N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1a ods. 2 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „návrh obce na zmenu jej názvu, ktorý je v súlade s týmto zákonom a bol odsúhlasený v platnom miestnom referende, je pre vládu záväzný.“.
2.V § 1b ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta a na konci sa pripájajú tieto vety: „Právnické osoby zriadené alebo založené obcou môžu používať symboly obce len so súhlasom obce a spôsobom určeným obcou. Iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len takým spôsobom, aby nevytvárali klamlivý dojem, že ide o ich použitie obcou alebo právnickými osobami zriadenými alebo založenými obcou.“.
3.V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva“.
4.V § 3 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, komisie a výboru v mestskej časti a vyjadrovať na nich svoj názor,
e) byť informovaný o činnosti orgánov samosprávy obce, o nakladaní s majetkom obce, o hospodárení obce a všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa samosprávy obce a právnických osôb zriadených alebo založených obcou alebo právnických osôb, v ktorých obec majetkový podiel,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená f) až i).
5.V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) má iný vzťah k obci.“.
6.V § 4 ods. 3 písm. i) sa za slovo „spotrebiteľa“ vkladá čiarka a slová „a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb“ sa nahrádzajú slovami „môže nariadením ustanoviť pravidlá obmedzenia času predaja v obchode a prevádzky služieb prevádzok, ktorých činnosť spôsobuje opakované rušenie nočného kľudu, a postupu obce v tejto veci“.
7.V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak je navrhovateľom návrhu nariadenia poslanec obecného zastupiteľstva, zverejnenie návrhu na úradnej tabuli a webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové sídlo, zabezpečí obecný úrad.“.
8.V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Ak navrhovateľ nariadenia nevyhovie pripomienke zo strany fyzických osôb a právnických osôb a v pripomienke je určený zástupca týchto osôb (ďalej len „zástupca verejnosti“), môže so zástupcom verejnosti uskutočniť rozporové konanie (ďalej len „hromadná pripomienka“). Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy, ak navrhovateľ nariadenia nevyhovel hromadnej pripomienke, s ktorou sa stotožnilo aspoň 100 osôb alebo aspoň 5 percent obyvateľov obce.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
9.V § 6 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na webovom sídle obce, ak ho obec zriadené.“ a táto veta: „Obec na webovom sídle zverejňuje úplné konsolidované znenie všetkých platných nariadení.“.
10.V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Obec zverejní návrh rozpočtu obce, každý návrh na zmenu rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako.“.
11.V § 11 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby s majetkovou účasťou obce, v ktorej bol zvolený,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
12.V § 11 ods. 4 písm. l) sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „rozhodovať o ich odvolaní a“.
13.V § 11 ods. 4 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) schvaľovať zástupcov obce do orgánov školskej samosprávy podľa osobitného predpisu,11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená n) až r).
14.V § 11 ods. 4 písm. k) sa za slovo „zastupiteľstva“ vkladá čiarka a slová „harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok, obvyklý termín zasadnutí zastupiteľstva“.
15.V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) schvaľovať všetky rozhodnutia, prijatie ktorých patrí do právomoci obce z dôvodu majetkovej účasti obce v obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osobe, písomné vyhotovenie takéhoto rozhodnutia je prílohou návrhu na zápis do obchodného registra podľa osobitného predpisu.“.
16.§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Harmonogramom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rozumie určenie konkrétnych dní v kalendárnom roku a hodiny, kedy sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obvyklým termínom zasadnutí zastupiteľstva sa rozumie určenie dňa v týždni a hodiny, kedy sa môže zvolať zasadnutie zastupiteľstva mimo harmonogramu zasadnutí, ak termín nebol v súlade so zákonom určený inak. Ak obecné zastupiteľstvo neschváli harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo obvyklý termín zasadnutí obecného zasadnutí, ustanovenia o
harmonograme zasadnutí a obvyklom termíne sa nepoužijú; v taktom prípade o termíne zasadnutia obecného zastupiteľstva rozhodne starosta, ak tento zákon nestanovuje inak.“.
17.V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa harmonogramu zasadnutí schváleného obecným zastupiteľstvom, najmenej však raz za tri mesiace. V prípade potreby je starosta obce oprávnený zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva aj nad rámec harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ak tomu nebránia závažné dôvody, starosta zvolá zastupiteľstvo tak, aby sa uskutočnilo v obvyklom termíne zasadnutí zastupiteľstva. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v termíne uvedenom v žiadosti o zvolanie. Ak v žiadosti o zvolanie obecného zastupiteľstva nie je navrhnutý termín zasadnutia, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v obvyklom termíne zasadnutí zastupiteľstva, najneskôr do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva je najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách uskutočnených podľa osobitného predpisu. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.“.
18.V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové sídlo, aspoň sedem dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Spolu s návrhom programu sa zverejňujú texty návrhov uznesení a všetkých materiálov určených na zasadnutie zastupiteľstva. Materiály a návrhy uznesení, ktoré boli predložené po lehote podľa prvej vety, sa rovnakým spôsobom zverejnia bez zbytočného odkladu po ich predložení, najneskôr však do troch dní po zasadnutí zastupiteľstva. Súčasne so zverejnením sa uvádza aj čas zverejnenia.“.
19.V § 12 sa za ods. 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Návrh programu podľa odseku 4 určuje starosta. Starosta do programu vždy zaradí body
a) o ktorých zaradení do programu rozhodlo zastupiteľstvo, a to v termíne určenom zastupiteľstvom,
b) ktoré navrhol zaradiť do programu poslanec alebo komisia, ak bol návrh spolu s návrhom uznesenia a návrhom materiálu doručený starostovi alebo obecnému úradu najneskôr desať pracovných dní pred zasadnutím zastupiteľstva, a to na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva, ak poslanec alebo komisia nenavrhli bod do programu neskoršieho zasadnutia zastupiteľstva.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
20.V § 12 ods. 5 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva možno schváliť z dôvodu naliehavého
verejného záujmu trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Ak starosta nezaradil do návrhu programu body, ktoré bol povinný zaradiť podľa predchádzajúceho odseku druhej vety, stávajú sa tieto body súčasťou programu zastupiteľstva automaticky, a to ako prvé body programu v poradí, v akom boli doručené starostovi alebo obecnému úradu. Ak zmenu programu navrhol obyvateľ obce, hlasuje sa o nej, ak si ju osvojil niektorý z poslancov.“.
21.V § 12 ods. 7 sa posledná veta vypúšťa a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá nové zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo v obvyklom termíne zasadnutí zastupiteľstva, najneskôr do 14 dní od zasadnutia, ktoré nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak zastupiteľstvo samo vopred neurčilo iný termín pre takéto zasadnutie. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva v lehote podľa predchádzajúcej vety, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom tak, aby sa uskutočnilo do dvoch týždňov od uplynutia lehoty podľa predchádzajúcej vety.“.
22.V § 12 ods. 9 sa slová „vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov12a)“ nahrádzajú slovami „vyhlási rokovanie za neverejné iba vtedy, ak predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov12a) a ak ochranu týchto informácií a vecí možno zabezpečiť iba na neverejnom rokovaní“.
23.V § 12 ods. 10 prvej vete sa za slová „požiada o slovo“ vkladajú slová „obyvateľ obce,“.
24. V § 12 ods. 10 druhej vete sa slová „aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce“ nahrádzajú slovami „aj ktorejkoľvek inej osobe. Podrobnejšie pravidlá upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“.
25.§ 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Ak zákon, štatút obce alebo rokovací poriadok obecného zastupiteľstva stanovujú povinné zverejnenie návrhu uznesenia alebo iného materiálu určeného na rokovanie obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové sídlo, zverejnenie zabezpečí obecný úrad. Obecný úrad zabezpečí aj zverejnenie návrhov uznesení alebo iných materiálov podľa predchádzajúcej vety, ktoré predložili poslanci obecného zastupiteľstva.“.
26.V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovo „zvolený“ vkladajú slová „,zamestnanca právnickej osoby zriadenej alebo založenej takouto obcou, zamestnanca právnickej osoby s majetkovou účasťou takejto obce“.
27.V § 13 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby s majetkovou účasťou obce, v ktorej bol zvolený,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
28.V § 13 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Starosta je povinný do troch dní po uplynutí lehoty podľa § 12 ods. 11 informovať všetkých poslancov obecného zastupiteľstva o pozastavení výkonu uznesenia a o jeho dôvodoch. V rovnakej lehote je povinný zverejniť informáciu o pozastavení výkonu uznesenia a o jeho dôvodoch na úradnej tabuli a na webovom sídle obce alebo iným spôsobom v obci obvyklým, ak obec nemá zriadené webové sídlo.“.
29.V § 13 ods. 7 sa slovo „a“ za slovom „kontrolóra“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová „na písomné upozornenie hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 9 písm. b), na uznesenie o odmene hlavného kontrolóra obce, na uznesenie o plate starostu obce, na uznesenie o vyhovení alebo nevyhovení protestu prokurátora a na rozhodnutie podľa osobitného predpisu 12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c) Čl. 9 ods. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“.
30.V § 13 ods. 8 sa slovo „trojpätinovou“ nahrádza slovom „nadpolovičnou“ a slovo „dvoch“ nahrádza slovom „štyroch“.
31.V § 13a sa odsek 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) dňom uzavretia obchodného vzťahu medzi obcou, v ktorej bolo zvolený, právnickou osobou zriadenou alebo založenou takouto obcou alebo právnickou osobou s majetkovou účasťou takejto obce na jednej strane a starostom ako fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, v ktorej je starosta vlastníkom alebo spoluvlastníkom v rozsahu minimálne 20 % na druhej strane.“.
32.§ 13b odsek 1 znie:
„(1) Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva; ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak obec viac ako 20 000 obyvateľov, zastupiteľstvo môže na návrh starostu zvoliť dvoch zástupcov starostu, pričom starosta určí ich poradie.“.
33.V § 13b ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „V čase poberania platu podľa prvej vety nepatria zástupcovi starostu mzda a odmena podľa § 25 ods. 8 a 9.“.
34.V § 14 ods. 2 druhej vete sa za slovo „zastúpenie“ vkladajú slová „poslaneckých klubov,“.
35.V § 15 odsek 2 znie:
„(2) Členov komisií volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Členmi komisie môžu byť poslanci aj iné osoby. Pri voľbe iných osôb za členov komisii sa prihliada na ich odbornosť alebo skúsenosti v problematike, ktorú komisia rieši, pričom odôvodnenie ich odbornosti alebo skúseností je súčasťou návrhu na ich zvolenie za členov komisií.“.
36.§ 15 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
„(4) Rokovania komisie zásadne verejné. Komisia vyhlási rokovanie za neverejné z dôvodov a za podmienok, za ktorých možno vyhlásiť za neverejné rokovanie obecného zastupiteľstva.“.
37.V § 18 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú: „Hlavný kontrolór plní úlohy pre obecné zastupiteľstvo, nie je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.16). Hlavnému kontrolórovi patrí plat určený podľa § 18c. Hlavný kontrolór sa posudzuje na účely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad ako zamestnanec v pracovnom pomere a obec sa posudzuje ako zamestnávateľ.“.
38.§ 18 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:
(3) Ak obec nemá zvoleného hlavného kontrolóra podľa odseku 1, obecné zastupiteľstvo môže poveriť poslanca obecného zastupiteľstva dočasným vykonávaním kontrolnej činnosti podľa § 18d 18f. Ustanovenia odsekov 1 a 2 a § 18a 18c sa na povereného poslanca nevzťahujú. Poverenie poslanca podľa prvej vety zaniká zvolením hlavného kontrolóra, uplynutím času, na ktorý bol poslanec poverený, alebo zrušením poverenia obecným zastupiteľstvom.
(4) Obecné zastupiteľstvo môže poslancovi poverenému podľa odseku 3 určiť odmenu, ktorej výška nesmie presiahnuť 20 % platu hlavného kontrolóra určeného podľa § 18c.
(5) Ak osobitné predpisy stanovujú ako podmienku pre poskytnutie finančných prostriedkov obci alebo iný úkon obce stanovisko alebo iné vyjadrenie hlavného kontrolóra, stanovisko alebo iné vyjadrenie poslanca povereného podľa odseku 3 nenahrádza stanovisko alebo iné vyjadrenie hlavného kontrolóra.
(6) Ak obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca podľa odseku 3, vyhlási do 60 dní voľbu hlavného kontrolóra. Ak sa v stanovenej lehote neprihlási žiadny kandidát na hlavného kontrolóra alebo ak je voľba hlavného kontrolóra neúspešná, obecné zastupiteľstvo vyhlási novú voľbu kontrolóra do 60 dní od uplynutia lehoty, v ktorej sa mali prihlásiť kandidáti, alebo od neúspešnej voľby.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nepoužije, ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zanikol podľa § 18a odseku 8 písm. b) a odvolaný hlavný kontrolór požiadal súd o preskúmanie zániku funkcie hlavného kontrolóra podľa osobitného predpisu 16aa).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
„16aa) § 337 až 347 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.“.
39.V § 18a odseky 6 a 7 znejú:
„(6) V obci do 3 000 obyvateľov môže obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra určiť, že hlavný kontrolór nebude vykonávať funkciu v celom rozsahu (úväzkový kontrolór).
(7) Hlavný kontrolór sa ujíma funkcie v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Ak v čase voľby nie je miesto hlavného kontrolóra obsadené, novozvolený hlavný kontrolór sa ujíma funkcie nasledujúci pracovný deň po zvolení obecným zastupiteľstvom.“ .
40.V 18a ods. 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „zamestnanca alebo“.
41.V § 18a sa vypúšťa odsek 11.
42.V § 18b sa vypúšťa posledná veta.
43.V § 18c odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Ak hlavný kontrolór určené, že nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový kontrolór), jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od veľkosti úväzku.
(3) Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat podľa odseku 1 v závislosti od veľkosti úväzku.“
44.V § 18d ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku“.
45.V § 18d sa vypúšťa odsek 3.
46.§ 18f sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Obec zverejňuje výsledky kontrol na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené.“.
47.§ 18g vrátane nadpisu znie:
㤠18g
Útvar hlavného kontrolóra
(1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu. O zriadení útvaru hlavného kontrolóra a počte jeho zamestnancov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(2) Obec je povinná zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ak výdavky rozpočtu obce vrátane výdavkov mimorozpočtových peňažných fondov rozpočtované v kalendárnom roku vo výške viac ako 5 miliónov eur.
(3) Útvar hlavného kontrolóra riadi, za jeho činnosť zodpovedá a jeho zamestnancov vyberá hlavný kontrolór.
(4) Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.“.
48.V § 23 ods. 1 prvej vete sa slová „s vlastným spravidla katastrálnym územím“ nahrádzajú slovami „alebo vo volebných obvodoch“ a v druhej vete sa dopĺňajú slová „alebo volebnom obvode“.
49.V § 23 ods. 2 sa za slová „podieľajú sa na samospráve mesta“ dopĺňajú slová ako poradné a iniciatívne orgány mesta“.
50.V § 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Rokovania výboru v mestskej časti zásadne verejné. Výbor v mestskej časti vyhlási rokovanie za neverejné z dôvodov a za podmienok, za ktorých možno vyhlásiť za neverejné rokovanie obecného zastupiteľstva.“.
51.V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k) vznikom pracovného pomeru alebo obdobného pomeru v právnickej osobe zriadenej alebo založenej obcou, v ktorej bol zvolený, alebo v právnickej osobe s majetkovou účasťou takejto obce; to neplatí, ak pracovný alebo obdobný pomer vznikol pred zvolením a v prípadoch, keď osobitný predpis stanovuje predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti 18ab),
l) dňom uzavretia obchodného vzťahu medzi obcou, v ktorej bolo zvolený, právnickou osobou zriadenou alebo založenou takouto obcou alebo právnickou osobou s majetkovou účasťou takejto obce na jednej strane a poslancom ako fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej je poslanec štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, vlastníkom alebo spoluvlastníkom v rozsahu minimálne 20 % na druhej strane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab znie:
„18ab) § 6 11b zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
52.V § 25 ods. 4 písm. b) sa slová „a členov obecnej rady“ nahrádzajú slovami „,zástupcu starostu, prednostu a zamestnancov obecného úradu v riadiacej funkcii“.
53.V § 25 ods. 4 písm. c) sa za slovo „riaditeľov“ vkladá čiarka a slová „,štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov a členov dozorných orgánov“ a za slovo „obcou“ sa vkladajú slová „a právnických osôb s majetkovou účasťou obce“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2018.