Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
31. schôdza výboru
Číslo: CRD-1839/2017
85
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 28. novembra 2017
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 706a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A.p r e r o k o v a l
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 706a);
B. s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C. u r č u j e
poslanca Jozefa V a l o c k é h o
za spoločného spravodajcu výborov a
p o v e r u j e ho, aby
predniesol správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Štefan Z e l n í k
predseda výboru
Jozef V a l o c k ý
overovateľ výboru