DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci NR SR
2. Názov návrhu právneho predpisu: návrh zákona, ktorým dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Zákony aktuálne pri striktnom výklade znemožňuje zaregistrovať žiadne zariadenie poskytujúce sociálnu službu uvedenú v § 12 ods. 1, písm. b) štvrtý bod, keďže je požadované kolaudačné rozhodnutie na priestory, v ktorom musí byť výslovne uvedená práve táto služba čím vyradené z možnosti poskytovania služby všetky zariadenia, ktoré priestorové podmienky spĺňajú, nespĺňajú však uvedenie správneho názvu v kolaudačnom rozhodnutí
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom je odstránenie nedôslednosti v zákone, aby bola možnosť zaregistrovať zariadenia poskytujúce sociálnu službu uvedenú v § 12 ods. 1, písm. b) štvrtý bod a to tak, že kolaudačné rozhodnutie vydané pred 1. marcom 2017, ktoré znie na účel využitia identicky s dnešným § 12 ods. 1, písm. b) štvrtý bod, bude mať rovnaký právny význam, ako kolaudačné rozhodnutie vydané po 1. marci 2017.
4. Dotknuté subjekty
Živnostníci/poskytovatelia služieb, vyššie územné celky,
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
Σ Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ide o odstránenie nedôslednosti zákona, ktorý znemožňuje zaregistrovať žiadne zariadenie poskytujúce sociálnu službu uvedenú v § 12 ods. 1, písm. b) štvrtý bod a to tak, že kolaudačné rozhodnutie vydané pred 1. marcom 2017, ktoré znie na účel využitia identicky s dnešným § 12 ods. 1, písm. b) štvrtý bod, bude mať rovnaký právny význam, ako kolaudačné rozhodnutie vydané po 1. marci 2017.
11. Kontakt na spracovateľa
jana_ciganikova@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK