NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-2179/2017
972
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. decembra 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej, Eugena Jurzycu, Jozefa Rajtára a Milana Laurenčíka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 772) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter K r e s á k v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.