NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1848/2017
938
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. novembra 2017
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Jančulu, Dušana Tittela, Ľubomíra Petráka a Dušana Galisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonač. 354/2016 Z. z. (tlač 718)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Jančulu, Dušana Tittela, Ľubomíra Petráka a Dušana Galisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonač. 354/2016 Z. z., v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter K r e s á k v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.