene štátu do šiestich mesiacov odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia súdu vo veci podľa § 5 ods. 5; ak si v tejto lehote oprávnená osoba právo na poskytnutie odmeny neuplatní, toto právo zaniká. Na žiadosť o poskytnutie odmeny podanú po tejto lehote orgán konajúci v mene štátu neprihliada.
(2) Žiadosť o poskytnutie podielovej odmeny obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska oprávnenej osoby, ak ide o fyzickú osobu, a tiež aj označenie subjektu, v ktorého mene vystupuje právnická osoba v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo alebo bydlisko a miesto podnikania, ak sa miesto podnikania líši od miesta bydliska, a identifikačné číslo. Žiadosť o poskytnutie podielovej odmeny obsahuje aj žiadosť podľa § 10 ods. 2, ak je to opodstatnené, a podáva sa na tlačive, ktorého vzor určí orgán konajúci v mene štátu podľa § 14; tlačivá k dispozícii na orgáne konajúcom v mene štátu, ktorý ich zverejní aj na svojom webovom sídle.
(3) Orgán konajúci v mene štátu pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny podľa § 7 ods. 4 posúdi, komu a v akej výške táto odmena patrí.
(4) Orgán konajúci v mene štátu rozhodne o žiadosti o poskytnutie odmeny do šiestich mesiacov odo dňa jej doručenia.
(5) Orgán konajúci v mene štátu vyplatí oprávnenej osobe odmenu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznalo poskytnutie odmeny.
(6) Ak je pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny potrebné stanoviť všeobecnú hodnotu navráteného majetku, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)
(7) Ak v čase rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie odmeny nie je známa hodnota navráteného majetku, vychádza sa pri stanovení výšky podielovej odmeny z hodnoty uvedenej v právoplatnom rozhodnutí súdu vo veci podľa § 5 ods. 5.
§ 9
Oprávnenia a povinnosti zamestnancov orgánu konajúceho v mene štátu
6) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
(1) Zamestnanci orgánu konajúceho v mene štátu, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny, pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnení nahliadať do príslušných spisov a požadovať od príslušných orgánov a súdov súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré nevyhnutné na vydanie rozhodnutia o poskytnutí odmeny.
(2) Zamestnanci orgánu konajúceho v mene štátu, ktorí rozhodujú o žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny, povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu týchto žiadostí a subjektoch, ktoré ich podali, ako aj o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa konania o poskytnutí podielovej odmeny, ktoré sa dozvedeli pri plnení svojich úloh. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj vtedy, ak títo zamestnanci prestali byť zamestnancami orgánu konajúceho v mene štátu.
§ 10
Trovy konania
(1) Oprávnenej osobe, ktorá mala v konaní na súde vo veci uplatnenia práva v mene štátu na náhradu škody spôsobenej štátu aspoň čiastočný úspech, patrí okrem podielovej odmeny aj náhrada účelne vynaložených trov konania, ak jej tieto náhrady neboli priznané súdom podľa osobitného predpisu7).
(2) Žiadosť o zaplatenie trov konania podľa odseku 1 je súčasťou žiadosti o poskytnutie podielovej odmeny v súlade s § 8 ods. 2 druhej vety a ustanovenia § 8 a 9 sa na ňu vzťahujú rovnako.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
Poistenie vo veci zodpovednosti za škodu pri uplatnení nároku na náhradu škody štátom
Ak sa v konaní podľa § 4 zistí, že verejný činiteľ je poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, je orgán konajúci v mene štátu povinný pred podaním návrhu na súd predbežne prerokovať nárok na náhradu škody s poisťovňou, ktorá poistenie uzatvorila.
§ 12
Poistenie vo veci zodpovednosti za škodu pri uplatnení nároku na náhradu škody treťou osobou
7) § 255 až 261 Civilného sporového poriadku.
(1) Ak súd v konaní začatom na návrh tretej osoby podľa § 5 ods. 5 a 6 zistí, že verejný činiteľ je poistený vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, konanie zastaví8) a postúpi vec orgánu konajúcemu v mene štátu, ktorý prerokuje nárok na náhradu škody s poisťovňou, ktorá poistenie uzatvorila.
(2) Ak nie je nárok na náhradu škody pri prerokovaní podľa odseku 1 uspokojený čo aj v časti, orgán konajúci v mene štátu je povinný podať návrh na začatie nového konania9) vo veci uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej štátu v mene štátu.
(3) Oprávnenej osobe sa poskytne za podmienok uvedených v tomto zákone podielová odmena aj v prípade uspokojenia nároku na náhradu škody podľa odsekov 1 a 2, pričom pri stanovení výšky podielovej odmeny sa v prípade podľa odseku 1 vychádza z výšky škody uhradenej poisťovňou a v prípade podľa odseku 2 z hodnoty navráteného majetku alebo z hodnoty podľa § 8 ods. 7, ak v čase rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie odmeny nie je známa hodnota navráteného majetku.
§ 13
Regresná náhrada
(1) Právo verejného činiteľa na regresnú náhradu vznikne iba vtedy, ak bola škoda uhradená.
(2) Vo veciach regresnej náhrady sa postupuje podľa osobitných predpisov10).
§ 14
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,11) s výnimkou postupu pri poskytovaní odmeny podľa § 8.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vzťahy podľa tohto zákona sa spravujú Občianskym zákonníkom.
(3) Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom alebo rozhodnutie medzinárodnej organizácie, ktorým je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak.
§ 15
Splnomocňovacie ustanovenie
8) § 161 ods. 3 Civilného sporového poriadku.
9) § 93 ods. 1 písm. c) Civilného sporového poriadku.
10) Napríklad § 13a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 166 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Vzor žiadosti podľa § 8 ods. 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá orgán konajúci v mene štátu do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Zodpovednosť za škodu podľa tohto zákona sa vzťahuje na škodu spôsobenú štátu odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 17
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018.