1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________Číslo: 1596/2017
651a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651)
___________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 765 zo 6. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 651) na prerokovanie týmto výborom:
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
2
III.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 233 zo dňa 20. novembra 2017)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 279 zo dňa 3. októbra 2017)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti (uzn. č. 166 zo dňa 3. októbra 2017)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (uzn. č. 57 zo dňa 4. októbra 2017)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.K čl. I, 1. bodu
V doterajšom bode 1, v § 2 písm. d) prvom bode podbod 1a. znie:
„1a. fyzická osoba na území Slovenskej republiky bydlisko, ak možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať,“.
Účinnosť bodu sa navrhuje 1. januára 2018, čo sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Navrhovanou úpravou dochádza k spresneniu ustanovenia. Dôvodom doplnenia kritéria bydliska do definície daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je zosúladenie definície v zákone s medzinárodnou praxou a kontextom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Fyzická osoba na území SR bydlisko, ak splnené dve podmienky. Fyzická osoba na území SR možnosť ubytovania, napr. vlastný alebo prenajatý rodinný dom, byt, iný typ nehnuteľnosti, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie z dôvodu krátkodobých návštev, napr. za účelom pracovných ciest, turizmu, rekreácie. Zároveň musí byť zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať. Tento zámer sa posudzuje so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb (manželka, deti) a ekonomických väzieb (podnikanie, zamestnanie a pod.) fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
2.K čl. I, 2. bodu
V čl. I, 2. bode [§ 2 písm. o), 1. bod] sa slová „osoba, ktorá“ nahrádzajú slovami „osoba alebo subjekt, ktorý“, slová „osobou, ak“ sa nahrádzajú slovami „osobou alebo subjektom, ak“, slová „osobu, ktorá“ sa nahrádzajú slovami „osobu alebo subjekt, ktorý“ a na konci sa pripájajú slová „alebo subjekt“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo konkretizuje citované ustanovenie, ktoré sa vzťahovať tak na osoby, ako aj „subjekty“ právnych vzťahov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3.K čl. I, 4. bodu
V doterajšom bode 4 v úvodnej vete sa slová „až af)“ nahrádzajú slovami „až ag)“ a dopĺňa sa písmeno ag), ktoré znie:
„ag) sídlom sídlo zapísané v obchodnom registri alebo obdobnom registri v zahraničí; ak spoločnosť nemá sídlo zapísané v obchodnom registri alebo obdobnom registri v zahraničí, sídlom sa rozumie územie štátu, podľa ktorého právnych predpisov bola spoločnosť založená alebo zriadená, a u subjektu, ktorý nemá sídlo zapísané v obchodnom registri alebo obdobnom registri v zahraničí, sa sídlom rozumie územie štátu, v ktorom subjekt miesto skutočného vedenia, a ak nie je možné určiť sídlo podľa predchádzajúcich spôsobov, sídlom sa rozumie územie štátu, podľa ktorého právnych predpisov je subjekt založený alebo zriadený.“.
Bod č. 4 - § 2 písm. ag) nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Ustanovenie definuje, čo sa považuje za sídlo spoločnosti alebo subjektu. V prvom rade pôjde o sídlo, ktoré je zapísané v obchodnom registri alebo obdobnom registri v zahraničí. Ak spoločnosť nemá sídlo zapísané v obchodnom registri, potom za sídlo tejto spoločnosti bude považovaný štát na základe ktorého právnych predpisov bola spoločnosť založená alebo zriadená. V prípade subjektov (napr. trustov), ak nebudú mať sídlo zapísané v registri, bude sa za sídlo považovať územie štátu z ktorého riadené správcom resp. administrátorom a ak nebude môcť byť určené sídlo podľa registra alebo štátu riadenia, bude sa za sídlo považovať územie štátu podľa právnych predpisov, ktorých boli subjekty založené alebo zriadené.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
4
„h) príjem priraditeľný daňovníkovi podľa § 2 písm. d) prvého bodu z príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v pomere jeho priamej účasti alebo kontroly podľa prvého bodu na tejto spoločnosti a pri nepriamej účasti alebo kontrole podľa prvého bodu na tejto spoločnosti v rozsahu príjmu, ktorý nebol priradený prostredníctvom priamej účasti alebo kontroly daňovníka na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti; kontrolovanou zahraničnou spoločnosťou daňovníka podľa § 2 písm. d) prvého bodu sa rozumie právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak
1.daňovník podľa § 2 písm. d) prvého bodu sám alebo spolu so závislými osobami podľa § 2 písm. n) r) vykonáva skutočnú kontrolu nad zahraničnou kontrolovanou spoločnosťou alebo účasť na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti; kontrolou sa rozumie aj právo rozhodovať o nakladaní s majetkom subjektu a s výnosom z tohto majetku a účasťou sa rozumie priamy podiel alebo nepriamy podiel na základnom imaní viac ako 10 %, priamy podiel alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach viac ako 10 % alebo nárok na podiel na zisku tejto právnickej osoby alebo subjektu viac ako 10 % a
2.kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) alebo
3.kontrolovaná zahraničná spoločnosť nie je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) a nominálna sadzba dane z príjmov právnickej osoby kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v zahraničí je nižšia ako 50 % sadzby dane podľa § 15 písm. b) prvého bodu v zdaňovacom období daňovníka, počas ktorého končí zdaňovacie obdobie kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v zahraničí alebo kontrolovaná zahraničná spoločnosť sídlo v štáte, ktorý uplatňuje špecifický režim zdanenia, pričom štát so špecifickým režimom zdanenia sa nachádza na zozname týchto štátov, ktorý sa uverejňuje na webovom sídle ministerstva.“.“.
Nový bod č. 5 nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Doterajšie body 5 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Navrhované ustanovenie definuje nový druh príjmu, ktorý je predmetom dane u fyzickej osoby daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. V súvislosti so zavedením pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti u právnických osôb riešených v § 17h sa navrhuje uplatňovanie pravidiel aj u fyzických osôb. Fyzická osoba bude zdaňovať ako súčasť svojich príjmov aj príjmy priraditeľné z kontrolovanej zahraničnej spoločnosti v rozsahu, v akom fyzická osoba účasť alebo kontrolu na tejto zahraničnej kontrolovanej spoločnosti. Za kontrolovanú zahraničnú spoločnosť sa považuje právnická osoba alebo subjekt so sídlom v zahraničí, ak sú splnené nasledovné podmienky:
-fyzická osoba sama alebo spolu so závislými osobami vykonáva kontrolu alebo priamy alebo nepriamy podiel na ZI, hlasovacích právach alebo má právo na podiel na zisku viac ako 10 % a
-kontrolovaná zahraničná spoločnosť je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) alebo
-nie je daňovníkom nezmluvného štátu, ale jej nominálna sadzba dane je nižšia ako 50 % dane z príjmov právnickej osoby v SR alebo sa nachádza na zozname štátov so špecifickým daňovým režimom.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
5.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 6 sa vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 5 sa odsek 7 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť podľa § 19 ods. 2 písm. s) vo výške rozdielu medzi sumou výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a sumou hradenou zamestnancami zamestnávateľovi za takto poskytnutú dopravu pripadajúceho na príslušného zamestnanca, ak úhrada od zamestnancov v úhrne dosiahne aspoň
1. 60 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie takejto dopravy; ak úhrada od zamestnancov v úhrne nedosiahne aspoň 60 %, do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie plnenie vo výške rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou 60 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a úhradou od zamestnancov pripadajúce na zamestnanca, alebo
2. 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom na zabezpečenie takejto dopravy, pričom prevažujúca činnosť zamestnávateľa je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke a takýto spôsob dopravy na miesto výkonu práce využíva najmenej 30 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov;24c) ak úhrada od zamestnancov v úhrne nedosiahne aspoň 30 %, do základu dane (čiastkového základu dane) zamestnanca sa zahrnie plnenie vo výške rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a úhradou od zamestnancov pripadajúce na zamestnanca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
24c) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020.“.“.
Doterajšie body 7 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Cieľom navrhovanej úpravy zákona je s účinnosťou od 1.1.2018 nastaviť jednoznačné podmienky pri zabezpečovaní dopravy na miesto výkonu práce zamestnancov, ak takéto plnenie poskytuje zamestnávateľ vlastnými prostriedkami hromadnej dopravy určenými na prepravu min. 10 osôb alebo na daný účel využije službu iného zmluvného prepravcu. Ak podmienky výkonu práce zamestnanca vylučujú použitie hromadných dopravných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety, môže zamestnávateľ využiť aj iný spôsob dopravy zamestnancov na miesto výkonu práce (napr. doprava zamestnancov do ťažko dostupných terénov lesníci, drevorubači ...)
Na účely oslobodenia nepeňažného príjmu zamestnanca od dane musia byť splnené nasledovné podmienky:
- preukázateľnosť, že neexistuje iná forma pravidelnej verejnej hromadnej dopravy, ktorá by zamestnancom umožnila prepravu do zamestnania podľa potrieb a požiadaviek zamestnávateľa;
- participácia zamestnancov na úhrade zamestnávateľom preukázateľne vynaložených nákladov v úhrne vo výške najmenej 60 %, u zamestnancov výrobného podniku zabezpečujúcich plynulý chod výroby v rámci viaczmennej prevádzky vo výške najmenej 30 %. V prípade zamestnancov výrobného podniku,
6
uplatňujúcich si oslobodenie od dane vo vyššej sume (max. do 70 %), musí platiť ďalšia podmienka, a to, že tento spôsob prepravy využíva aspoň 30 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov. Ak úhrada za dopravu od všetkých zamestnancov nedosiahne ustanovenú sumu, rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 60 % resp. 30 % zo sumy výdavkov preukázateľne vynaložených zamestnávateľom a úhradou od všetkých zamestnancov, pripadajúci na zamestnanca, sa zahrnie do základu dane (čiastkového základu dane) tohto zamestnanca.
Ide o spresnenie zákona v tom zmysle, že zamestnancom sa ukladá povinnosť podieľania sa na úhrade preukázateľne vynaložených výdavkov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. I, 12. bodu
V doterajšom bode 12 úvodná veta znie: „§ 8 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:“ a dopĺňa sa odsek 17, ktorý znie:
„(17) Z príjmov z prevodu cenných papierov podľa odseku 1 písm. e) kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) a z prevodu účasti (podielu) podľa odseku 1 písm. f) na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) sa daň vyberá podľa § 43.“.
Bod č. 12 - § 8 ods. 17 nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Vzhľadom na spôsob zdaňovania príjmov fyzickej osoby z priradených príjmov kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) daňou vyberanou zrážkou sa aj príjem z prevodu akcií alebo účasti na kontrolovanej zahraničnej spoločnosti bude zdaňovať podľa § 43.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I, vypustenie bodov
Doterajšie body 14, 73, 75, 76, 78, 79, 84, 86, 87, 89, 91, 93 96, 117 a 118 sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou 57a, 122ab a 131a sa vypúšťajú.
Doterajšie body 15 až 133 sa primerane prečíslujú.
Uvedené zmeny sa primerane premietnu do ustanovenia o účinnosti zákona.
Navrhuje sa vypustenie a úprava ustanovení súvisiacich so zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky. Navrhované ustanovenia nadväzujú na novelu zákona o bankách a na novelu úveroch na bývanie, ktorý je novelizovaný samostatným
7
článkom v rámci novelizácie zákona o bankách. Uvedené zmeny vykonané v súvislosti so skutočnosťou, že návrh novely zákona o dani z príjmov bude prerokovávaný v druhom a treťom čítaní na inej schôdzi ako novela zákona o bankách. Z dôvodu zamedzenia neaplikovateľnosti niektorých ustanovení uvedených v novele zákona o úveroch na bývanie sa zároveň navrhuje presunúť ustanovenia uvedené v novele zákona o dani z príjmov týkajúce sa poskytnutia daňového bonusu na zaplatené úroky do novely zákona o bankách do samostatného článku, ktorým sa novelizuje zákon o dani z príjmov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I, 16. bodu
V čl. I, 16. bode sa v poznámke pod čiarou k odkazu 59je citácia „zákon č. 261/2017 Z. z. o Štátnej cene Alexandra Dubčeka.“ nahrádza citáciou „zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka.“.
Pozmeňujúci návrh aktualizuje znenie poznámky pod čiarou v zmysle citovaného zákona, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený dňa 14. 9. 2017 (tlač 597).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K čl. I, 19. bodu
V čl. I, 19. bode 11 ods. 14) sa za slovo „prevádzkovaných“ vkladajú slová „na základe povolenia“.
Pozmeňovací návrh pojmovo harmonizuje uvedené ustanovenie so znením čl. I, 56. bodu [§ 22 ods. 6 písm. f)] návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10.K čl. I, 19. bodu
V čl. I, 19. bode 11 ods. 14 druhej vete) sa za slová „do výšky 50 eur“ sa vkladajú slová „za rok“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zosúlaďuje dikciu samotného ustanovenia.
8
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11. K čl. I, 19. bodu
V čl. I sa za bod 19 vkladá nový bod 20, ktorý znie:
„20. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmeno j), ktoré znie: „j) prijaté náhrady škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhovaná zmena za cieľ odstrániť nejednotnosť právnej úpravy týkajúcej sa oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko právnické osoby, na rozdiel od fyzických osôb, nie v súčasnosti oslobodené od dane z príjmov, ktorými prijaté náhrady škôd a náhrady nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Uvedenou zmenou dôjde k vyňatiu prijatých náhrad škôd a náhrad nemajetkovej ujmy na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva zo zdaniteľných príjmov právnickej osoby, čím sa odstráni neefektívne nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu, ktoré sa za súčasného stavu vyplácajú na základe rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva právnickým osobám titulom náhrady škôd a nemajetkovej ujmy, a následne právnické osoby povinné tieto prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu v podobe dane z príjmu.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.K čl. I, nové body
Za doterajší bod 19 sa vkladajú nové body 20 až 22, ktoré znejú:
„ 20.V § 12 odsek 3 znie:
„(3) Daňovníkmi podľa odseku 2 sú
a)občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
b)záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky,68) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, štátne fondy,69) vysoké školy,70) Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Sociálna poisťovňa, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,71) Fond ochrany vkladov, Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenský pozemkový fond, Rozhlas a televízia Slovenska, Garančný fond investícií59), organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli; za daňovníkov, ktorí nie založení alebo zriadení na podnikanie, sa na účely tohto zákona nepovažujú obchodné spoločnosti nezaložené na účel podnikania.“.
9
21. V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „až f)“ nahrádzajú slovami „až g).
22. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) z reklám, ktoré určené na charitatívne účely u daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.“.“.
Nasledovné body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Navrhovanou úpravou sa zavádza u vybraných právnych foriem organizácií nezaložených alebo nezriadených na podnikanie oslobodenie príjmov plynúcich z reklamy a to do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa návrhu zákona sa príjmy z reklám u vybraných právnych foriem daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie nezahŕňajú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom sa o nich účtuje do výnosov, ale v zdaňovacom období, v ktorom boli daňovníkom prijaté. Zákon zároveň ustanovuje povinnosť daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie použiť oslobodené príjmy iba na účel, na ktorý je možné použiť podiel zaplatenej dane podľa § 50 ods. 5 zákona ako je napríklad podpora a rozvoj športu, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv. Povinnosť použitia oslobodených príjmov plynúcich z reklamy na účely podľa § 50 ods. 5 zákona musí daňovník splniť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal. Ak daňovník nepoužije oslobodené príjmy alebo ich časť na zákonom vymedzené účely do uplynutia uvedenej lehoty, je povinný v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota, zvýšiť základ dane vo výške oslobodených príjmov alebo ich nepoužitú časť na vymedzené účely.
Na strane daňovníka, ktorý vynaložil výdavky na reklamu prostredníctvom zákonom vymedzenej právnej formy daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, tieto výdavky daňovými výdavkami až po ich zaplatení.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.K čl. I, 20. bodu
V doterajšom bode 20 v § 13a odsek 1 znie:
„(1) Od dane oslobodené príjmy (výnosy) daňovníka uvedeného v § 2 písm. d) druhom bode z odplát za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie
a)vynálezu chráneného patentom74ba) alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom,74bb) ktoré výsledkom výskumu a vývoja1) vykonávaného daňovníkom, a to aj vynálezu, ktorý je predmetom patentovej prihlášky,
10
a technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru, a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov) ,
b)počítačového programu (softvér), ktorý je výsledkom vývoja1) vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému právu podľa osobitného predpisu,74bc) a to vo výške 50 % z týchto odplát (príjmov).“.
Navrhuje sa uplatňovať oslobodenie len na počítačový program (softvér), ktorý je výsledkom vývoja vykonávaného samotným daňovníkom, čím sa zabezpečuje, že sa bude jednať o softvér s významným prvkom novosti.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
14.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode [§ 13a ods. 6 písm. d)] sa na konci pripája slovo „(softvér)“.
Pozmeňujúci návrh harmonizuje v návrhu zákona použité pojmy (napr. čl. I, 20. bod - § 13a ods. 1 až 5).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode [§ 13a ods. 9 písm. a) a § 13b ods. 10 písm. a)] sa za slovo „zrušený“ vkladá čiarka a slovo „odňatý“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 74bd sa slová „§ 48“ nahrádzajú slovami „§ 46 až 48“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje citované ustanovenie s § 48 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. patentový zákon v znení neskorších predpisov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode 13a ods. 11 úvodnej vete a § 13b ods. 12 úvodnej vete) sa slová „až po období“ nahrádzajú slovami „až po zdaňovacom období“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení [napr. § 2 písm. l), § 4 ods. 3].
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
11
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode (§ 13b ods. 3) sa slovo „zhotovenie“ nahrádza slovom „vývoj“.
Pozmeňovací návrh pojmovo harmonizuje uvedené ustanovenie so znením čl. I, 20. bodu (§ 13a ods. 3) návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.K čl. I, 20. bodu
V doterajšom bode 20 v § 13b ods. 4 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Na účely tohto ustanovenia sa funkciami odbytu okrem činností predaja rozumejú aj činnosti spojené s propagáciou, sprostredkovaním predaja a marketingom predávaných výrobkov a súčasťou ziskovej marže spojenej s funkciou odbytu je aj zisková marža spojená s obchodným menom daňovníka, ochrannou známkou alebo inými nehmotnými aktívami spojenými s týmito funkciami odbytu.“.
Spresňujú sa funkcie odbytu tak, aby sa pod nimi nerozumeli len funkcie spojené s predajom hotových výrobkov, ale aj širšie funkcie spojené s propagáciou, sprostredkovaním predaja a marketingom hotových výrobkov. Zároveň sa navrhuje, aby sa príjmy (výnosy), na ktoré bude možné uplatniť oslobodenie znížili aj o časť ziskovej marže spojenej s obchodným menom daňovníka, ochrannou známkou alebo inými nehmotnými aktívami marketingového charakteru. Uvedené spresnenia vychádzajú z odporúčaní OECD, konkrétne Akcie 5 BEPS, ktoré smerujú k zvýšeniu transparentnosti a zohľadneniu skutočných činností daňovníka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode 13b ods. 5 úvodnej vete) sa slová „nepriame náklady“ nahrádzajú slovami „skutočné nepriame náklady“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky zjednocuje dikciu predmetného ustanovenia.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
12
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.K čl. I, 20. bodu
V doterajšom bode 20 v úvodnej vete sa slová „a 13b“ nahrádzajú slovami „až 13c“ a dopĺňa sa § 13c, ktorý znie:
㤠13c
(1)Od dane je oslobodený príjem z predaja akcií akciovej spoločnosti alebo predaja obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí po splnení podmienok podľa odseku 2, u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a § 2 písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou 16 ods. 2) okrem daňovníka, ktorý vykonáva obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.88)
(2)Oslobodenie podľa odseku 1 sa uplatní, ak
a)príjem z predaja akcií a predaja obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 a
b)daňovník na území Slovenskej republiky vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri vyčíslení základu dane postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c).
(3)Od dane nie je oslobodený príjem z predaja akcií akciovej spoločnosti a predaja obchodného podielu na spoločnosti podľa odseku 1, ktorá je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii. Od dane nie je oslobodený príjem z predaja akcií a predaja obchodného podielu, ak je daňovník podľa odseku 1 v likvidácii.
(4)Podľa odseku 2 písm. a) sa za deň nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 považuje deň
a)splatenia peňažného vkladu,
b)splatenia nepeňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do Obchodného registra; rovnako sa postupuje u prijímateľa nepeňažného vkladu, ak predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol ako individuálne vložený finančný majetok1) alebo ako súčasť vkladu podniku alebo jeho časti,
c)ukončenia obstarávania, ktorým je
1.deň zaregistrovania akcií v evidencii centrálneho depozitára alebo člena centrálneho depozitára, 74bf)
2.deň prevodu rubopisom a odovzdania listinnej akcie, 74bg)
3.deň účinnosti písomnej zmluvy o prevode podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditnej spoločnosti, 74bh)
d)zápisu do obchodného registra, ktorým nastávajú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností podľa osobitného predpisu74bi) u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie, ak predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol daňovník zrušený bez likvidácie; rovnako sa postupuje u daňovníka, ktorý zrušením daňovníka bez likvidácie nadobúda akcie alebo obchodný podiel u právneho nástupcu,
e)zápisu do Obchodného registra pri premiestnení sídla spoločnosti na územie Slovenskej republiky.74bj)
(5)Podľa odseku 2 písm. a) sa za deň nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 nepovažuje
13
a)uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu akcií alebo obchodného podielu v budúcnosti alebo po splnení dohodnutých iných odkladacích podmienok, alebo uzatvorenie inej obdobnej dohody alebo zmluvy,
b)kúpa opcie, alebo
c)získanie predkupného práva na podiel.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74bf až 74bj znejú:
74bi) § 69a a 256 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
74bf) § 22 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
74bg) § 21 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74bh) § 115 Obchodného zákonníka.
74bj) § 26 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
Podľa odseku 1 sa navrhuje oslobodiť od dane z príjmov právnickej osoby príjem z predaja akcií a obchodných podielov na vymedzenom okruhu právnických osôb (ďalej len „príjem z predaja účastí“). Toto oslobodenie sa nebude dotýkať obchodníkov s cennými papiermi, u ktorých je príjem z predaja účastí hlavným predmetom ich činnosti. Príjem z predaja týchto účastí však bude možné oslobodiť len za splnenia podmienok podľa odseku 2.
V odseku 2 upravené podmienky pre oslobodenie príjmov z predaja účastí, ktoré musia byť splnené súčasne. Ide o nasledovné podmienky:
-daňovník drží minimálnu účasť na základnom imaní obchodnej spoločnosti vo výške 10 % po dobu 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom táto doba začína plynúť dosiahnutím minimálnej účasti na ZI vo výške 10 %
-spoločnosť, ktorá účasti predáva musí vykonávať ekonomickú činnosť na území Slovenskej republiky, vykonávať podstatné funkcie, znášať a riadiť riziká spojené s investíciou a musí mať na to personálne a materiálne vybavenie (t. j. nemôže ísť iba o schránkovú firmu). Oslobodenie príjmu z predaja účastí si môže uplatniť iba právnická osoba daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý tu vykonáva činnosť prostredníctvom stálej prevádzkarne, u ktorého bude splnená podmienka podľa písmena b).
Podľa odseku 3 príjem z predaja účastí nebude oslobodený, ak spoločnosť na ktorej účasť sa predáva, vstúpila do likvidácie, bol na ňu vyhlásený konkurz alebo schválená reštrukturalizácia. Rovnako nebude oslobodený príjem z predaja účastí u daňovníka predávajúceho, ktorý je v likvidácii.
Odsek 4 špecifikuje moment nadobudnutia účastí. V písmenách a) a b) je špecifikovaný moment nadobudnutia účastí pri založení spoločnosti, či vo forme peňažného alebo nepeňažného vkladu a tiež moment nadobudnutia účastí u prijímateľa nepeňažného vkladu, ak predmetom je finančný majetok. V písmene c) sa rieši situácia nadobudnutia účasti kúpou resp. dedením alebo darovaním. Deň nadobudnutia týchto účastí je naviazaný na splnenie právnych skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov. Písmeno d) špecifikuje nadobudnutie účastí pri podnikových kombináciách. V písmene e) sa vymedzuje deň nadobudnutia účastí pri presune
14
zahraničnej právnickej osoby na územie SR, ktorým sa rozumie deň zapísania spoločnosti do Obchodného registra.
Odsek 5 negatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za deň nadobudnutia účastí.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
21.K čl. I, 20. bodu
V čl. I, 20. bode, poznámka pod čiarou k odkazu 74ba znie:
74ba) Napríklad Zmluva o patentovej spolupráci (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien a doplnení, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Pozmeňujúci návrh upravuje znenie v súvislosti s medzinárodnou zmluvou, ktorá sa v súlade so zaužívanou legislatívnou praxou identifikuje v poznámke pod čiarou názvom a informáciou o publikácii príslušného oznámenia ministerstva zahraničných vecí.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 22 sa vkladá nový bod 23, ktorý znie:
„23. V § 16 ods. 1 písm. e) piatom bode sa vypúšťajú slová „príjmy z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského práva v družstve so sídlom na území Slovenskej republiky, ak tieto príjmy plynú daňovníkovi podľa § 2 písm. t),“.“.
Doterajšie body 23 a nasl. sa primerane prečíslujú.
Navrhovanou úpravou sa rozširuje zdroj príjmu na území Slovenskej republiky u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. t) aj o príjem z predaja účasti na obchodnej spoločnosti alebo družstve so sídlom na území Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 23 sa vkladá nový bod 24, ktorý znie:
„24. V § 16 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „okrem takýchto príjmov plynúcich daňovníkovi podľa § 2 písm. t) uvedených v odseku 1 písm. e) piatom bode“.“,
Doterajšie body 24 a nasl. sa primerane prečíslujú.
15
Navrhovanou úpravou sa rozširuje zdroj príjmu na území Slovenskej republiky u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. t) aj o príjem z predaja účasti na obchodnej spoločnosti alebo družstve so sídlom na území Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24. K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 24 sa vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) príjem (výnos) z reklám plynúci daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a), ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu;1) tento príjem (výnos) z reklám sa zahrnie do základu dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal.“.“.
Nasledovné body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Navrhovanou úpravou sa zavádza u vybraných právnych foriem organizácií nezaložených alebo nezriadených na podnikanie oslobodenie príjmov plynúcich z reklamy a to do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa návrhu zákona sa príjmy z reklám u vybraných právnych foriem daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie nezahŕňajú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom sa o nich účtuje do výnosov, ale v zdaňovacom období, v ktorom boli daňovníkom prijaté. Zákon zároveň ustanovuje povinnosť daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie použiť oslobodené príjmy iba na účel, na ktorý je možné použiť podiel zaplatenej dane podľa § 50 ods. 5 zákona ako je napríklad podpora a rozvoj športu, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv. Povinnosť použitia oslobodených príjmov plynúcich z reklamy na účely podľa § 50 ods. 5 zákona musí daňovník splniť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal. Ak daňovník nepoužije oslobodené príjmy alebo ich časť na zákonom vymedzené účely do uplynutia uvedenej lehoty, je povinný v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota, zvýšiť základ dane vo výške oslobodených príjmov alebo ich nepoužitú časť na vymedzené účely.
Na strane daňovníka, ktorý vynaložil výdavky na reklamu prostredníctvom zákonom vymedzenej právnej formy daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, tieto výdavky daňovými výdavkami až po ich zaplatení.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16
25.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 26 sa vkladá nový bod 27, ktorý znie:
„27. V § 17 sa odsek 19 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) výdavky (náklady) na reklamu poskytnuté daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a).“.“.
Nasledovné body sa primerane prečíslujú.
Uvedená zmena sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Navrhovanou úpravou sa zavádza u vybraných právnych foriem organizácií nezaložených alebo nezriadených na podnikanie oslobodenie príjmov plynúcich z reklamy a to do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa návrhu zákona sa príjmy z reklám u vybraných právnych foriem daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie nezahŕňajú do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom sa o nich účtuje do výnosov, ale v zdaňovacom období, v ktorom boli daňovníkom prijaté. Zákon zároveň ustanovuje povinnosť daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie použiť oslobodené príjmy iba na účel, na ktorý je možné použiť podiel zaplatenej dane podľa § 50 ods. 5 zákona ako je napríklad podpora a rozvoj športu, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv. Povinnosť použitia oslobodených príjmov plynúcich z reklamy na účely podľa § 50 ods. 5 zákona musí daňovník splniť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal. Ak daňovník nepoužije oslobodené príjmy alebo ich časť na zákonom vymedzené účely do uplynutia uvedenej lehoty, je povinný v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota, zvýšiť základ dane vo výške oslobodených príjmov alebo ich nepoužitú časť na vymedzené účely.
Na strane daňovníka, ktorý vynaložil výdavky na reklamu prostredníctvom zákonom vymedzenej právnej formy daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, tieto výdavky daňovými výdavkami až po ich zaplatení.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
26.K čl. I, 27. bodu
V čl. I, 27. bode 17 ods. 26) sa slová „do niektorého z členských štátov Európskej únie“ nahrádzajú slovami „do členského štátu Európskej únie“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy používané v návrhu zákona (napr. čl. I, body 35. a 44.).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
17
27.K čl. I, 35. bodu
V čl. I, 35. bode (§ 17d ods. 7) sa vypúšťajú slová „so sídlom v zahraničí“.
Pozmeňujúci návrh upresňuje citované ustanovenie, keďže v súlade s prvou vetou citovaného ustanovenia sa vzťahuje na prijímateľa nepeňažného vkladu z členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.K čl. I, 39. a 43. bodu
V čl. I, 39. bode 17d ods. 13) a 43. bode 17e ods. 13) sa slová „ak hlavným cieľom alebo jedným z hlavných dôvodov“ nahrádzajú slovami „ak hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov“.
Pozmeňujúci návrh štylistickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.K čl. I, 43. bodu
V čl. I, 43. bode 17e ods. 14 úvodnej vete) sa za slová „výplate prostriedkov“ vkladajú slová „v peňažnej forme alebo nepeňažnej forme“.
Pozmeňujúci návrh pojmovo konkretizuje predmetné ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
30.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17f ods. 1 úvodnej vete) sa slovo „odchodu“ nahrádza slovami „presunu majetku do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované znenie, v zmysle toho, že sa vzťahuje výhradne na prípad presunu majetku daňovníka.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
18
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17f ods. 2 úvodnej vete) sa slová „prevedeného majetku a záväzkov v čase odchodu“ nahrádzajú slovami „presunutého majetku a záväzkov v čase presunu podnikateľskej činnosti alebo odchodu daňovníka do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie, nakoľko návrh zákona nezaviedol v rámci úpravy § 17f a § 17g (čl. I, 44. bod) legislatívnu skratku pre pojem „odchod“ a zároveň návrh zjednocuje pojmy použité v týchto ustanoveniach.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode [§ 17f ods. 8 písm. a)] sa slová „zdanenia pri odchode“ nahrádzajú slovami „zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“, v 44. bode [§ 17f ods. 8 písm. b)] sa slová „zdanenie pri odchode“ nahrádzajú slovami „zdanenie pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“ a v 44. bode 17g ods. 5) sa slová „zdaneniu pri odchode“ nahrádzajú slovami „zdaneniu pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie, nakoľko návrh zákona nezaviedol v rámci úpravy § 17f a § 17g (čl. I, 44. bod) legislatívnu skratku pre pojem „odchod“.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
33.K čl. I, 44. a 55. bodu
V čl. I, 44. bode [§ 17f ods. 8 písm. a) a b)] a 55. bode [§ 21 ods. 2 písm. o), 2. bod] sa slová „prvej vety“ nahrádzajú slovami „časti vety pred bodkočiarkou“.
Pozmeňujúci návrh koriguje nesprávny vnútorný odkaz.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
19
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
34.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode, nadpis § 17g znie:
Osobitná úprava platenia dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo
presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie, nakoľko návrh zákona nezaviedol v rámci úpravy § 17f a § 17g (čl. I, 44. bod) legislatívnu skratku pre pojem „odchod“.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
35.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17g ods. 1) sa slová „tento štát“ nahrádzajú slovami „tento štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky upresňuje citované ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
36.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode [§ 17g ods. 8 písm. d)] sa slová „do štátu iného“ nahrádzajú slovami „do iného štátu“.
Pozmeňujúci návrh gramatickej povahy.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
37.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode (§ 17h ods. 3) sa za slová „metóda vyňatia“ vkladá slovo „príjmov“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení (§ 45 ods. 1 a 3).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
20
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
38.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17h ods. 3) sa slová „platená stálou prevádzkarňou“ nahrádzajú slovami „platená z príjmov stálej prevádzkarne“ a slová „daňou z príjmov právnickej osoby, ktorú platila stála prevádzkareň“ sa nahrádzajú slovami „daňou z príjmov právnickej osoby platenej z príjmov stálej prevádzkarne“.
Pozmeňujúci návrh precizuje navrhované ustanovenie, nakoľko stála prevádzkareň sama o sebe nie je, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, daňovníkom.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
39.K čl. I, 44. bodu
V doterajšom bode 44 v § 17h ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „v rozsahu, v akom k nim nebola vykonaná úprava základu dane podľa § 17 ods. 5“ a v § 17h ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Za zaplatenú daň kontrolovanej zahraničnej spoločnosti sa považuje daň vyberaná zrážkou, ktorá bola kontrolovanej zahraničnej spoločnosti vybraná z príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí, v rozsahu v akom by sa vybrala podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a príslušným štátom.“.
Bod č. 44 - § 17h ods. 4 nadobúda účinnosť 1. januára 2019, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
V odseku 4 sa spresňuje, že pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti podľa § 17h sa uplatnia následne, t. j. uplatnenie transferového oceňovania prednosť pred uplatnením pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti podľa § 17h.
V odseku 8 sa spresňuje, akú daň je možné u právnickej osoby započítať voči príjmu priradenému ako príjem kontrolovanej zahraničnej spoločnosti podľa § 17h.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
40.K čl. I, 44. bodu
V čl. I, 44. bode 17h ods. 11) sa slová „podnikateľských aktivít“ nahrádzajú slovami „podnikateľskej činnosti“.
Pozmeňujúci návrh zosúlaďuje v návrhu zákona použité pojmy (napr. čl. I, 44. bod - § 17g ods. 1).
21
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
41.K čl. I, 45. bodu
V čl. I, 45. bod znie:
„45. V § 18 ods. 6 písm. a) sa slová „posudzovaných kontrolovaných transakciách“ nahrádzajú slovami „posudzovanej kontrolovanej transakcii“ a v písm. d) sa slová „posudzovaných kontrolovaných transakcií“ nahrádzajú slovami „posudzovanej kontrolovanej transakcie“.“.
Pozmeňujúci návrh legislatívno-technicky precizuje navrhované znenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
42.K čl. I, nový bod
Za doterajší bod 46 sa vkladá nový bod 47, ktorý znie:
„47. V § 19 ods. 2 písm. f) sa vypúšťa prvý bod.
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 1 a 2.“.
Doterajšie body 47 a nasl. sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na zavedenie oslobodenia príjmov z predaja akcií v § 13c sa recipročne upravuje aj § 19 ods. 2 písm. f). Vypustením prvého bodu z § 19 ods. 2 písm. f) strata z predaja akcií nebude daňovo akceptovaná ani po splnení 10 % odchýlky.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
43.K čl. I 47. bodu
Doterajší bod 47 znie:
„47. V § 19 ods. 2 písm. h) prvom bode sa za slová „z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,“ vkladajú slová „alebo ak dôjde k zrušeniu konkurzu podľa osobitného predpisu,38b)“ a za slová „alebo uznesením súdu, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate,“ sa vkladajú slová „alebo oznámením v Obchodnom vestníku, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,“.“.
Uvedená zmena sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
22
Navrhovanou úpravou sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 umožňuje považovať za daňový výdavok aj odpis pohľadávky voči fyzickej osobe, na ktorú je vyhlásený konkurz podľa štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú mal daňovník prihlásenú v rámci konkurzného konania, pričom konkurz sa podľa § 167v skončil z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Odpis takejto pohľadávky si bude môcť uplatniť za daňový výdavok aj ten daňovník, ktorý si pohľadávku v rámci konkurzného konania neprihlásil, ak sa preukáže oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz skončil z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
44.K čl. I, 49. bodu
V čl. I, 49. bode, poznámke pod čiarou k odkazu 88aaa sa za slovo „§ 61n“ vkladajú slová „ods. 1“.
Pozmeňujúci návrh spresnením citácie koriguje znenie poznámky pod čiarou.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
45.K čl. I, nové body
Za doterajší bod 49 sa vkladajú nové body 50 a 51, ktoré znejú:
„50. V § 19 ods. 2 písmeno s) znie:
„s) výdavky zamestnávateľa na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu, že verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3,“.
51. V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) úroky platené z úverov a pôžičiek použitých na obstaranie akcií akciovej spoločnosti alebo obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a § 2 písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou 16 ods. 2) v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu, ak daňovník v tomto zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju akcií alebo obchodného podielu, nespĺňa podmienky pre oslobodenie podľa § 13c; to sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý vykonáva obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.88).“.“.
Doterajšie body 55 a nasl. sa primerane prečíslujú.
23
K bodu 50 - Výdavky preukázateľne vynaložené zamestnávateľom na dopravu zamestnanca na miesto výkonu práce a späť z dôvodu neexistencie inej formy pravidelnej verejnej hromadnej dopravy daňovo uznateľné v plnej výške bez ohľadu na sumu úhrady prijatej od zamestnancov. Zo zákona sa vypúšťa časť (druhá veta) ustanovenia § 19 ods. 2 písm. s), podľa ktorej môže zamestnávateľ zahrnúť do výdavkov iba ich časť, o ktorú tieto výdavky prevyšujú prijatú dotáciu, podporu alebo príspevok z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo VÚC.
Ide o spresnenie zákona v tom zmysle, že zamestnancom sa ukladá povinnosť podieľania sa na úhrade preukázateľne vynaložených výdavkov.
K bodu 51 - S účinnosťou od 1. januára 2018 budú daňovým výdavkom úroky z úverov a pôžičiek, ktoré sa použili na nákup akcií alebo obchodných podielov obchodných spoločností u daňovníkov právnických osôb, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k predaju akcií alebo obchodných podielov za predpokladu, že príjem z ich predaja nie je príjmom oslobodeným podľa § 13c. Úprava je vykonaná v nadväznosti na legislatívnu úpravu oslobodenia príjmov z predaja akcií alebo obchodných podielov. Obmedzenie sa nevzťahuje na daňovníkov, ktorí sú obchodníkmi s cennými papiermi.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
46.K čl. I, 55. bodu
V čl. I, 55. bode [§ 21 ods. 2 písm. o) 2. bod] sa za slová „právnych predpisov“ vkladá slovo „platných“ a za slová „právne predpisy“ sa vkladá slovo „platné“.
Pozmeňujúci návrh zjednocuje pojmy použité v návrhu zákona s pojmami v jeho platnom znení (napr. § 17 ods. 14), čím navrhované znenie precizuje.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
47.K čl. I, 55. bodu
V doterajšom bode 55 v § 21 ods. 2 písm. o) druhom bode veta za bodkočiarkou znie: „postup podľa časti vety pred bodkočiarkou sa neuplatní, ak ide o výdavok (náklad) medzi závislými osobami podľa § 2 písm. n) r) a príjemcom príjmu (výnosu) je daňovník podľa § 12 ods. 3 alebo obdobný daňovník v zahraničí, u ktorého je tento príjem oslobodený od dane podľa § 13 alebo fyzická osoba, u ktorej tento príjem nie je zdaniteľným príjmom,“.
24
Navrhovanou úpravou sa spresňuje, že ustanovenie o zamedzení nesúladu medzi daňovým výdavkom a nezdaniteľným príjmom sa neuplatní na daňovníka nezaloženého alebo nezaloženého za účelom podnikania na príjmy oslobodené od dane podľa § 13, nakoľko niektoré druhy príjmov z dôvodu celospoločenských záujmov vyňaté zo zdanenia (napr. príjem z prenájmu a predaja majetku obcí a VÚC, RO, členské príspevky vymedzené štatútom a pod.)
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
48.K čl. I, 55. bodu
V čl. I, 55. bode [§ 21 ods. 2 písm. o) 2. bod] sa slová „obdobný daňovník v zahraničí“ nahrádzajú slovami „obdobný daňovník so sídlom v zahraničí“.
Pozmeňujúci návrh terminologicky precizuje navrhované ustanovenie.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
49.K čl. I, 56. bodu
V čl. I, 56. bode [§ 22 ods. 6 písm. f)] sa za slovo „prenajatú“ vkladajú slová „na tento účel“.
Pozmeňujúci návrh spresňuje znenie citovaného ustanovenie, nakoľko aj v prípade prenajatej budovy je potrebné, na účely odpisovania majetku, zachovať stanovený účel jej prevádzkovania.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
Gestorský výbor odporúča schváliť.
50.K čl. I, 57. a 58. bodu
V čl. I, 57. bode [§ 25 ods. 1 písm. i)] a 58. bode [§ 25a písm. g)] sa slová „zdanenia pri odchode“ nahrádzajú slovami „zdanenia pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia“.
Pozmeňujúci návrh konkretizuje citované ustanovenie, nakoľko návrh zákona nezaviedol