1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Vypracovanie návrhu zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh vyplýva z potreby implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva.
Nariadenie (EÚ) č. 995/2010 ukladá povinnosť príslušným štátnym orgánom a účastníkom vnútorného trhu s drevom a výrobkami z dreva zamedziť a zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh, pričom každý členský štát má povinnosť určiť jeden alebo viac príslušných orgánov zodpovedných za vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a určiť sankcie za správne delikty v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
Nariadenie (EÚ) č. 995/2010 sa malo začať úplne vykonávať od 3. marca 2013, pričom v Slovenskej republike bolo potrebné, aby sa od uvedeného dátumu vykonával štátny dozor (ďalej len „dozor“) pre účely nariadenia (EÚ) č. 995/2010 voči novým subjektom uvedeným v nariadení, ktorými obchodníci (v tomto zmysle aj spracovatelia), dovozcovia na vnútornom trhu s drevom a výrobkami z dreva a monitorovacie organizácie, a aby sa zabezpečila vymáhateľnosť práv a povinností ustanovených v nariadení (EÚ) č. 995/2010.
Z tohto dôvodu Európska komisia v súlade s prvým odsekom článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zaslala Slovenskej republike odôvodnené stanovisko č. 2016/4139 z 27. apríla 2017, v ktorom sa uvádza, že Slovenská republika neustanovila pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie povinností podľa čl. 4 ods. 1, čl. 4 ods. 2 v spojení s čl. 6 ods. 1 ods. 2 a 6, čl. 4 ods. 3 a čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 995/2010, nesplnila si povinnosti podľa čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 995/2010. Na základe uvedeného hrozí nesplnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo Zmluvy o fungovaní EÚ. V dôsledku toho hrozia Slovenskej republike značné hospodárske škody vo forme finančných sankcií EÚ. Výška finančnej sankcie, ktorá narastá za každý deň trvania porušovania záväzkov Slovenskej republiky, dosiahne ku koncu 2017 sumu 111 938 200 eur.
Návrh zákona implementuje aj nariadenie (ES) č. 2173/2005a jeho vykonávacie nariadenia Komisie (ES) č. 1024/2008, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania FLEGT. Vo vzťahu k nariadeniu (ES) č. 2173/2005 ide o overovanie licencií z tretích krajín, s ktorými má EÚ uzatvorené partnerské dohody.
Z týchto dôvodov návrh zákona zveruje úlohu ústredného orgánu štátnej správy na úseku uvádzania dreva a výrobkov z dreva Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky , ktoré bude aj orgánom štátnej správy kompetentným na overovanie licencií FLEGT. V lesoch nevyhnutných pre potreby obrany štátu bude orgánom dozoru podľa nariadenia (EÚ) č. 995/2010Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Ďalšími orgánmi štátnej správy na úseku uvádzania dreva a výrobkov z dreva z lesných pozemkov budú okresné úrady. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia kontroly obchodníkov s drevom a výrobkami z dreva, dovozcov a fyzických osôb a právnických osôb uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh z iných ako lesných pozemkov orgánom dozoru bude Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Návrh zákona bude mať pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na služby verejnej správy pre občana, pozitívne vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti tak, ako to je uvedené v doložke vybraných vplyvov a v analýzach vplyvov. Nebude mať sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu , zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
1.
Predkladateľ návrhu právneho predpisu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2.
Názov návrhu právneho predpisu: Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
3.
Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom čl. 2 ,(8.) čl. 26 (8.) a čl. 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)1. legislatívne akty: - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010)
2. nelegislatívne akty: - Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 607/2012 zo 6. júla 2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 177, 7.7. 2012)
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy)- Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005) v platnom znení
- Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú.v. ES L 61, 3.3.1997) v platnom znení
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1024/2008 zo 17. októbra 2008 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 277, 18.10. 2008)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4.
Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)
lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- povinnosť určiť príslušné orgány zodpovedné za uplatňovanie nariadenia do 2. decembra 2012 (Čl. 7 ods. 1 nariadenia EUTR), - naradenie sa uplatňuje od 3. marca 2013 (čl. 21 nariadenia EUTR), - lehota určená EK v odôvodnenom stanovisku č. 2016/4139 zo dňa 27. apríla 2017 na prijatie potrebných opatrení do 2 mesiacov od doručenia odôvodneného stanoviska.
b)
lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu
3
smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- bezpredmetné
c)
informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Proti Slovenskej republike bolo podľa čl. 258 ZFEÚ začaté konanie o porušení č. 2016/4139.
d)
informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- bezpredmetné
5.
Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
úplný
6.
Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
4
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Ide o povinnosť implementácie predpisov EÚ:
1/ nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (EUTR)
2/ nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva a z nich vyplývajúce nové povinnosti (FLEGT).
Termín začiatku a ukončenia PPK
jún 2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
jún 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
september 2017
2.Definovanie problému
Návrh je predkladaný za účelom implementácie povinností vyplývajúcich Slovenskej republike z nariadenia EP a Rady (EÚ) o dreve č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a k nemu príslušné implementačné nariadenie Európskej komisie č. 607/2012, ktorým sa objasnila povinnosť členského štátu vykonávať štátny dozor v oblasti kontroly, informačného systému a evidencií pri uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a kontroly príslušných hospodárskych subjektov, obchodníkov a dovozcov. Tieto nariadenia nie v Slovenskej republike od 3. marca 2013, od kedy sa mali začať úplne vykonávať, stále implementované. Návrh preto rieši zabezpečenie kontrol orgánmi štátnej správy: MPRV SR, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady a Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) ako preddavková organizácia napojená rozpočtom na MPRV SR, zavedenie „systémov náležitej starostlivosti“, ako aj sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia č. 995/2010.
Návrh sa ďalej týka nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005, ktorým bol vytvorený licenčný systém FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade), ktoré bolo prijaté ako akčný plán pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve na vyriešenie nezákonnej ťažby dreva a s ňou spojeným obchodom a dovozom dreva do Európskeho spoločenstva a jeho vykonávacieho nariadenia (ES) č. 1024/2008. Týmto nariadením sa implementuje najmä zodpovedný orgán štátnej správy za overovanie licencií z krajín, s ktorými podpísanú dobrovoľnú partnerskú dohodu a v prípade potreby tiež poskytovanie služieb na expertízu druhu dreva, ktorú by zabezpečovala inšpekcia.
Predkladaný materiál má legislatívny charakter.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je implementácia nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva a nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva.
4.Dotknuté subjekty
Dotknutými subjektmi sú orgány štátnej správy a štátne organizácie v pôsobnosti MPRV SR, MŽP SR, SOI, MO SR, MV SR, vlastníci, správcovia a obhospodarovatelia lesov, vlastníci iných pozemkov na ktorých rastú stromy mimo lesa, osoby uvádzajúce drevo po prvýkrát na vnútorný trh, obchodníci s drevom a výrobkami z dreva, prepravcovia, spracovatelia a dovozcovia dreva a výrobkov z dreva.
5.Alternatívne riešenia
V danej veci sa nenavrhujú alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
nie
Ide len o povinnosť implementácie priamo uplatniteľných predpisov EÚ:
5
1/ nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (EUTR)
2/ nariadenia Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva a z nich vyplývajúce nové povinnosti (FLEGT).
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
K návrhu zákona:
A/ bola zverejnená predbežná informácia na portáli SlovLex
B/ boli vykonané konzultácie:
1/ v poradnom orgáne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s podnikateľskými subjektmi a členmi Lesnícko-drevárskej rady na jej zasadnutiach od 08.03.2017 a ďalej priebežne počas celej doby prípravy zákona
2/ s členmi pracovnej skupiny k príprave zákona 23.03.2017 a ďalej priebežne
3/ so zástupcami KLUB 500 dňa 25.04.2017 a ďalej priebežne.
Vznesené pripomienky boli do materiálu zapracované.
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Jozef Dóczy, PhD.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Samostatné oddelenie spracovania dreva
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Tel.: 02 / 592 66 510, sekr. 02 / 592 66 516
Mobil: 0948 021 987
12.Zdroje
Analýza výkonu štátnej správy lesného hospodárstva a jej zaťaženosti z rozborových štandard za rok 2016.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Vyhodnotenie pripomienok:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Pripomienka: Komisia odporúča uviesť odhad priamych finančných nákladov kvôli nákladom na tlač, papier, telefonickú, internetovú komunikáciu pri zavádzaní DDS (vlastný systém náležitej starostlivosti pri každom konkrétnom druhu dreva a výrobkov z dreva).
6
Vyhodnotenie: V časti 3.3.1 upravený text: Udržiavať a vyhodnocovať DDS v súčasnej dobe hospodársky subjekt (od 2.12.2010). Nejde teda o povinnosť, ktorú by zakladal predkladaný návrh zákona, ale ktorá vyplýva z už uplatniteľného nariadenia EUTR. Vyčíslenie nákladov na udržiavanie a vyhodnocovanie DDS v súvislosti s predkladaným návrhom zákona je preto irelevantné.“
Pripomienka: Ďalej odporúča Komisia uviesť orientačnú výšku poplatku za zavedenie a vyhodnocovanie DDS prostredníctvom monitorovacej organizácie v priestore EÚ.
Vyhodnotenie: V časti 3.3.1 upravený text: Pokiaľ by chcel využiť hospodársky subjekt služby monitorovacej organizácie, je vecou dohody, v akej výške uzatvoria zmluvu o poskytovaní takejto služby. Vzhľadom k tomu, že DDS si môže vypracovávať každý hospodársky subjekt sám, nepredpokladáme navýšenie nákladov. V Českej republike podľa dostupných informácií ponúkla monitorovacia organizácia zavedenie DDS za cenu 1500,- EUR.“
Pripomienka: Komisia odporúča taktiež doplniť finančný vplyv na PP, ktorý vznikne v súvislosti s novými povinnosťami súvisiacimi s vedením a pravidelným vyhodnocovaním DDS a povinnosťou preukázať, že drevo a výrobky z dreva boli na trh uvedené legálne a tiež nová povinnosť preukázania dokladmi legálnosť nákupu a predaja za účelom zabezpečenia vystopovateľnosti subjektu, ktorý prvýkrát uviedol drevo a výrobky z dreva na trh.
Vyhodnotenie: Vzhľadom k tomu, že povinnosti vymenované v tejto pripomienke boli určené samotným nariadením EUTR a nejde teda o nové povinnosti, finančný vplyv na realizovanie týchto povinností nie je možné uvádzať.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
Pripomienka: Vzhľadom na to, že z dôvodu porušenia predmetného zákona sa predpokladá výber nedaňových príjmov štátneho rozpočtu vo forme vyrubených pokút a sankcií, žiada Komisia prepracovať doložku vybraných vplyvov tak, že predkladateľ v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu vyznačí aj pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré bližšie popíše v bode 10. Poznámky. Súčasne žiada Komisia v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov doplniť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, kde žiada kvantifikovať očakávané príjmy v jednotlivých rokoch, resp. uviesť odôvodnenie, ak takáto kvantifikácia nie je možná.
Vyhodnotenie:
V časti 2.1.1 doplnený text Pozitívny vplyv na príjmovú časť verejných financií bude mať výber pokút a sankcií. Predpokladá sa, že pri počte 9 kontrolórov sa (s výnimkou roku 2017) vykoná 50 60 kontrol. Nakoľko ide o nový spôsob v zmysle navrhovaného zákona a je pravdepodobné, že v 50% prípadoch môže byť vyrubená pokuta, v súčasnosti nie je možné vyčísliť výšku predpokladaného pozitívneho vplyvu na príjmovú časť verejných financií“. V tomto zmysle je uvedený text aj v časti 2.2.4.
Pripomienka: Predkladateľ v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu za oblasť zamestnanosti predpokladá dopad na štátny rozpočet:
-pre rok 2017: 12 osôb, osobné výdavky v sume 39 280 eur, z toho mzdy 29 040 eur,
-pre roky 2018 až 2020: 12 osôb, osobné výdavky v sume 309 840 eur, z toho mzdy 229 200 eur.
Zároveň uvádza, že finančné prostriedky budú zabezpečené v rámci výdavkov kapitoly MPRV SR a nebudú predstavovať zvýšené požiadavky na prostriedky štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti žiada Komisia do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu doplniť, že všetky dopady za oblasť zamestnanosti budú zabezpečené tak v rámci limitu výdavkov, ako aj v rámci limitu počtu zamestnancov kapitoly MPRV SR.
Vyhodnotenie: V tabuľke č. 5 boli údaje upravené, doplnený text v poznámke pod tabuľkou a text v časti 2.1.1.
Pripomienka: V tabuľke č. 5 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu žiada Komisia doplniť číselné údaje v riadku „Osobné výdavky celkom (v eurách)“, kde nesprávne uvedené nulové hodnoty. Komisia súčasne žiada uviesť správnu výšku priemerného mzdového výdavku v sume 1 591,67 eur namiesto uvedenej sumy 1 395,83 eur. Tiež nie je zrejmé, na aké obdobie je vyčíslený dopad pre rok 2017 v sume osobných výdavkov 39 280 eur, z toho mzdy 29 040 eur pre 12 zamestnancov. V tejto súvislosti Komisia upozorňuje na účinnosť navrhovaného zákona od 01.01.2018 a uvedené žiada do materiálu doplniť.
Vyhodnotenie: číselné údaje v riadku „Osobné výdavky celkom (v eurách)“ boli doplnené. Počet zamestnancov v roku 2017 bol zmenený na 4, čo uvádzame v časti textu pod tabuľkou č. 5 v poznámkach, že „s vedúcim LDI a 3 administratívnymi pracovníkmi (celkom 4 zamestnancami) sa počíta od 1. septembra 2017 z dôvodu potreby prípravy podkladov pre vytvorenie LDI, ako aj nastavenia systémov kontrol a zároveň aj poradenstva tak, aby vykonávanie nariadenia o dreve bolo plne funkčné od 1. januára 2018.“
K vplyvom na služby verejnej správy pre občana
7
Pripomienka: V doložke vybraných vplyvov navrhuje Komisia vyznačiť aj negatívne vplyvy ako na občana, tak aj na procesy, pretože zavádzaním nových služieb vznikajú aj nové povinnosti.
Vyhodnotenie: Pripomienka akceptovaná, vyznačený aj negatívny vplyv.
Pripomienka: V analýze vplyvov navrhuje Komisia službu, ktorá je uvedená pri zmene existujúcej služby, úplne vypustiť, pretože výkon štátneho dozoru nie je služba poskytovaná občanovi.
Vyhodnotenie: Text v časti „Zmena existujúcej služby“ bol vypustený.
Pripomienka: Pri nových službách navrhuje Komisia ponechať len zavedenie systémov náležitej starostlivosti, zaviesť vedenie príslušných evidencií, poskytovanie poradenskej činnosti vo vzťahu k príslušným nariadeniam a novému zákonu. Ostatné služby nie sú službami verejnej správy pre občana.
Vyhodnotenie: Upravený text podľa pripomienky.
Pripomienka: Následne odporúča Komisia tým, že sa vypustia niektoré služby, prispôsobiť tomu aj vypracovanie zvyšnej časti analýzy.
Vyhodnotenie: Text bol revidovaný v zmysle pripomienky.
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2017
2018
2019
2020
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
551 400
419 975
406 975
v tom: za MPRV SR/zdroj 111/ 08V
0
551 400
419 975
406 975
z toho:
- vplyv na ŠR
0
551 400
419 975
406 975
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
229 200
229 200
229 200
- vplyv na ŠR
0
229 200
229 200
229 200
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
551 400
419 975
406 975
v tom: za MPRV SR/zdroj 111/ 08V
0
551 400
419 975
406 975
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Finančné prostriedky budú zabezpečené v rámci výdavkov kapitoly MPRV SR zo zdroja 111 programu 08V Udržateľné lesné hospodárstvo. Všetky finančné dopady za oblasť zamestnanosti, ktoré prinesie návrh zákona, najmä v súvislosti s osobnými výdavkami i v rámci limitu počtu zamestnancov, budú zabezpečené z kapitoly MPRV SR.
Pozitívny vplyv na príjmovú časť verejných financií bude mať výber pokút a sankcií. Predpokladá sa, že pri počte 9 inšpektorov sa vykoná 50 60 kontrol ročne. Nakoľko ide o nový spôsob v zmysle navrhovaného zákona a je pravdepodobné, že v 50% prípadoch môže byť vyrubená pokuta, v súčasnosti nie je možné vyčísliť výšku predpokladaného pozitívneho vplyvu na príjmovú časť verejných financií. Návrh zákona nezakladá vplyvy na rozpočet MV SR a nepredstavuje nárast počtu zamestnancov OÚ.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Implementáciu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010 ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, ako aj jeho vykonávacie nariadenie č. 607/2012 zo 6. júla 2012 vydané Európskou komisiou (ďalej len „nariadenia“) účinné od 3. marca 2013, pričom stále neboli určené príslušné orgány na vykonávanie nariadenia. Schválením návrhu sa určí príslušný orgán na vykonávanie nariadení a to Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) ako preddavková organizácia napojená rozpočtom na MPRV SR. Zriadenie inšpekcie je v súlade s § 21 ods. 1 a § 22 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Takýto orgán mala povinnosť Slovenská republika nahlásiť Európskej komisii 2. decembra 2010, čoho dôsledkom je, že Európska komisia adresovala Slovenskej republike odôvodnené stanovisko C (2017) 2666 final zo dňa 27. apríla 2017. Dôvodom pre vedenie konania je nesprávna aplikácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva. Konanie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 o porušení ZFEÚ nebolo začaté. Listom EK SG Greffe (2016) D/18715 zo dňa 8. decembra 2016 bolo SR doručené FO EK C (2016) 7909 final, týkajúce sa porušenia č. 2016/4139. Listom EK SG Greffe (2017) D/644439 zo dňa 28. apríla 2017 bolo SR doručené OS EK C (2017) 2666 final, týkajúce sa porušenia č. 2016/4139.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
10
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Účasť delegácie SR na zasadnutí sa rieši podľa aktuálneho kalendára zasadnutí. Nemá vplyv na aktivity v ďalších rokoch.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2017
2018
2019
2020
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Pri odhadoch objemu finančných prostriedkov, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy sa vychádzalo z nasledovných kategórií:
počet nových vytvorených pracovných miest,
náklady na školenia, semináre pre hospodárske subjekty, odborných lesných hospodárov, orgány štátnej správy, vlastných zamestnancov, obchodníkov, spracovateľov, prepravcov dreva a výrobkov z dreva,
náklady na nákup vzoriek potrebných k identifikácii drevín,
poplatky za laboratórne služby,
náklady na nákup príslušného vozového parku a jeho prevádzkovanie,
náklady na služobné cesty a realizované kontroly,
súdne poplatky,
náklady na nákup meracej techniky, vybavenie kancelárií, pracovných odevov,
ostatné výdavky,
príjmy štátneho rozpočtu z vybratých pokút a sankcií.
Riadiť všetky činnosti bude riaditeľ inšpekcie. Zvýšená administratívna záťaž z dôvodu aplikácie smernice č. 2003/4/ES, vysoký počet súdnych konaní, ako aj slabé povedomie verejnosti o samotnom nariadení vytvára predpoklad potreby 3 administratívnych zamestnancov, ktorí budú informovať verejnosť, ktorá v posledných rokoch enormne zvyšuje záujem o životné prostredie vo svojom okolí. V nariadení vzniká povinnosť informovať verejnosť o výsledkoch kontrol (čl. 11 nariadenia) v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ktoré sa musí citlivo aplikovať z dôvodu ochrany osobných údajov. Zároveň administratívni pracovníci budú poskytovať poradenstvo pre subjekty dotknuté nariadeniami, pripravovať školenia, semináre a ukladať výsledky z kontrol, pripravovať podklady na prokuratúru a súdy. Z dôvodu rozsahu, ktorý nariadenia a návrh definujú, každý občan, ktorý na území Slovenskej republiky uvedie drevo a výrobok z dreva po prvýkrát na vnútorný trh, spracováva, prepravuje, dováža alebo vyváža drevo a výrobky z dreva a obchoduje s nimi, je potenciálny subjekt kontroly s možnosťou postihu sankciami a preto je pre riadne fungovanie inšpekcie potrebných aspoň ďalších 8 zamestnancov inšpektorov, vykonávajúcich štátne dozory, ich vyhodnocovanie a ukončovanie.
11
Implementáciu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010 nie je možné zabezpečiť v existujúcom prostredí NLC a MPRV SR zo súčasného stavu zamestnancov.
Predpokladajú sa nedaňové príjmy štátneho rozpočtu vo forme vyrubených pokút a sankcií. Je predpoklad, že pri počte 9 inšpektorov sa (s výnimkou roku 2017) vykoná 50 60 kontrol ročne, pričom v 50% prípadov môže byť vyrubená pokuta, ktorú v súčasnej dobe nevieme vyčísliť a nebude príjmom kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
12
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
13
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2017
2018
2019
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
551 400
419 975
406 975
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
229 200
229 200
229 200
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
80 640
80 640
80 640
Tovary a služby (630)2
0
146 560
85 135
97 135
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
95 000
25 000
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
95 000
25 000
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
551 400
419 975
406 975
14
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2017
2018
2019
2020
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
12
12
12
z toho vplyv na ŠR
0
12
12
12
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
1591,67
1591,67
1591,67
z toho vplyv na ŠR
0
1591,67
1591,67
1591,67
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
309 840
309 840
309 840
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
229 200
229 200
229 200
z toho vplyv na ŠR
0
229 200
229 200
229 200
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
80 640
80 640
80 640
z toho vplyv na ŠR
0
80 640
80 640
80 640
Poznámky:
15
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Predkladaný návrh zahŕňa každého podnikateľa, fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pokiaľ takáto osoba uvádza drevo a výrobky z dreva podľa prílohy nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010 ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúce z lesného pozemku, ako aj pozemku mimo lesa, po prvýkrát na vnútorný trh, či za poplatok alebo bezplatne.
Takýto podnikateľ, fyzická osoba alebo právnická osoba sa stáva hospodárskym subjektom a v zmysle pripravovaného zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a nariadenia povinnosť udržiavať vlastný systém náležitej starostlivosti pri každom konkrétnom druhu dreva a výrobkov z dreva pred ich uvedením po prvýkrát na vnútorný trh a pravidelne v 12 mesačných intervaloch tento systém vyhodnocovať za predpokladu, že druh dreviny, krajina ťažby a povolenie na ťažbu zostávajú nezmenené. Nariadenie (EÚ) č. 995/2010 sa týka aj obchodníkov s drevom a výrobkami z dreva.
Návrh rovnako rieši orgány štátnej správy zodpovedné za uplatňovanie nariadenia Rady ES č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému nariadenia ES č. 2173/2005 do Európskeho spoločenstva, ako aj sankcie za porušenie tohto nariadenia. Toto nariadenie sa týka iba dovozcov, ktorí dovážajú drevo a výrobky z dreva po prvýkrát na vnútorný trh z tretích krajín, s ktorými podpísanú dobrovoľnú partnerskú dohodu. V súčasnosti je od 15. novembra 2016 jedinou takouto krajinou Indonézia.
Každý občan Slovenskej republiky je potenciálny hospodársky subjekt , aj keď iba jedenkrát uvedie drevo alebo výrobky z dreva po prvýkrát na vnútorný trh.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný
Konzultácie návrhu prebiehali viacerými formami.
Verejné konzultácie:
- zverejnenie predbežnej informácie pre širokú verejnosť na pripomienkovanie prebiehalo od 28.3.2017 do 11.4.2017.
Cielené konzultácie:
- konzultovanie s Lesnícko-drevárskou radou, ako poradným orgánom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prebiehalo od 20.10.2016, ostatné zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady sa uskutočnilo dňa 8.3.2017, na ktorom zúčastnení zástupcovia KLUB 500, Združenia spracovateľov dreva SR, Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov, LESY Slovenskej republiky š.p., Slovenskej lesníckej komory a iní, predkladali svoje pripomienky.
- s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa uskutočnilo pracovné rokovanie a prezentácia návrhu zákona s možnosťou pripomienkovania dňa 6.4.2017 so záverom podporiť prijatie zákona v čo najkratšom čase, aj z dôvodu konania EK voči Slovenskej republike,
- stretnutie pracovnej skupiny zloženej z odborníkov z oblasti štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, lesníctva, legislatívy, školstva (TU Zvolen), štátneho lesného podniku, certifikácie lesov, súkromných vlastníkov a spracovateľov dreva sa uskutočnilo dňa 23.3.2017,
- jednanie so zodpovednými zástupcami Českej republiky za účelom získania poznatkov z implementácie nariadenia a fungovania v praxi od 29.3. do 31.3.2017 na Ústave hospodárskej úpravy lesa, ktorý je poverený Ministerstvom zemědělství Českej republiky.
Hlavým bodom konzultácií bolo predkladať návrhy a pripomienky k prezentovanému návrhu, pričom výsledkom je návrh zákona, ktorý v sebe zahŕňa v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR všetky odôvodnené požiadavky a pripomienky.
Pri konzultáciách boli účastníci oboznámení s tým, že:
-nariadenie (EÚ) č. 995/2010 a nariadenie ES č. 2173/2005 sú platné už v súčasnosti, povinnosť ich implementácie na podmienky Slovenska je nevyhnutná.
-EUTR sa malo pritom uplatňovať už od 3. marca 2013 (Čl. 21),
-povinnosť zavedenia systémov náležitej starostlivosti mala byť uplatňovaná od 2. decembra 2010 (Čl. 6)
-povinnosť určiť príslušné orgány mali členské štáty EÚ od 2. decembra 2010 (Čl. 7),
16
-Slovenská republika, ako posledný štát Európskej únie, nemá implementované nariadenie a z tohto dôvodu aj Európska komisia podala Slovenskej republike odôvodnené stanovisko (infringement) s hroziacimi sankciami.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Udržiavať a vyhodnocovať systém náležitej starostlivosti v súčasnej dobe hospodársky subjekt (od 2.12.2010). Nejde teda o povinnosť, ktorú by zakladal predkladaný návrh zákona, ale ktorá vyplýva z už uplatniteľného nariadenia (EÚ) č. 995/2010. Vyčíslenie nákladov na udržiavanie a vyhodnocovanie systému náležitej starostlivosti v súvislosti s predkladaným návrhom zákona je preto irelevantné.
Pritom systém náležitej starostlivosti si môže udržiavať každý hospodársky subjekt sám, bez zvýšenia priamych finančných nákladov, resp. s nevyhnutými nákladmi na papier, tlač, telefonickú, internetovú komunikáciu. Návrh počíta s tým, že poradenstvo pri zavádzaní systému náležitej starostlivosti u tých hospodárskych subjektov, ktoré si túto povinnosť doteraz neplnili, ako aj súvisiace semináre a školenia, bude zabezpečovať Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) ako preddavková organizácia napojená rozpočtom na MPRV SR a to pre celú Slovenskú republiku, pričom v Českej republike pri tejto činnosti disponujú s rozpočtom presahujúcim 100 000 eur ročne. Zriadenie inšpekcie je v súlade s § 21 ods. 1 a § 22 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hospodársky subjekt môže o vedenie a vyhodnocovanie systém náležitej starostlivosti požiadať aj monitorovaciu organizáciu. Táto možnosť vyplýva z platného nariadenia (EÚ) č. 995/2010. V Slovenskej republike nie takéto monitorovacie organizácie. V priestore ich existuje 13. Pokiaľ by chcel využiť hospodársky subjekt služby monitorovacej organizácie, je vecou dohody, v akej výške uzatvoria zmluvu o poskytovaní takejto služby. Vzhľadom k tomu, že systém náležitej starostlivosti si môže vypracovávať každý hospodársky subjekt sám, nepredpokladáme navýšenie nákladov. V Českej republike podľa dostupných informácií ponúkla monitorovacia organizácia zavedenie systému náležitej starostlivosti za cenu 1500,- EUR.
Platné certifikačné systémy na území Slovenskej republiky nenahrádzajú systém náležitej starostlivosti, môžu však tvoriť základ systému náležitej starostlivosti. To znamená, že môže dôjsť aj k zníženiu priamych finančných nákladov u tých hospodárskych subjektov, ktoré majú vlastný systém náležitej starostlivosti a namiesto platby za vytvorenie a udržiavanie certifikačného systému si hospodársky subjekt môže sám alebo v spolupráci s inšpekciou vytvoriť taký systém, ktorý bude preukazovať, že hospodársky subjekt uvádza drevo a výrobky z dreva, prepravuje ich, spracováva, dováža a obchoduje s nimi v súlade s platnou legislatívou, drevo a výrobky z dreva nepochádza z nezákonných zdrojov a pri ťažbe a obchodovaní s drevom a výrobkami z dreva sa dodržiavajú podmienky trvalo udržateľného hospodárenia.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Nie.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vedenie systému náležitej starostlivosti predstavuje činnosť, ktoré hospodársky subjekt v súčasnej dobe povinnosť vykonávať, aby tým preukázal zákonnosť dreva a výrobkov z dreva, ktoré po prvýkrát uvádza na vnútorný trh. Systém náležitej starostlivosti sa vedie na jednom tlačive, ktoré je vypracované v primeranej miere v tlačenej forme a podpísané zodpovednou osobou ako je vlastník, nájomca, konateľ, štatutár, predseda, splnomocnená osoba alebo odborný lesný hospodár. Vzory tlačív sa predpokladajú zverejniť pred nadobudnutím účinnosti zákona aj na stránke Národného lesníckeho centra Zvolen.
Vo vzťahu k podnikateľom sa nevytvára nová evidencia, do ktorej by mali povinnosť nahlasovať údaje hospodárske subjekty alebo obchodníci.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
17
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
K vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb nedôjde.
Navrhovaná zmena bude mať zavedením štátnych dozorov v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh za následok prísnejšiu reguláciu správania sa všetkých podnikov, ktoré vystupujú ako obhospodarovatelia a správcovia lesov, osoby s právom ťažby v lesoch a mimo lesov na základe zmlúv s vlastníkmi, správcami a obhospodarovateľmi lesov a stromov rastúcich mimo lesov, obchodníkov a spracovateľov ako aj dovozcov dreva a výrobkov z dreva.
Nové, prísnejšie podmienky však vyplývajú z priamo uplatniteľného predpisu EÚ, ktorým je nariadenie (EÚ) č. 995/2010, ktorého implementáciu bola povinná Slovenská republika zabezpečiť už od 3. marca 2013.
U obhospodarovateľov a správcov lesov a dovozcov dreva a výrobkov z dreva teda nejde o nové povinnosti súvisiace s vedením a pravidelným vyhodnocovaním systému náležitej starostlivosti a ich povinnosťou preukázať, že drevo a výrobky z dreva bolo na vnútorný trh uvedené v súlade so zákonmi (u dovozcov, že dovezené drevo a výrobky z dreva pochádzajú z legálnej ťažby v tej ktorej krajine, v ktorej drevo bolo vyťažené).
U obchodníkov s drevom a výrobkami z dreva inšpekcia bude dozorovať povinnosť preukázať dokladmi legálnosť nákupu a predaja za účelom zabezpečenia vystopovateľnosti subjektu, ktorý prvýkrát uviedol drevo alebo výrobky z dreva na vnútorný trh (z hľadiska legálnosti ťažby stromov a ich uvedenia na vnútorný trh).
So všetkými podnikmi a produktmi sa bude zaobchádzať rovnako.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
U tých dovozcov dreva a výrobkov z dreva, ktorí dovážajú drevo a výrobky z dreva z tretích krajín mimo EÚ, ktoré nebudú vedieť poskytnúť doklady preukazujúce legálnosť pôvodu vyťaženého dreva možno predpokladať vyvolanie odlivu cezhraničných investícií, pre sprísnené podmienky, ktoré budú vyplývať zo zavedenia štátnych dozorov a ich povinnosti žiadať z krajiny dovozu doklady preukazujúce, že predávané drevo a výrobky z dreva bolo na vnútorný trh uvedené zákonne a drevo a výrobky z dreva pochádza z ťažby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi z tej ktorej krajiny, v ktorej drevo bolo vyťažené.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Vplyv na cenu alebo dostupnosť základných zdrojov sa nepredpokladá. V dnešnej dobe existujú len orgány štátnej správy zodpovedné za vymožiteľnosť práva nezákonnej ťažby na lesných a nelesných pozemkoch, pričom aj kontrola zákonnosti obchodu s drevom a výrobkami z dreva je riešené len v súvislosti s ochranou konečného spotrebiteľa (Slovenskou obchodnou inšpekciou). Nadobudnutím účinnosti „zákona o dreve“ a vytvorením inšpekcie, sa vyplní medzera, ktorá existuje medzi ťažbou dreva na lesnom pozemku, resp. výrubom dreviny na nelesnom pozemku, dovozom, obchodom a predajom dreva a výrobkov z dreva konečnému spotrebiteľovi a zabezpečí sa vykonateľnosť nariadenia (EÚ) č. 995/2010 a nariadenia ES č. 2173/2005.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie. Bez vplyvu.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how). Bez vplyvu.
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako? Nie.
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nadobudnutím účinnosti