VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-51997/2017
Národnej rady Slovenskej republiky
801
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 13. decembra 2017