NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2173/2017
978
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. decembra 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, Milana Krajniaka, Adriany Pčolinskej a Petra Pčolinského na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákonč. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 769) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter K r e s á k v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.