1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: PREDS-786/2017
805a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní zákona zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805)
___________________________________________________________________
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 825 z 19. decembra 2017 pridelil zákon zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805) doručený 19. decembra 2017 výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
2
I.
Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805)
v y p l ý v a:
prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon so zmenami, ktoré odôvodnené v časti III a IV a uvedené v časti V rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2017 číslo 5354-2017-KPSR z 19. decembra 2017 nasledovne:
1. V čl. V sa vypúšťajú štvrtý bod, piaty bod a jedenásty bod.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. V osemnástom bode § 23 ods. 9 doplnenom písmene e) 1. bode sa za slovo „základ“ vypúšťajú slová „zamestnanca a zamestnávateľa“.
II.
Určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré uvedené v V časti rozhodnutia prezidenta SR a k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská:
3
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (Výpis zo zápisnice z 21. decembra 2017)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (Výpis zo zápisnice z 21. decembra 2017)
III.
Návrh správy, vrátane stanoviska gestorského výboru, prerokoval Výbor NR SR pre zdravotníctvo na 34. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku bude predkladať návrh na ďalší postup.
Bratislava 21. decembra 2017
Štefan Z e l n í k
predseda
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo