Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
40. schôdza
1848/2017
228
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 20. novembra 2017
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedovi výboru
podať predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorskému výboru informáciu o výsledku prerokovania.
Ladislav Kamenický
predseda výboru
Irén Sárközy
Peter Štarchoň
overovateľ výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 228
40. schôdza
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora JANČULU, Dušana TITTELA, Ľubomíra PETRÁKA a Dušana GALISA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K názvu návrhu zákona
V názve návrhu zákona sa za slová „o športe a“ vkladá slovo „o“.
Dopĺňa sa chýbajúce slovo v názve zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.