NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1833/2017
930
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. novembra 2017
k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Andrej D a n k o v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter K r e s á k v. r.
Natália G r a u s o v á v. r.