NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1833/2017
704a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 12. októbra 2017 č. 872 pridelila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704)
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704) určené výbory prerokovali nasledovne:
-Ústavnoprávny výbor NR SR návrh prerokoval 14. novembra 2017 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh prerokoval 23. novembra 2017 a uznesením č. 68 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
K čl. I
1.V čl. I § 3 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „§ 2,“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozširuje výnimka z vecnej pôsobnosti zákona aj o definíciu osobných údajov.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I § 5 písm. o) sa slovo „tento“ nahrádza slovom „takýto“.
Legislatívno-technická úprava, ktorá spresňuje, že sa na mysli iný osobitný predpis, nie návrh zákona.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I § 5 písm. t) sa slová „§ 34“ nahrádzajú slovami „§ 35“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I § 12 sa slovo „nedodržiavanie“ nahrádza slovom „dodržiavanie“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, na základe ktorej sa ustanovenie zákona zosúlaďuje so znením čl. 4 ods. 4 smernice EP a Rady 2016/679 kde je prevádzkovateľ zodpovedný za súlad so zásadami upravenými v ods. 1 tohto článku.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I § 13 ods. 2 sa slová „tretie strany“ nahrádzajú slovom „príjemcov“.
Gramatické spresnenie textu, ktorou sa uvedené ustanovenie zosúlaďuje s nariadením 2016/679.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I § 16 ods. 2 písm. d) sa slová „tretej strane“ nahrádzajú slovom „príjemcovi“.
Gramatické spresnenie textu, ktorou sa uvedené ustanovenie zosúlaďuje s nariadením 2016/679.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I § 19 ods. 1 písm. a) sa slovo „ako“ nahrádza slovom „ak“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje formulácia ustanovenia napr. s čl. I § 20 ods. 1 písm. a).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I § 19 ods. 1 písm. f) sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 49“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. I § 20 ods. 1 písm. f) sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 49“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I v nadpise pod § 23 sa za slovo „Právo“ vkladá slovo „na“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I § 23 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak “.
Gramatické spresnenie textu, ktorou sa uvedené ustanovenie zosúlaďuje s nariadením 2016/679.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I § 23 ods. 2 písm. a) sa slová „získal alebo spracúval“ nahrádzajú slovami „získali alebo inak spracúvali“.
Legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V čl. I § 29 ods. 9 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú slová „ktorý vydá úrad“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa v zmysle dôvodovej správy určuje orgán príslušný na vydanie všeobecne záväzného predpisu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I v nadpise tretej hlavy v tretej časti nad § 31 sa slovo „SPROSTREDKOVATEĽ“ nahrádza slovom „SPROSTREDKOVATEĽA“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I § 32 ods. 4 sa vypúšťa slovo „schválený“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. I § 34 ods. 2 sa v druhej vete za slovo „prevádzkovateľa“ vkladá slovo „o“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa vkladá chýbajúca predložka.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I § 35 ods. 1 sa slová „na území Európskej únie“ nahrádzajú slovami „na území členského štátu“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozširuje územie, na ktorom možno poveriť zástupcu, aj o štáty Európskeho hospodárskeho priestoru.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V čl. I § 38 ods. 2 druhej vete sa za slová „§ 40 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 44,“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa chýbajúci vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. I § 41 ods. 3 písm. c) sa slovo „budú“ nahrádza slovom „bude“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.V čl. § 45 ods. 3 sa v druhej vete na konci pripájajú slová „podľa § 46“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Je potrebné jednoznačne určiť pri plnení akých úloh nie je možné odvolať alebo postihovať zodpovednú osobu nakoľko pôvodná formulácia vykazuje znaky nepriamej novely Zákonníka práce.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V čl. I § 48 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo „schváleného“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V čl. I § 50 sa vypúšťa odkaz 21 nad slovo „zmluvou“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 21.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa prečíslujú.
Vypúšťa sa neaktuálny odkaz na zmluvu o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach medzi Československom a Cyprom z roku 1983.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
23.V čl. I § 50 sa slová „uzavretou medzi žiadajúcou treťou krajinou a Európskou úniou alebo Slovenskou republikou.“ nahrádzajú slovami „uzavretou s treťou krajinou, ktorou je Slovenská republika alebo Európska únia viazaná.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.V čl. I § 52 sa za slová „§ 8,“ vkladajú slová „§ 9,“.
V súlade s čl. 4 ods. 1 písm. d) smernice 2016/680 sa dopĺňa medzi zásady spracúvania osobných údajov príslušnými orgánmi aj zásada správnosti.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.V čl. I sa v nadpise tretej hlavy nad § 67 nahrádza slovo „SPROSTREDKOVATEĽ“ slovom „SPROSTREDKOVATEĽA“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
26.V čl. I § 70 ods. 4 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú slová „ktorý vydá úrad“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa v zmysle dôvodovej správy určuje orgán príslušný na vydanie všeobecne záväzného predpisu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.V čl. I § 72 ods. 1 sa slová „príslušnému orgánu z iného členského štátu“ nahrádzajú slovami „orgánu členského štátu príslušného na plnenie úloh na účely trestného konania“, slová „príslušný orgán iného členského štátu“ sa nahrádzajú slovami „orgán členského štátu príslušný na plnenie úloh na účely trestného konania“ a slová „takémuto príslušnému orgánu“ sa nahrádzajú slovami „takémuto orgánu“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje formulácia v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku „príslušný orgán“ v čl. I § 3 ods. 3.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.V čl. I § 73 ods. 2 sa slová „v rámci Európskej únie“ nahrádzajú slovami „a orgánmi členských štátov príslušnými na plnenie úloh na účely trestného konania“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje formulácia v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku „príslušný orgán“ v čl. I § 3 ods. 3 a zadefinovaný pojem „členský štát“ v čl. I § 5 písm. aa).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.V čl. I § 77 ods. 2 sa slová „medzi členskými štátmi a tretími krajinami“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
30.V čl. I § 78 ods. 3 prvej vete sa slovo „zaradenia“ nahrádza slovom „zaradenie“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
31.V čl. I § 81 ods. 4 písm. c) sa slová „Európskej únie“ nahrádzajú slovami „územia členských štátov“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje text o spolupráci medzi orgánmi dozoru mimo členských štátov.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
32.V čl. I § 82 ods. 7 znie:
„(7) Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7) Predsedovi úradu patrí plat vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor. Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slovenskej republiky.“
Je potrebné určiť konkrétne platové náležitosti predsedu úradu a orgán, ktorý platové a iné náležitosti predsedu úradu určuje a tiež stanoviť minimálnu výšku platu predsedu úradu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
33.V čl. I § 83 ods. 1 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7)“.
Legislatívno-technická zmena, ktorá spresňuje a jednoznačne ustanovuje, že aj podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
34.V čl. I § 86 ods. 7 písm. f) sa vypúšťa čiarka za slovom „podklady“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
35.V čl. I § 86 ods. 8 text za bodkočiarkou znie: „počas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnove certifikátu neplynie.“.
Spresnenie textu o neplynutí lehoty aj v konaní o obnove certifikátu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
36.V čl. I § 86 ods. 9 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „počas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnove certifikátu neplynie.“.
Spresnenie textu o neplynutí lehoty aj v konaní o obnove certifikátu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
37.V čl. I § 86 ods. 10 písmená a) a b) znejú:
„a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 8 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v určenej lehote.“.
Zosúladenie textu o zastavení konania s odsekmi 8 a 9 daného paragrafu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
38.V čl. I § 86 ods. 17 druhej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o vydanie certifikátu“.
Spresnenie textu vzhľadom na odseky 6 a 7 daného paragrafu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
39.V čl. I § 86 ods. 18 úvodná veta znie: „Certifikovaná osoba je počas platnosti certifikátu povinná“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
40.V čl. I § 87 ods. 7 písm. e) sa vypúšťa slovo „akreditačných“.
Legislatívno-technická úprava, keďže nejde o akreditačné činnosti.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
41.V čl. I § 87 ods. 10 písmená a) a b) znejú:
„a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 8 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v určenej lehote.“.
Zosúladenie textu o zastavení konania s odsekmi 8 a 9 daného paragrafu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
42.V čl. I § 87 ods. 12 sa slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
43.V čl. I § 88 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) uvedenie predmetu certifikačných kritérií.“.
Spresňuje sa text o náležitostiach žiadosti o udelenie akreditácie.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
44.V čl. I § 88 ods. 5 sa v úvodnej vete slovo „priloží“ nahrádza slovom „priložiť“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
45.V čl. I § 88 ods. 5 sa vypúšťa písm. e).
Písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
Vypúšťa sa obsahovo duplicitné ustanovenie s písmenom d).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
46.V čl. I § 88 ods. 6 sa číslica „7“ nahrádza číslicou „9“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje nesprávny vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
47.V čl. I § 88 ods. 8 písmená a) a b) znejú:
„a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 6 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 7 v určenej lehote.“.
Zosúladenie textu o zastavení konania s odsekmi 6 a 7 daného paragrafu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
48.V čl. I § 92 písm. f) sa slová „§ 96 písm. a)“ nahrádza slovami „§ 95 písm. a)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
49.V čl. I § 92 písm. j) sa slovo „preveriť“ nahrádza slovom „posúdiť“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje pojem s ustanovením čl. I § 97 ods. 5.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
50.V čl. I § 95 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a c)“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa chýbajúci vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
51.V čl. I § 96 ods. 2 sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný text.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
52.V čl. I § 97 ods. 7 sa za slovo „vyzve“ nahrádza slovami „písomne vyzve“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje pojem s ustanovením čl. I § 97 ods. 9 písm. c).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
53.V čl. I § 97 ods. 9 písm. c) sa slová „odseku 5“ nahrádza slovami „odseku 7“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
54.V čl. I § 99 ods. 4 sa v legislatívnej skratke slová „vedúci dozorného orgánu“ nahrádzajú slovami „vedúci dozorný orgán“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje pojem s ustanovením čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
55.V čl. I § 100 ods. 2 sa slová „z vlastnej iniciatívy“ nahrádzajú slovami „bez návrhu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje pojem s ustanovením čl. I § 100 ods. 1.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
56.V čl. I § 100 ods. 5 písm. d) sa slovo „jej“ nahrádzajú slovom „jeho“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
57.V čl. I § 102 sa vypúšťa odsek 3.
Odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Odstránenie z dôvodu duplicity so správnym poriadkom, ktorý dostatočne ustanovuje, čo rozhodnutie správneho orgánu obsahovať.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
58.V čl. I § 104 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 78 ods. 8 a 11,“ nahrádzajú slovami „§ 71,“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje duplicitná možnosť uložiť dve sankcie za rovnaké porušenie zákona a opravuje sa nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
59.V čl. I § 104 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 51 až 49“ nahrádzajú slovami „§ 49 až 51“.
Gramatická úprava textu.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. II
60.V čl. II sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 35c ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vypustenie odseku 4 v § 35c (čl. II bod 2).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
61.V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 35gb ods. 3 sa slová „§ 35gd ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 35ga ods. 3“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz v zákone o Vojenskej polícii.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
62.V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 35gb ods. 6 sa slová „§ 35b ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 35b ods. 7 a 8“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vypustenie odseku 6 v § 35b (čl. II bod 1).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. III
63.V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 69a ods. 5 sa v prvej vete a druhej vete slová „odsekov 1 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vypustenie odseku 6 v § 69a (čl. III bod 4).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. VII
64.Čl. VII sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 92b ods. 1 a § 93a ods. 2 až 4 sa vypúšťajú slová „a informovania“.
Bod 2 sa označuje ako bod 3.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca vecne s novelizačným bodom 1 v tomto článku. Vypustenie daných slov je nevyhnutné na dosiahnutie správnej harmonizácie zákona o bankách s nariadením 2016/679.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
65.Za Čl. VII sa vkladá nový čl. VIII, ktorý znie:
Čl. VIII
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 41/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016), zákon č. .../2017 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 13 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.
3. V § 13 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.
4. V § 13 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) ak účelom využitia archívneho dokumentu je historický výskum alebo iný vedecký výskum.“.
Ostávajúce články sa primerane prečíslujú.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je v nadväznosti na novú úpravu ochrany osobných údajov rozšíriť prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch aj na účely využitia archívneho dokumentu na historický výskum alebo iný vedecký výskum.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. VIII
66.V čl. VIII bode 8 sa vypúšťa odkaz 5e nad slovo „postupmi“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5e.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa príkladmý odkaz na technickú normu.
67.V čl. VIII sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 2 v § 4 (čl. VIII bod 6).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
68.Za článok VIII sa vkladá nový článok IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 297/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 451/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 335/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 440/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom.12b) Advokát pri spracúvaní osobných údajov v zmysle prvej vety tohto odseku postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.12c)
(7) Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 12b a 12c znejú:
12b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
12c) Čl. 4 ods. 7 (EÚ) 2016/679.“.
2.§ 18 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu,12d) ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.
(9) Komora uznesením môže upraviť ďalšie práva a povinnosti komory, advokátov a dotknutých osôb prijatím kódexu správania podľa osobitného predpisu.12e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12d a 12e znejú:
12d) Čl. 14 ods. 5 písm. d), čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 (EÚ) 2016/679.
12e) Čl. 23, čl. 40 a čl. 90 (EÚ) 2016/679.“.
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa navrhuje osobitne upraviť možnosti rešpektovanie povinnosti profesijnej mlčanlivosti a osobitnej úpravy ochrany práv tretích osôb v právnom postavení klienta.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. X
69.V čl. X bod 3 sa za slovo „54b“ vkladajú slová „ods. 4“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje ustanovenie, kde sa má vykonať navrhovaná zmena.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
70.V čl. X bod 5 sa na konci dopĺňajú slová „vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 46f“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa dopĺňa vypustenie poznámky pod čiarou, ktorá sa vypustením odsekov 4 až 11 stáva nadbytočnou.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
K čl. XII
71.V čl. XII sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1.V § 1 ods. 6 sa slová „až 15“ nahrádzajú slovami „až 14“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 v § 7 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
72.V čl. XII bod 1 sa slová „odsek 13“ nahrádza slovami „odsek 14“, slová „14 42“ sa nahrádzajú slovami „15 až 43“ a slová „13 až 41“ sa nahrádzajú slovami „14 až 42“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 v § 7 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
73.V čl. XII sa za bod 1 vkladajú nové body 2 až 16, ktoré znejú:
„2. V § 7 ods. 4 sa slová „17 a 18“ sa nahrádzajú slovami „16 a 17“.
3. V § 7 ods. 21 sa za slovom „odseku“ číslo „21“ nahrádza číslom „20“.
4. V § 7 ods. 24 úvodnej vete sa slová „20 až 24“ nahrádzajú slovami „19 až 23“.
5. V § 7 ods. 25 sa číslo „25“ nahrádza číslom „24“ a číslo „39“ sa nahrádza číslom „38“.
6. V § 7 ods. 26 úvodnej vete sa číslo „20“ sa nahrádza číslom „19“.
7. V § 7 ods. 27 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.
8. V § 7 ods. 29 sa číslo „32“ nahrádza číslom „31“.
9. V § 7 ods. 30 sa číslo „30“ nahrádza číslom „29“.
10. V § 7 ods. 31 úvodnej vete sa slová „30 a 31“ nahrádzajú slovami „29 a 30“.
11. V § 7 ods. 33 úvodnej vete sa slová „35, 36 a 38“ nahrádzajú slovami „34, 35 a 37“ a číslo „33“ sa nahrádza číslom „32“.
12. V § 7 ods. 34 až 38 sa číslo „34“ nahrádza číslom „33“.
13. V § 7 ods. 38 sa číslo „26“ nahrádza číslom „25“.
14. V § 7 ods. 40 sa slová „20 40“ nahrádzajú slovami „19 39“ a slová „17 19“ sa nahrádzajú slovami „16 až 18“.
15. V § 7 ods. 41 písm. a) sa slová „25 a 32“ nahrádzajú slovami „24 a 31“.
16. V § 11 ods. 2 sa slová „20 až 43“ nahrádzajú slovami „19 až 42“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 v § 7 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
74.V čl. XII bod 2 sa slová „písm. d)“ nahrádza slovom „písm. b)“, odkaz na poznámku pod čiarou „32ba“ sa nahrádza odkazom „32b“ a poznámka pod čiarou k odkazu 32ba sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávne označenie ustanovenia, kde sa vykonať navrhovaná zmena a vypúšťa sa vloženie nadbytočnej (duplicitnej) poznámky pod čiarou.
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
75.V čl. XII sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. V § 20a ods. 3 písm. h) a § 20b ods. 5 písm. e) sa slová „16 18“ nahrádzajú slovami „15 17“.
4. V § 24 ods. 1 sa slová „17 až 43“ nahrádzajú slovami „16 až 42“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 v § 7 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
76.V čl. XII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „17 až 19“ nahrádzajú slovami „16 až 18“.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v bodoch 1 76 spoločne s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704)
odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona
schváliť
v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 73 z 28. novembra 2017.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločnú spravodajkyňu, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky Editu Pfundtner, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Erika Jurinová v. r.
predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny