z 21. decembra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z . z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona 257/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 27 sa slová „neodkladná starostlivosť“ nahrádzajú slovami „zdravotná starostlivosť nepresahujúca 24 hodín“.
2.§ 2 sa dopĺňa odsekom 33, ktorý znie:
„(33) Doplnkové ordinačné hodiny nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín za podmienok podľa § 2a poskytovateľ, ktorý uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou2b) a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť za podmienok podľa § 2a osobám, ktoré poistencami tejto zdravotnej poisťovne a sú objednané na vyšetrenie prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb.“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
2b) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Doplnkové ordinačné hodiny
(1) Doplnkové ordinačné hodiny musia byť určené tak, aby
a) ich rozsah za kalendárny týždeň nepresiahol 30% schválených ordinačných hodín v kalendárnom týždni,
b) počet osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín v kalendárnom mesiaci nepresiahol 30% z celkového počtu osôb vyšetrených v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci,
c) v pracovný deň
1.začínali najskôr od 13. hodiny a trvali nepretržite do konca pracovnej doby, alebo
2.začínali kedykoľvek, ak v tento deň nie určené ordinačné hodiny a nejde o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti.
(2) Zdravotná starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín sa poskytuje osobe najneskôr do 20 dní po objednaní sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý overenie zhody,2c) pričom takéto objednanie sa osoby sa považuje za preukázateľný súhlas tejto osoby s podmienkami úhrady zdravotnej starostlivosti poskytovanej počas doplnkových ordinačných hodín uhrádzanej podľa odseku 3.
(3) Zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín uhrádza osoba podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ. Úhrada osoby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín za jednu návštevu nemôže presiahnuť 30 eur.
(4) Doplnkové ordinačné hodiny nemožno určiť, ak
a)rozsah ordinačných hodín bez doplnkových ordinačných hodín je za týždeň menší ako 30 hodín,
b)ide o ambulantnú pohotovostnú službu,
c)ide o poskytovanie zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti,
d)poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti nie je registrovaný v informačnom systéme na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií.
(5)Na vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť objednaná a v doplnkových ordinačných hodinách poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti môže byť vyšetrená len osoba, ktorá s týmto poskytovateľom uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa § 12 ods. 7.
3
(6)Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý určené doplnkové ordinačné hodiny, musí spolu s ordinačnými hodinami umiestniť na viditeľnom mieste aj nápis „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ pre doplnkové ordinačné hodiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2c znie:
2c) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
4. V § 4 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.“.
5.V § 4 ods. 6 sa za slová „a sociálnej kurately4ab)” vkladajú slová „(ďalej len „zariadenie sociálnej pomoci“)“ a slová „so štandardnými ošetrovateľskými postupmi“ sa nahrádzajú slovami „v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi.“.
6.§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník, ktorý diagnostikoval osobe chorobu patologického hráčstva, je povinný informovať túto osobu o tom, že poskytovateľ je povinný zaslať hlásenie o osobe s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva podľa osobitného predpisu6ab) do národného centra zdravotníckych informácií a že na základe tohto hlásenia bude zapísaný do registra fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier podľa osobitného predpisu6ac) ak osobitný predpis neustanovuje inak.6ad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ab až 6ad znejú:
6ab) § 10 ods. 1 písm. m) a n) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. …/2017 Z. z.
6ac) § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.
6ad) § 79 ods. 14 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. …/2017 Z. z.“.
7.V § 7 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci.“.
8.V § 8 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak všeobecný lekár odporúča pacientovi poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa druhej vety, je povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť8a) v elektronickej zdravotnej knižke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
9.V § 8 ods. 4 sa na konci sa pripája táto veta, ktorá znie:
„Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení elektronického záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke, odporúčanie lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.“.
4
10.V § 8 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „všeobecného lekára“ vkladajú slová „alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť“.
11. V § 8 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa § 8 ods. 10.“.
12.V § 8 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Rovnako je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o poskytnutej ambulantnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke.8b) Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení záznamu o poskytnutej ambulantnej starostlivosti správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
8b) § 5 ods. 1 písm. b) ôsmy bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
13.V § 8 ods. 8 druhej vete sa slová „ak ide o poskytovanie liečby“ nahrádzajú slovami „ak ide o poskytnutie liečby alebo ak ide o poskytnutie diagnostiky formou zobrazovacieho vyšetrenia“.
14.V § 8 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak lekár špecialista odporúča pacientovi poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 5 písm. b) alebo poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby alebo o poskytnutie diagnostiky formou zobrazovacieho vyšetrenia, je povinný bezodkladne vytvoriť záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke. Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť odporúčanie v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.“.
15.§ 8 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Výsledok vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa poskytuje prostredníctvom elektronického záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.8c) Na základe dohody poskytovateľov sa výsledok vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v listinnej podobe nevyhotoví.
(10) Poskytovateľ ambulantnej starostlivosti môže na žiadosť osoby poskytovať domácu starostlivosť mimo ordinačných hodín, ktorú osoba uhrádza podľa cenníka všetkých zdravotných výkonov.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c) § 5 ods. 1 písm. b) štvrtý bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
16. V § 8a ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „pri poskytovaní návštevnej služby nesmie byť zo strany organizátora prerušené poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.“.
17.V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
5
„Ústavnú starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť aj na základe elektronického záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti.8d) Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení elektronického záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára do ústavnej starostlivosti odporúčanie v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
8d) § 5 ods. 1 písm. b) siedmy bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
18. § 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o prepustení osoby z ústavnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke.8e) Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení záznamu o prepustení osoby z ústavnej starostlivosti lekársku prepúšťaciu správu v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8e znie:
8e)§ 5 ods. 1 písm. b) deviaty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
19.Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Ústavná pohotovostná služba
(1) Ústavná pohotovostná služba poskytovaná poskytovateľom ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ako
a)urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu8f) alebo na urgentnom príjme 2. typu8f) alebo
b)zdravotná starostlivosť v ambulancii ústavnej pohotovostnej služby.
(2) Zdravotnícky pracovník poskytovateľa ústavnej starostlivosti v nemocnici, ktorý poskytoval urgentnú zdravotnú starostlivosť osobe, ukončí tejto osobe poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme podľa odseku 1 písm. a), ak zdravotný stav osoby
a)nevyžaduje poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby alebo
b)vyžaduje poskytovanie ústavnej starostlivosti.
(3)Zdravotnícky pracovník poskytovateľa ústavnej starostlivosti v nemocnici, ktorý poskytoval urgentnú zdravotnú starostlivosť osobe, je povinný pri ukončení poskytovania ústavnej pohotovostnej služby tejto osobe na urgentnom príjme podľa odseku 1 písm. a) vyhotoviť správu o poskytnutí urgentnej starostlivosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8f znie:
8f) § 7 ods. 15 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
20.Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci
(1) Zariadenie sociálnej pomoci môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, ak ju poskytujú zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa osobitného predpisu.9aa)
6
(2) Zariadenie sociálnej pomoci, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť je povinné
a)poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi,
b)spĺňať základné materiálno-technické vybavenie podľa prílohy č. 1,
c)viesť zdravotnú dokumentáciu podľa § 19 ods. 2.
(3) Zariadenie sociálnej pomoci, ktoré uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou zmluvu podľa osobitného predpisu,9ab) musí mať určenú osobu zodpovednú za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci (ďalej len „zodpovedná osoba“). Zodpovedná osoba môže byť určená najviac pre dve zariadenia sociálnej pomoci, ak každé z týchto zariadení sociálnej pomoci menej ako 10 lôžok určených pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, a musí byť v pracovnoprávnom vzťahu s každým z týchto zariadení sociálnej pomoci.
(4) Zodpovedná osoba nesmie vykonávať činnosť odborného zástupcu poskytovateľa.
(5) Zodpovedná osoba musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, trojročnú odbornú prax a musí spĺňať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v
a)komunite,
b)pediatrii,
c)psychiatrii,
d)odboroch vnútorného lekárstva,
e)odboroch chirurgie alebo
f)onkológii.
(6) Zariadenie sociálnej pomoci podľa odseku 3 poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci, ktorá spĺňa indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „indikačné kritériá“). Splnenie indikačných kritérií v súlade so štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi posudzuje zodpovedná osoba a indikuje všeobecný lekár na základe návrhu zodpovednej osoby o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
(7) Indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci podľa odseku 3 a vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnej pomoci ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9aa a 9ab znejú:
9aa) § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9ab) § 7a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
21.V § 19 ods. 2 písm. c) sa za slová „o chorobe osoby,” vkladajú slová „žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje“.
22.§ 19 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ak sa poskytnúť zdravotná starostlivosť v doplnkových ordinačných hodinách alebo ako domáca starostlivosť na žiadosť osoby mimo ordinačných hodín, zdravotná dokumentácia osoby musí obsahovať aj zápis, v ktorom sa uvedie poučenie osoby v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti, že ide o zdravotnú starostlivosť uhrádzanú touto osobou podľa
7
cenníka všetkých zdravotných výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ, výška úhrady za poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti a poučenie o možnosti poskytnutia zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia mimo doplnkových ordinačných hodín. Tento zápis musí osoba potvrdiť ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi svojim podpisom.“.
23.V § 24 sa odseky 5 až 7 vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31b sa vypúšťa.
24.V § 41 odsek 1 znie:
„(1) Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti alebo našiel mŕtve telo mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,41a) na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“41b) alebo útvaru Policajného zboru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a a 41b znejú:
41a) § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41b) § 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
25.V § 41 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „úmrtie, ktoré sa mu oznámilo podľa odseku 1, a“ a za slová „v zdravotníckom zariadení“ sa vkladajú slová „ústavnej starostlivosti“.
26.V § 41 ods. 3 sa za slová „v zdravotníckom zariadení“ vkladajú slová „ústavnej starostlivosti“.
27. § 42 sa vypúšťa.
28.V § 43 odsek 8 znie:
„(8) Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len
a)prehliadku mŕtveho tela,
b)pitvu, vrátane príslušných vyšetrení,14)
c)zdravotné výkony potrebné na účely odberu ľudských orgánov, ľudských tkanív a ľudských buniek,45)
d)zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu,
e)vyberanie implantovaných zdravotníckych pomôcok, ak je to účelné, okrem zubno- lekárskych pevných protetických výrobkov,
f)ďalšie úkony ustanovené osobitným predpisom.46)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
46) Zákon č. 131/2010 Z. z.“.
29.V § 45 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) vydáva štandardné postupy na výkon prevencie, štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy a uverejňuje ich na svojom webovom sídle,“.
30.V § 45 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ac).
8
Doterajšie písmená ad) až al) sa označujú ako písmená ac) až ak).
31.V § 46 ods. 1 písm. m) sa za slovo „hodiny“ vkladajú slová „a doplnkové ordinačné hodiny,“.
32.§ 49g sa vypúšťa.
33.Zákon sa dopĺňa prílohou č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 576/2004 Z. z.
Základné materiálno-technické vybavenie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci
1.tlakomer a fonendoskop,
2.glukomer,
3.teplomer,
4.ústne lopatky,
5.emitná miska,
6.krajčírsky centimeter,
7.jednorazové ihly, jednorazové striekačky, i. v. kanyly,
8.Esmarchovo ovínadlo,
9.tampóny na dezinfekciu kože,
10.dezinfekčný roztok,
11.indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
12.sterilné štvorce a nesterilné štvorce,
13.sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
14.sterilné ovínadlá a nesterilné ovínadlá,
15.preväzové nožnice,
16.leukoplast,
17.jednorazové podložky,
18.sterilné jednorazové rukavice a nesterilné jednorazové rukavice,
19.ochranná tvárová maska,
20.dóza alebo vrecko na odpadový materiál,
21.pomôcky na podávanie infúznej liečby,
22.odsávačka a sterilné odsávacie katétre,
23.sterilné nasogastrické sondy a Jannetove striekačky,
24.chladnička na lieky s kalibrovaným teplomerom,
25.skrinka na nástroje a zdravotnícky materiál,
26.kartotečná skrinka,
27.polohovateľná posteľ, ak sa ošetrovateľská starostlivosť poskytuje imobilnému pacientovi,
28.antidekubitové pomôcky, ak sa ošetrovateľská starostlivosť poskytuje imobilnému pacientovi.“.
9
Čl. II
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z. a zákona č. 257/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 sa slovo „Na“ nahrádza slovami „Ak tento zákon alebo osobitný predpis8a) neustanovuje inak, na“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 2a, § 6 ods. 13, § 8 ods. 10, § 19 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
2.V § 3 odsek 15 znie:
„(15) Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb11g) a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,11h) ak majú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu;11i) výšku paušálnej úhrady ustanovuje osobitný predpis.11j)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11i a 11j znejú:
11i) § 7a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
11j) § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. …/2017 Z. z.“.
3. § 3 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16) Ak zdravotné výkony boli poskytnuté počas doplnkových ordinačných hodín11k) alebo pri domácej starostlivosti na žiadosť osoby11l) neuhrádzajú sa na základe verejného zdravotného poistenia; to sa nevzťahuje na zdravotné výkony neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
(17) Na základe verejného zdravotného poistenia sa zdravotné výkony uhrádzajú podľa odsekov 2 4, 9, 11 a 15 a § 7, ak ich indikoval počas doplnkových ordinačných hodín lekár poskytovateľa, ktorý uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou podľa osobitného predpisu30) (ďalej len „zmluvný poskytovateľ“) a majú sa vykonať u iného zmluvného poskytovateľa mimo doplnkových ordinačných hodín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11k a 11l znejú:
11k) § 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
11l) § 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
4.§ 8 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) neuhrádza zdravotná starostlivosť cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá nie je verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu16a) a ktorá sa preukáže dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti;16b) poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rozsahu, v akom sa uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, hradí štát prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.
10
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:
16a) § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16b) § 27c ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5. V § 38 ods. 8 sa písmeno c) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,“.
6. V § 38 ods. 8 sa písmeno d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,“.
7. V § 38 ods. 8 písmeno e) znie:
„e) podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený:
1.poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného predpisu,27)
2.nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,“.
8. V § 38 ods. 8 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety.“.
9.V § 44 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
10.Príloha č. 7 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z, zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z. a zákona č. .../2017 Z. z. (tlač 706) sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) vykonávaní prehliadky mŕtveho tela.5a)“.
11
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 47b až 47f zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
2.V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Pevná sieť poskytovateľov je také určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci minimálnej siete, aby sa zabezpečilo poskytovanie ústavnej pohotovostnej služby9b) na príslušnom území s prihliadnutím na kritériá uvedené v odseku 1 písm. a) d). Zdravotné poisťovne zaradia do pevnej siete každého poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje urgentnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu podľa osobitného predpisu9c); v okrese, v ktorom takýto poskytovateľ nie je zaradený do pevnej siete, zdravotná poisťovňa zaraďuje do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú pohotovostnú službu na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby tak, aby pre každý okres Slovenskej republiky bola splnená podmienka, že najmenej jeden poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradený do pevnej siete poskytuje zdravotnú starostlivosť na území
a) príslušného okresu alebo
b) okresu susediaceho s príslušným okresom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:
9b) § 9a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
9c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
3.§ 7 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Urgentný príjem 1. typu a urgentný príjem 2. typu prevádzkové útvary poskytovateľa podľa odseku 4 písm. a), v ktorých sa poskytuje urgentná zdravotná starostlivosť. Poskytovateľ podľa odseku 4 písm. a), ktorý poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 2. typu a spĺňa požiadavky podľa § 8 ods. 1 a 2 sa môže na základe písomného súhlasu ministerstva označiť za Traumacentrum.“.
4.Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:
49) § 18, § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 5 a príloha č. 2 prvý bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 79 ods. 1 písmeno w) znie:
„w) zabezpečiť
1.vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu pre dohľad,55aa) poskytovať úradu pre dohľad potrebnú súčinnosť pre zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel podľa osobitného predpisu55ab) a nariaďovať pitvy podľa osobitného predpisu,55b) ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
2.vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel55ac) svojim prehliadajúcim lekárom, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55aa až 55ac znejú:
55aa) § 47d ods. 7 a 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
55ab) § 47d ods. 13 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
55ac) § 47c ods. 2 a 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
6.V § 79 ods. 1 písmeno y) znie:
12
„y) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou
1. ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia,
2. pre každú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a pre každú ambulanciu doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby, ak ide o organizátora alebo
3. ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu,“.
7. V § 79 ods. 1 písmeno za) znie:
„za) ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom a doplnkové ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom, ak určené a označiť doplnkové ordinačné hodiny nápisom „DOPLNKOVÉ ORDINAČNÉ HODINY“ a schválené ordinačné hodiny a doplnkové ordinačné hodiny dodržiavať; povinnosť dodržiavať doplnkové ordinačné hodiny neplatí v čase, v ktorom poskytovateľ nemá objednaných pacientov,“.
8.V § 79 ods. 1 písmeno zg) znie:
„zg) zapisovať a aktualizovať údaje osoby v pacientskom sumári elektronickej zdravotnej knižky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,55f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55f znie:
55f) § 6 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.V § 79 ods. 1 písmeno zi) znie:
„zi) vytvoriť bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti v rámci poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti príslušný elektronický zdravotný záznam podpísaný elektronickým podpisom prostredníctvom informačného systému poskytovateľa do elektronickej zdravotnej knižky; to sa nevzťahuje na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s tehotenstvom a pôrodom podľa osobitného predpisu,55i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55j sa vypúšťa.
10.V § 79 ods. 1 písm. zj) sa slová „psychiatria, klinická psychológia, poradenská psychológia alebo pracovná a organizačná psychológia“ nahrádzajú slovami „psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia“.
11. V § 79 ods. 1 písm. ap) sa za slová „35 ordinačných hodín55jat)“ vkladajú slová „bez doplnkových ordinačných hodín55jav)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jav znie:
55jav) § 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
12. V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenami at) až aw), ktoré znejú:
13
„at) umožniť pacientom, ak určené doplnkové ordinačné hodiny, objednanie sa na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín prostredníctvom národného informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý má overenie zhody,55e)
au) poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr do 20 dní od objednania sa pacienta prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý overenie zhody,55e) ak ide o poskytovateľa, ktorý má určené doplnkové ordinačné hodiny,
av) poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania všeobecného lekára počas ordinačných hodín najneskôr do 20 dní od objednania sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb prevádzkovaného národným centrom zdravotníckych informácií alebo informačného systému na objednávanie osôb, ktorý overenie zhody,55e) ak ide o poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorý určené doplnkové ordinačné hodiny,
aw) do 20. dňa kalendárneho mesiaca oznamovať v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni poistenca, ktorému bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v predchádzajúcom mesiaci počas doplnkových ordinačných hodín alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa osobitného predpisu,55jaw) informáciu o tomto poistencovi v rozsahu v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike a výkonoch, ktoré mu boli poskytnuté za predchádzajúci kalendárny mesiac.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jaw znie:
55jaw) § 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ..../2017 Z. z.“.
13.§ 79 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný zaslať národnému centru hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva55d) na účely evidencie tohto pacienta v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier podľa osobitného predpisu.55l) Ak by pacient chcel odmietnuť liečbu z dôvodu evidencie v tomto registri, poskytovateľ hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva podľa prvej vety nezašle, ale túto skutočnosť písomne zaznamená v zdravotnej dokumentácii; povinnosť tohto poskytovateľa podľa osobitných predpisov55m) a povinnosť podľa prvej vety sa týmto považuje za splnenú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55l a 55m znejú:
55l) § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2016 Z. z.
55m) § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2016 Z. z. § 10 ods. 1 písm. m) a n) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
14.§ 79b sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobe s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá sa preukáže dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.58cf)“.
14
Poznámka pod čiarou k odkazu 58cf znie:
58cf) § 27c ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.§ 80ab sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Základná zložka mzdy60aab) sestry 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon povolania sestry nadobudnutím vysokoškolského vzdelania I. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu60aab) a vykonáva najmenej 5 rokov prax v tomto špecializačnom odbore v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 1,00 -násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60aab znie:
60aab) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
16.V § 81 ods. 1 písm. a) sa za slová „okrem § 79 ods. 1 písm. g),“ vkladá slovo „w),“.
17.V § 81 ods. 1 písm. g) sa slovo „a“ za slovami „ah), an)“ nahrádza čiarkou a slová „a ap).“ sa nahrádzajú slovami „ap), as) až av).“.
18.V § 82 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „w),“.
19.V § 82 ods. 10 sa slová „§ 79 ods. 1 písm. ah) a an)“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 1 písm. ah), an), as) až av).“.
20. V § 82 sa odsek 13 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) odseku 14 a 15 poskytovateľovi, ak mu bola za porušenie týchto povinností počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov viac ako dva razy právoplatne uložená pokuta.“.
21.V § 82 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15, ktoré znejú:
„(14) Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu až do výšky 2 000 eur tomu, kto
a)prekročí počtom osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín 30% z celkového počtu vyšetrených osôb v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci podľa osobitného predpisu.66)
b)poruší povinnosť umožniť objednanie pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. as),
c)poruší povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr do 20 dní po objednaní sa pacienta prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. at),
15
d)poruší povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania všeobecného lekára počas ordinačných hodín najneskôr do 20 dní po objednaní sa prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb podľa § 79 ods. 1 písm. au).
(15) Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu do výšky trojnásobku priemerného mesačného príjmu poskytovateľa finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní za posledné tri kalendárne mesiace, najmenej však 1000 eur tomu, kto prijme od osoby úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytovanú počas doplnkových ordinačných hodín a súčasne takúto zdravotnú starostlivosť vykáže zdravotnej poisťovni na úhradu.“.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
66) § 2a ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ..../2017 Z. z.“.
22.§ 82 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Ukladanie pokút za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. w) upravuje osobitný predpis.60d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60d znie:
60d) § 64 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.V § 102m sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.
24.Za § 102ac sa vkladajú § 102ad a 102ae, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠102ad
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Povinnosť poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti vytvoriť príslušný elektronický zdravotný záznam podľa § 79 ods. 1 písm. zh) sa do 31. decembra 2018 nevzťahuje na elektronický záznam žiadanky na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.82)
(2) Povinnosť poskytovateľa vytvoriť príslušný elektronický zdravotný záznam podľa § 79 ods. 1 písm. zh) sa do 31. decembra 2020 nevzťahuje na elektronický záznam návrhu na zaradenie do zoznamu poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.83)
§ 102ae
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
Poskytovateľ je povinný najneskôr do 30. októbra 2018 poskytnúť údaje podľa § 79 ods. 14 vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorej bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva pred 30. júnom 2018 a k uvedenému dňu neukončila liečbu z choroby patologického hráčstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 82 a 83 znejú:
82) § 5 ods. 1 písm. b) tretí bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
16
83) § 5 ods. 1 písm. b) trinásty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č, 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z. a zákona č. 167/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) bezodkladne po nahlásení úmrtia oznámiť úmrtie prehliadajúcemu lekárovi,6c) ktorý je uvedený v rozpise vykonávania prehliadok mŕtvych tiel6d) pre tú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:
6c) § 47d ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z.
6d) § 47d ods. 6 písm. d), § 47d ods. 11 a 12 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z. a zákona č. 256/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) vykonáva u zamestnávateľa, ktorý sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom3aa) pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
3aa) § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.“.
17
2.V § 3 ods. 9 prvej vete sa slová „ktorá je zdravotne poistená v cudzine okrem členských štátov” nahrádzajú slovami „ktorá nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte“.
3.§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ak podáva prihlášku azylant, ktorý nemá pridelené rodné číslo, je povinný spolu s prihláškou predložiť rozhodnutie o udelení azylu. Rodné číslo zdravotnej poisťovni oznámi do ôsmich dní od jeho pridelenia.“.
4.V § 13 ods. 4 sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „neznížený o odpočítateľnú položku podľa § 13a“.
5. V § 13 ods. 5 prvej vete sa za slovo „obdobie“ vkladajú slová „neznížený o odpočítateľnú položku podľa § 13a a“ a vypúšťajú sa druhá a tretia veta.
6.V § 13 ods. 12 sa vypúšťajú slová „písm. a)”.
7.V § 13 ods. 13 sa vypúšťajú slová „písm. a)”.
8.V § 13 ods. 16 sa na konci vypúšťajú slová „písm. a)”.
9.V § 13a ods. 2 sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „3 až 6“.
10.V § 13a odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Odpočítateľná položka upravená podľa odseku 3 sa s rastom vymeriavacieho základu podľa
a) § 13 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyšuje 4 560 eur, alebo
b) § 13a ods. 1 dosiahnutého v rozhodujúcom období znižuje o dvojnásobok časti tohto vymeriavacieho základu, ktorá prevyšuje odpočítateľnú položku podľa odseku 3.
(5) Odpočítateľná položka sa určí ako nižšia zo súm vypočítaných podľa odseku 4.
(6) Odpočítateľná položka v zápornej výške sa neuplatňuje.“.
11.V § 16 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová „ktorý nie je znížený o odpočítateľnú položku podľa odseku 16,“.
12. V § 16 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v písmene d) nie je ustanovené inak,“.
13. V § 16 sa odsek 8 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) poistenca podľa § 11 ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením jeho hospodárskych a sociálnych práv (ďalej len „štrajk“) je 0 eur.“.
14. V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slová „odpočítateľnú položku,“ vkladajú slová „nebol platiteľom poistného podľa § 11 ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku,“.
15.V § 20 ods. 1 v prvej vete sa za slová „odvádza poistné“ vkladajú slová „a za zamestnávateľa“, v druhej vete sa za slová „výšku uplatnenej odpočítateľnej položky“ vkladá
18
čiarka a slová „a vymeriavací základ preddavku na poistné podľa § 16“ sa nahrádzajú slovami „vymeriavací základ podľa § 13 a preddavok na poistné podľa § 16“.
16.V § 23 ods. 2 sa slová „na zamestnanca, za ktorého“ nahrádzajú slovami „na zamestnanca a platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 z dôvodu jeho účasti na štrajku, za ktorých“.
17.V § 23 ods. 9 písm. c) sa za slovami „ods. 2“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „počet poistencov sa oznamuje k prvému dňu a k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca” sa nahrádzajú slovami „Ministerstvu financií Slovenskej republiky a úradu do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci zoznam týchto poistencov v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike; počet poistencov a zoznam týchto poistencov sa oznamuje k prvému dňu a k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho mesiaca,“.
18.V § 23 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 30. novembra nasledujúceho kalendárneho roka, alebo na základe žiadosti do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov, údaje o poistencoch, ktorí platiteľmi poistného za kalendárny rok v členení podľa platiteľa poistného na základe § 11 v elektronickej podobe:
1.za zamestnancov a zamestnávateľov mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho pridelené, bezvýznamové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, identifikačné číslo organizácie, počet dní zamestnania, celková výška príjmov, celková výška príjmov pre uplatnenie odpočítateľnej položky, odpočítateľná položka, vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa, sadzba poistného samostatne za zamestnanca a zamestnávateľa, suma preddavku samostatne za zamestnanca a zamestnávateľa,
2.za samostatne zárobkovo činné osoby mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, identifikačné číslo organizácie, sadzba poistného, suma preddavku,
3.za platiteľov dividend poskytuje mesačné údaje v rozsahu identifikačné číslo organizácie, dátum vyplatenia dividend, rodné číslo príjemcu dividend, ak ho pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, sumu vyplatených dividend, vymeriavací základ, preddavok na poistné,
4.za osoby podľa § 11 ods. 2 poskytuje mesačné údaje v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, sadzba poistného, suma preddavku,
5.za všetkých poistencov údaje z ročného zúčtovania poistného v rozsahu v rozsahu rodné číslo poistenca, ak ho pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, identifikačné číslo organizácie, vymeriavací základ v členení podľa § 13 ods. 1 a 4 a 5, odpočítateľná položka, vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2, vymeriavací základ podľa § 13 ods. 3, vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6, vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7, poistné samostatne za poistenca a zamestnávateľov, vykázané a uhradené preddavky samostatne za poistenca a zamestnávateľov, výsledok ročného zúčtovania vo forme nedoplatku alebo preplatku samostatne za poistenca a zamestnávateľov.”.
19
19.§ 23 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Záväznú formu, vzory výkazov, štruktúru výkazov a metodické pokyny k poskytovaniu údajov podľa odseku 9 písm. e) v elektronickej podobe zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.“.
20.§ 24 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku spôsobom určeným úradom.“.
21.V § 27 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. počet dní evidencie v zozname poistencov podľa písmena b) a v zozname poistencov podľa písmena c).“.
22.V § 27 ods. 3 sa za slovom „poistné“ vypúšťa čiarka a vkladajú tieto slová: „po odpočítaní súčtu preddavkov na nadlimitnú sumu podľa odseku 11 za všetky zdravotné poisťovne; zaplatenými preddavkami na poistné sa rozumejú preddavky na poistné,“.
23.V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa zvýši o mesačný preddavok na nadlimitnú sumu podľa odseku 11.“.
24.V § 27 ods. 8 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. výšku mesačného preddavku na nadlimitnú sumu podľa odseku 11,“.
25.§ 27 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu predstavuje jednu dvanástinu podielu zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva. Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.“.
26.V § 27a ods. 3 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „po odpočítaní nadlimitnej sumy podľa § 27aa ods. 1 za všetkých poistencov“.
27.V § 27a ods. 9 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým až šiestym bodom, ktoré znejú:
„4. počet poistencov s nenulovou nadlimitnou sumou podľa § 27aa ods. 1, 5. celkovú sumu, ktorá predstavuje súčet nadlimitných súm za všetkých poistencov (bod 4),
6. celkové priemerné náklady na jedného poistenca (§ 27aa ods. 3),“.
28. V § 27a ods. 9 sa písmeno b) dopĺňa siedmim a ôsmim bodom, ktoré znejú:
„7. podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za každú zdravotnú poisťovňu,
8. upravenom podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 5 za každú
zdravotnú poisťovňu.“.
29. V § 27a ods. 10 prvej vete sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „upraveného o upravený podiel na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 5.“.
30. Za § 27a sa vkladá § 27aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27aa
Nadlimitná suma
20
(1)Nadlimitnou sumou sa rozumie 80% z čiastky, o ktorú prekračujú skutočné náklady zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca 28 ods. 4 písm. b)] súčet štandardizovaných nákladov skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 a 20-násobku celkových priemerných nákladov na jedného poistenca v období, za ktoré sa ročné prerozdeľovanie vykonáva.
(2)Štandardizované náklady skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 sa určia ako súčin indexu rizika nákladov pre skupinu a celkových priemerných nákladov na poistenca.
(3)Celkové priemerné náklady na poistenca určené ako podiel celkových nákladov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť na všetkých poistencov 28 ods. 4 písm. b)] a celkového počtu poistencov.
(4)Podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume predstavuje súčet nadlimitných súm podľa odseku 1 za všetkých jej poistencov.
(5)Upravený podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume predstavuje rozdiel podielu zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume podľa odseku 4 a súčtu mesačných preddavkov na nadlimitnú sumu za rozhodujúce obdobie.
(6)Štandardizované náklady skupiny a celkové priemerné náklady sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.“.
31. V § 28 ods. 9 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
32. § 28a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra kalendárneho roka na účely výpočtu nadlimitnej sumy podľa § 27aa a kontroly správnosti údajov o poistencoch, ktoré predkladajú zdravotné poisťovne, údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu
a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy je nenulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c) výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d) zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.“.
33.Za § 38ek sa vkladá § 38el, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38el
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)Fyzickej osobe, ktorej vzniklo verejné zdravotné poistenie podľa § 3 ods. 3 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2017 a ktorá nemá dohodnutý mesačný príjem zo zárobkovej činnosti podľa §10b ods.1 písm. a) najmenej v sume určenej osobitným predpisom3aa) pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, zaniká verejné zdravotné poistenie ku 31. decembru 2017.
21
(2) Odpočítateľná položka podľa § 13a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2018 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2017.
(3) Výška mesačného preddavku na nadlimitnú sumu v mesačnom prerozdeľovaní podľa § 27 ods. 11 v rokoch 2018 a 2019 sa určí ako jedna dvanástina z nadlimitnej sumy za obdobie, ktoré dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva.
(4) Pre výpočet hodnoty nadlimitnej sumy za obdobia podľa odseku 1 sa použije postup, ustanovený v § 27aa s indexami rizika nákladov, ktoré boli platné v príslušnom období, ktorého sa výpočet týka.
(5) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 15 dní od účinnosti tohto zákona na účely výpočtu hodnoty nadlimitnej sumy podľa § 27aa a kontroly správnosti údajov o poistencoch, ktoré predkladajú zdravotné poisťovne, údaje o poistencoch za rok 2016 v rozsahu
a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy je nenulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c) výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d) zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.
(6) Mesačné prerozdeľovanie podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v marci 2018 za mesiac január 2018.
(7) Ročné prerozdeľovanie poistného za rok 2017 sa vykoná v roku 2018 podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017.
(8) Od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je sadzba