Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
33. schôdza výboru
Č. CRD-1833/2017
68
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 23. novembra 2017
k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704),
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky schváliť vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704) s pripomienkami, uvedenými v prílohe tohto uznesenia,
C.ukladá
podpredsedovi výboru Jaroslavovi Ridoškovi, aby výsledky rokovania výboru spolu s výsledkami rokovania ďalšieho výboru spracoval do písomnej spoločnej správy výborov a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Mária Janíková Jaroslav Ridoško
overovateľka podpredseda výboru
Príloha
k uzneseniu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny č. 68
Pripomienky k vládnemu návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 704)
K čl. I
1.V čl. I § 3 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „§ 2,“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozširuje výnimka z vecnej pôsobnosti zákona aj o definíciu osobných údajov.
2.V čl. I § 5 písm. o) sa slovo „tento“ nahrádza slovom „takýto“.
Legislatívno-technická úprava, ktorá spresňuje, že sa na mysli iný osobitný predpis, nie návrh zákona.
3.V čl. I § 5 písm. t) sa slová „§ 34“ nahrádzajú slovami „§ 35“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
4.V čl. I § 12 sa slovo „nedodržiavanie“ nahrádza slovom „dodržiavanie“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, na základe ktorej sa ustanovenie zákona zosúlaďuje so znením čl. 4 ods. 4 smernice EP a Rady 2016/679 kde je prevádzkovateľ zodpovedný za súlad so zásadami upravenými v ods. 1 tohto článku.
5.V čl. I § 13 ods. 2 sa slová „tretie strany“ nahrádzajú slovom „príjemcov“.
Gramatické spresnenie textu, ktorou sa uvedené ustanovenie zosúlaďuje s nariadením 2016/679.
6.V čl. I § 16 ods. 2 písm. d) sa slová „tretej strane“ nahrádzajú slovom „príjemcovi“.
Gramatické spresnenie textu, ktorou sa uvedené ustanovenie zosúlaďuje s nariadením 2016/679.
7.V čl. I § 19 ods. 1 písm. a) sa slovo „ako“ nahrádza slovom „ak“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje formulácia ustanovenia napr. s čl. I § 20 ods. 1 písm. a).
8.V čl. I § 19 ods. 1 písm. f) sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 49“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
9.V čl. I § 20 ods. 1 písm. f) sa slová „5 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 49“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
10.V čl. I v nadpise pod § 23 sa za slovo „Právo“ vkladá slovo „na“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
11.V čl. I § 23 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak “.
Gramatické spresnenie textu, ktorou sa uvedené ustanovenie zosúlaďuje s nariadením 2016/679.
12.V čl. I § 23 ods. 2 písm. a) sa slová „získal alebo spracúval“ nahrádzajú slovami „získali alebo inak spracúvali“.
Legislatívno-technická úprava.
13.V čl. I § 29 ods. 9 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú slová „ktorý vydá úrad“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa v zmysle dôvodovej správy určuje orgán príslušný na vydanie všeobecne záväzného predpisu.
14.V čl. I v nadpise tretej hlavy v tretej časti nad § 31 sa slovo „SPROSTREDKOVATEĽ“ nahrádza slovom „SPROSTREDKOVATEĽA“.
Gramatická úprava textu.
15.V čl. I § 32 ods. 4 sa vypúšťa slovo „schválený“.
Gramatická úprava textu.
16.V čl. I § 34 ods. 2 sa v druhej vete za slovo „prevádzkovateľa“ vkladá slovo „o“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa vkladá chýbajúca predložka.
17.V čl. I § 35 ods. 1 sa slová „území Európskej únie“ nahrádzajú slovami „na území členského štátu“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozširuje územie, na ktorom možno poveriť zástupcu, aj o štáty Európskeho hospodárskeho priestoru.
18.V čl. I § 38 ods. 2 druhej vete sa za slová „§ 40 ods. 3,“ vkladajú slová „§ 44,“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa chýbajúci vnútorný odkaz.
19.V čl. I § 41 ods. 3 písm. c) sa slovo „budú“ nahrádza slovom „bude“.
Gramatická úprava textu.
20.V čl. § 45 ods. 3 sa v druhej vete na konci pripájajú slová „podľa § 46“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Je potrebné jednoznačne určiť pri plnení akých úloh nie je možné odvolať alebo postihovať zodpovednú osobu nakoľko pôvodná formulácia vykazuje znaky nepriamej novely Zákonníka práce.
21.V čl. I § 48 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo „schváleného“.
Gramatická úprava textu.
22.V čl. I § 50 sa vypúšťa odkaz 21 nad slovo „zmluvou“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 21.
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou sa prečíslujú.
Vypúšťa sa neaktuálny odkaz na zmluvu o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach medzi Československom a Cyprom z roku 1983.
23.V čl. I § 50 sa slová „uzavretou medzi žiadajúcou treťou krajinou a Európskou úniou alebo Slovenskou republikou.“ nahrádzajú slovami „uzavretou s treťou krajinou, ktorou je Slovenská republika alebo Európska únia viazaná.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
24.V čl. I § 52 sa za slová „§ 8,“ vkladajú slová „§ 9,“.
V súlade s čl. 4 ods. 1 písm. d) smernice 2016/680 sa dopĺňa medzi zásady spracúvania osobných údajov príslušnými orgánmi aj zásada správnosti.
25.V čl. I sa v nadpise tretej hlavy nad § 67 nahrádza slovo „SPROSTREDKOVATEĽ“ slovom „SPROSTREDKOVATEĽA“.
Gramatická úprava textu.
26.V čl. I § 70 ods. 4 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú slová „ktorý vydá úrad“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa v zmysle dôvodovej správy určuje orgán príslušný na vydanie všeobecne záväzného predpisu.
27.V čl. I § 72 ods. 1 sa slová „príslušnému orgánu z iného členského štátu“ nahrádzajú slovami „orgánu členského štátu príslušného na plnenie úloh na účely trestného konania“, slová „príslušný orgán členského štátu“ sa nahrádzajú slovami „orgán členského štátu príslušný na plnenie úloh na účely trestného konania“ a slová „takémuto príslušnému orgánu“ sa nahrádzajú slovami „takémuto orgánu“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje formulácia v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku „príslušný orgán“ v čl. I § 3 ods. 3.
28.V čl. I § 73 ods. 2 sa slová „v rámci Európskej únie“ nahrádzajú slovami „a orgánmi členských štátov príslušnými na plnenie úloh na účely trestného konania“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje formulácia v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku „príslušný orgán“ v čl. I § 3 ods. 3 a zadefinovaný pojem „členský štát“ v čl. I § 5 písm. aa).
29.V čl. I § 77 ods. 2 sa slová „medzi členskými štátmi a tretími krajinami“ nahrádzajú čiarkou a slovami „ktorou je Slovenská republika viazaná“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
30.V čl. I § 78 ods. 3 prvej vete sa slovo „zaradenia“ nahrádza slovom „zaradenie“.
Gramatická úprava textu.
31.V čl. I § 81 ods. 4 písm. c) sa slová „Európskej únie“ nahrádzajú slovami „územia členských štátov“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa spresňuje text o spolupráci medzi orgánmi dozoru mimo členských štátov.
32.V čl. I § 82 ods. 7 znie:
„(7) Predseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7) Predsedovi úradu patrí plat vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor. Platové a ďalšie náležitosti predsedu úradu určuje vláda Slovenskej republiky.“
Je potrebné určiť konkrétne platové náležitosti predsedu úradu a orgán, ktorý platové a iné náležitosti predsedu úradu určuje a tiež stanoviť minimálnu výšku platu predsedu úradu.
33.V čl. I § 83 ods. 1 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.7)“.
Legislatívno-technická zmena, ktorá spresňuje a jednoznačne ustanovuje, že aj podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.
34.V čl. I § 86 ods. 7 písm. f) sa vypúšťa čiarka za slovom „podklady“.
Gramatická úprava textu.
35.V čl. I § 86 ods. 8 text za bodkočiarkou znie: „počas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnove certifikátu neplynie.“.
Spresnenie textu o neplynutí lehoty aj v konaní o obnove certifikátu.
36.V čl. I § 86 ods. 9 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „počas tejto doby lehota v konaní o vydanie certifikátu alebo v konaní o obnove certifikátu neplynie.“.
Spresnenie textu o neplynutí lehoty aj v konaní o obnove certifikátu.
37.V čl. I § 86 ods. 10 písmená a) a b) znejú:
„a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 8 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v určenej lehote.“.
Zosúladenie textu o zastavení konania s odsekmi 8 a 9 daného paragrafu.
38.V čl. I § 86 ods. 17 druhej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o vydanie certifikátu“.
Spresnenie textu vzhľadom na odseky 6 a 7 daného paragrafu.
39.V čl. I § 86 ods. 18 úvodná veta znie: „Certifikovaná osoba je počas platnosti certifikátu povinná“.
Gramatická úprava textu.
40.V čl. I § 87 ods. 7 písm. e) sa vypúšťa slovo „akreditačných“.
Legislatívno-technická úprava, keďže nejde o akreditačné činnosti.
41.V čl. I § 87 ods. 10 písmená a) a b) znejú:
„a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 8 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 9 v určenej lehote.“.
Zosúladenie textu o zastavení konania s odsekmi 8 a 9 daného paragrafu.
42.V čl. I § 87 ods. 12 sa slová „odsekov 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
43.V čl. I § 88 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) uvedenie predmetu certifikačných kritérií.“.
Spresňuje sa text o náležitostiach žiadosti o udelenie akreditácie.
44.V čl. I § 88 ods. 5 sa v úvodnej vete slovo „priloží“ nahrádza slovom „priložiť“.
Gramatická úprava textu.
45.V čl. I § 88 ods. 5 sa vypúšťa písm. e).
Písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
Vypúšťa sa obsahovo duplicitné ustanovenie s písmenom d).
46.V čl. I § 88 ods. 6 sa číslica „7“ nahrádza číslicou „9“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje nesprávny vnútorný odkaz.
47.V čl. I § 88 ods. 8 písmená a) a b) znejú:
„a) nedostatky žiadosti a vzniknuté pochybnosti podľa odseku 6 v určenej lehote,
b) úradom zistené nedostatky podľa odseku 7 v určenej lehote.“.
Zosúladenie textu o zastavení konania s odsekmi 6 a 7 daného paragrafu.
48.V čl. I § 92 písm. f) sa slová „§ 96 písm. a)“ nahrádza slovami „§ 95 písm. a)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
49.V čl. I § 92 písm. j) sa slovo „preveriť“ nahrádza slovom „posúdiť“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje pojem s ustanovením čl. I § 97 ods. 5.
50.V čl. I § 95 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a c)“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa dopĺňa chýbajúci vnútorný odkaz.
51.V čl. I § 96 ods. 2 sa vypúšťajú slová „fyzickej osoby“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa nadbytočný text.
52.V čl. I § 97 ods. 7 sa za slovo „vyzve“ nahrádza slovami „písomne vyzve“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje pojem s ustanovením čl. I § 97 ods. 9 písm. c).
53.V čl. I § 97 ods. 9 písm. c) sa slová „odseku 5“ nahrádza slovami „odseku 7“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz.
54.V čl. I § 99 ods. 4 sa v legislatívnej skratke slová „vedúci dozorného orgánu“ nahrádzajú slovami „vedúci dozorný orgán“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje pojem s ustanovením čl. 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679.
55.V čl. I § 100 ods. 2 sa slová „z vlastnej iniciatívy“ nahrádzajú slovami „bez návrhu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa zosúlaďuje pojem s ustanovením čl. I § 100 ods. 1.
56.V čl. I § 100 ods. 5 písm. d) sa slovo „jej“ nahrádzajú slovom „jeho“.
Gramatická úprava textu.
57.V čl. I § 102 sa vypúšťa odsek 3.
Odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Odstránenie z dôvodu duplicity so správnym poriadkom, ktorý dostatočne ustanovuje, čo rozhodnutie správneho orgánu obsahovať.
58.V čl. I § 104 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 78 ods. 8 a 11,“ nahrádzajú slovami „§ 71,“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa odstraňuje duplicitná možnosť uložiť dve sankcie za rovnaké porušenie zákona a opravuje sa nesprávne uvedený vnútorný odkaz.
59.V čl. I § 104 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 51 až 49“ nahrádzajú slovami „§ 49 až 51“.
Gramatická úprava textu.
K čl. II
60.V čl. II sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 35c ods. 5 sa slová „odsekov 1 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vypustenie odseku 4 v § 35c (čl. II bod 2).
61.V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 35gb ods. 3 sa slová „§ 35gd ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 35ga ods. 3“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa opravuje nesprávny vnútorný odkaz v zákone o Vojenskej polícii.
62.V čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 35gb ods. 6 sa slová „§ 35b ods. 8 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 35b ods. 7 a 8“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vypustenie odseku 6 v § 35b (čl. II bod 1).
K čl. III
63.V čl. III sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
„5. V § 69a ods. 5 sa v prvej vete a druhej vete slová „odsekov 1 a 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vypustenie odseku 6 v § 69a (čl. III bod 4).
K čl. VII
64.Čl. VII sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3. V§ 92b ods. 1 a § 93a ods. 2 až 4 sa vypúšťajú slová „a informovania“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca vecne s novelizačným bodom 1 v tomto článku. Vypustenie daných slov je nevyhnutné
na dosiahnutie správnej harmonizácie zákona o bankách s nariadením 2016/679.
65.Za Čl. VII sa vkladá nový čl. VIII, ktorý znie:
Čl. VIII
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 41/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. L 119, 4.5.2016), zákon č. .../2017 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 13 ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.
3. V § 13 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.
4. V § 13 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) ak účelom využitia archívneho dokumentu je historický výskum alebo iný vedecký výskum.“.
Ostávajúce články sa primerane prečíslujú.
Účelom pozmeňujúceho návrhu je v nadväznosti na novú úpravu ochrany osobných údajov rozšíriť prístup k osobným údajom v archívnych dokumentoch aj na účely využitia archívneho dokumentu na historický výskum alebo iný vedecký výskum.
K čl. VIII
66.V čl. VIII bode 8 sa vypúšťa odkaz 5e nad slovo „postupmi“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 5e.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa vypúšťa príkladmý odkaz na technickú normu.
67.V čl. VIII sa za bod 10 vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 2 v § 4 (čl. VIII bod 6).
68.Za článok VIII sa vkladá nový článok IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
327/2005 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 331/2007 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 297/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 451/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/2010 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 335/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 339/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 440/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 sa odseky 6 a 7 nahrádzajú odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade s týmto zákonom a s osobitným predpisom.12b) Advokát pri spracúvaní osobných údajov v zmysle prvej vety tohto odseku postavenie prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu.12c)
„(7) Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu advokácie kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.“
„(8) Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu12d), ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“
„(9) Komora uznesením môže upraviť ďalšie práva a povinnosti komory, advokátov a dotknutých osôb prijatím kódexu správania podľa osobitného predpisu.12e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b) znie:
„12b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c) znie:
„12c) Článok 4 odsek 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12d) znie:
„12d) Článok 14 odsek 5 písm. d), článok 15 odsek 4 a článok 20 odsek 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)“
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e) znie:
„Článok 23, článok 40 a nasl., a článok 90 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).“
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sa navrhuje osobitne upraviť možnosti rešpektovanie povinnosti profesijnej mlčanlivosti a osobitnej úpravy ochrany práv tretích osôb v právnom postavení klienta.
K čl. X
69.V čl. X bod 3 sa za slovo „54b“ vkladajú slová „ods. 4“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa spresňuje ustanovenie, kde sa má vykonať navrhovaná zmena.
70.V čl. X bod 5 sa na konci dopĺňajú slová „vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 46f“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa dopĺňa vypustenie poznámky pod čiarou, ktorá sa vypustením odsekov 4 až 11 stáva nadbytočnou.
K čl. XII
71.V čl. XII sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
„1.V § 1 ods. 6 sa slová „až 15“ nahrádzajú slovami „až 14“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 v § 7 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
72.V čl. XII bod 1 sa slová „odsek 13“ nahrádza slovami „odsek 14“, slová „14 42“ sa nahrádzajú slovami „15 až 43“ a slová „13 až 41“ sa nahrádzajú slovami „14 až 42“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 v § 7 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
73.V čl. XII sa za bod 1 vkladajú nové body 2 až 16, ktoré znejú:
„2. V § 7 ods. 4 sa slová „17 a 18“ sa nahrádzajú slovami „16 a 17“.
3. V § 7 ods. 21 sa za slovom „odseku“ číslo „21“ nahrádza číslom „20“.
4. V § 7 ods. 24 úvodnej vete sa slová „20 až 24“ nahrádzajú slovami „19 až 23“.
5. V § 7 ods. 25 sa číslo „25“ nahrádza číslom „24“ a číslo „39“ sa nahrádza číslom „38“.
6. V § 7 ods. 26 úvodnej vete sa číslo „20“ sa nahrádza číslom „19“.
7. V § 7 ods. 27 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 19“.
8. V § 7 ods. 29 sa číslo „32“ nahrádza číslom „31“.
9. V § 7 ods. 30 sa číslo „30“ nahrádza číslom „29“.
10. V § 7 ods. 31 úvodnej vete sa slová „30 a 31“ nahrádzajú slovami „29 a 30“.
11. V § 7 ods. 33 úvodnej vete sa slová „35, 36 a 38“ nahrádzajú slovami „34, 35 a 37“ a číslo „33“ sa nahrádza číslom „32“.
12. V § 7 ods. 34 až 38 sa číslo „34“ nahrádza číslom „33“.
13. V § 7 ods. 38 sa číslo „26“ nahrádza číslom „25“.
14. V § 7 ods. 40 sa slová „20 40“ nahrádzajú slovami „19 39“ a slová „17 19“ sa nahrádzajú slovami „16 až 18“.
15. V § 7 ods. 41 písm. a) sa slová „25 a 32“ nahrádzajú slovami „24 a 31“.
16. V § 11 ods. 2 sa slová „20 až 43“ nahrádzajú slovami „19 až 42“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 v § 7 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
74.V čl. XII bod 2 sa slová „písm. d)“ nahrádza slovom „písm. b)“, odkaz na poznámku pod čiarou „32ba“ sa nahrádza odkazom „32b“ a poznámka pod čiarou k odkazu 32ba sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa opravuje nesprávne označenie ustanovenia, kde sa vykonať navrhovaná zmena a vypúšťa sa vloženie nadbytočnej (duplicitnej) poznámky pod čiarou.
75.V čl. XII sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. V § 20a ods. 3 písm. h) a § 20b ods. 5 písm. e) sa slová „16 18“ nahrádzajú slovami „15 17“.
4. V § 24 ods. 1 sa slová „17 až 43“ nahrádzajú slovami „16 až 42“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 v § 7 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).
76.V čl. XII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 24 ods. 7 písm. h) sa slová „17 až 19“ nahrádzajú slovami „16 až 18“.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorou sa reaguje na vloženie nového odseku 8 ostatnou novelou zákona zo dňa 12. októbra 2017 (tlač 647).