Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
32. schôdza výboru
Číslo: CRD – 1848/2017
122
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 21. novembra 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718) - druhé čítanie a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718);
B.odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718) schváliť so zmenou, ktoré je uvedená v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch.
Pavol Goga Ľubomír Petrák
overovateľ výboru predseda výboru
Príloha k uzneseniu č. 122
Pozmeňujúci návrh
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa za slová „o športe a“ vkladá slovo „o“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v názve zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.